Diagnostyka celiakii — od czego zacząć badania.

Diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocząć od testów gene­ty­cznych uzu­peł­ni­a­jąc je o testy sero­log­iczne i wresz­cie w ostate­cznoś­ci zro­bić biop­sję jeli­ta cienkiego.

Bada­nia te uzu­peł­ni­a­ją się wza­jem­nie, jed­nak rozpoczy­na­jąc diag­nos­tykę od testów gene­ty­cznych — diag­nozę moż­na skró­cić do jed­nego kroku. Dlaczego? Ujem­ny wynik badań gene­ty­cznych niemal w 100% wyk­lucza chorobę.

.

 Rekomendacja ESPGHAN

Bada­nia gene­ty­czne w kierunku celi­akii są rekomen­dowane przez Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN). Za jej obec­ność odpowiada­ją geny z grupy HLA, a mianowicie HLA-DQ2 i HLA-DQ8.

 Co zyskujesz rozpoczynając badania od testu genetycznego?

 Oszczędza­sz pieniądze ‑wyko­naniem 1 tes­tu możesz wyk­luczyć celi­ak­ię.
 Unikasz biop­sji — pozy­ty­wnym wynikiem tes­tu i badań z krwi potwierdza­sz celi­ak­ię.
 Oszczędza­sz czas — nie musisz czekać w kole­jkach u lekarza.
 Możesz stosować dietę bezg­lutenową — nie ma to wpły­wu na wynik bada­nia.
 Możesz uchronić się przed prowokacją gluten­em.
 Badanie jest bez­pieczne i kom­for­towe — możesz je wykon­ać w domu.

Kiedy powinieneś zdecydować się na badanie siebie lub Twojego dziecka?

Odczuwasz bóle brzucha.
Wys­tępu­ją u Ciebie przewlekłe biegun­ki.
Miewasz częste zaparcia.                                                          uwaga_to_objawy_celiakii
Odczuwasz ciągłe zmęcze­nie.
Nie możesz pozbyć się ane­mii.
Two­je dziecko nie rośnie praw­idłowo.
Przewlekłe bóle głowy tłu­maczysz migreną.
Ty lub Two­je dziecko ma niską wagę ciała.
W Two­jej rodzinie pojaw­iła się celi­akia.
Ty lub Two­je dziecko ma stwierd­zoną chorobę Hashimo­to.
Masz stwierd­zoną cukrzy­cę typu I.
Two­je dziecko jest apaty­czne i pozbaw­ione chę­ci do życia.

 

10

Wyko­nanie bada­nia jest niezwyk­le proste — możesz je zro­bić w najbliższej przy­chod­ni TestD­NA lub w domu.

 

 

08

 

Sprawdź jakie bada­nia jeszcze możesz wykon­ać:

Testy sero­log­iczne
Biop­s­ja jeli­ta cienkiego


Two wood bowls with four and wheat germ Wprowadze­nie na włas­ną rękę diety bezg­lutenowej przed potwierdze­niem celi­akii może utrud­nić praw­idłową diag­nozę, a źle zbi­lan­sowana dieta z kolei doprowadz­ić do poważnych niedoborów żywieniowych. W cza­sie stosowa­nia diety bezg­lutenowej u osób z celi­ak­ią zmniejsza się ilość prze­ci­w­ci­ał we krwi, które świad­czą o choro­bie, co ma wpływ na praw­idłowy wynik badań krwi i naraża na dyskom­fort związany z koniecznoś­cią przeprowadzenia prowokacji gluten­em lub co gorsze może wyk­luczyć celi­ak­ię u oso­by na nią chorej.  Zobacz na czym pole­ga lecze­nie celi­akii»

.

Zobacz też:

 Powikła­nia nielec­zonej celi­akii
 Częste pyta­nia o celi­ak­ię
 Życie z celi­ak­ią