Dziecko na diecie bezglutenowej w szkole Dziecko na diecie bezglutenowej w szkole

U Two­jego dziec­ka została zdi­ag­no­zowana celi­akia? Elim­i­nac­ja glutenu jest jedynym sposobem, aby zad­bać o jego zdrowie. Im dziecko szy­b­ciej zaak­cep­tu­je dietę i się do niej przyzwyczai, tym łatwiej będzie mu funkcjonować wśród rówieśników – ter­az i w przyszłoś­ci. Pamię­taj, że dziecko nie powin­no być wyk­luczane z codzi­en­nych akty­wnoś­ci. Jak zad­bać o odpowied­nią dietę w szkole? Najważniejsze wskazówki.

1. Spraw, aby dziecko nie czuło się wykluczone

Jeśli dziecko nie może uczest­niczyć w życiu szkol­nym czy towarzyskim z powodu diety bezg­lutenowej, czu­je się wyk­luc­zone, co nieko­rzyst­nie wpły­wa na jego rozwój i pewność siebie. Jako rodz­ic nie możesz do tego dop­uś­cić. Dziecko powin­no mieć szan­sę brać udzi­ał we wszys­t­kich akty­wnoś­ci­ach –również w szkole. Powin­no czuć się akcep­towane, lubiane i bez­pieczne i być trak­towane jak inne dzieci. Nie może być trzy­mane pod kloszem i izolowane, nie należy budować wokół niego również atmos­fery „poważnej choro­by” czy „innoś­ci”.

2. Porozmawiaj z wychowawcą i innymi rodzicami

To wychowaw­ca jest bezpośred­nim opiekunem dziec­ka w szkole, dlat­ego najlepiej poroz­maw­iać z nim w pier­wszej kole­jnoś­ci. Warto opowiedzieć, z czym wiąże się celi­akia i dlaczego tak ważne jest przestrze­ganie diety bezg­lutenowej, co dziecko może jeść i jak nie zanieczyś­cić posiłku bezg­lutenowego. Dobrze zori­en­tować się również, czy w szkole obec­ne są inne dzieci z celiakią.

Warto omówić z nim również sposób przekaza­nia infor­ma­cji o choro­bie innym rodz­i­com (np. w cza­sie zebra­nia) oraz dzieciom w klasie. Wychowaw­ca może przeprowadz­ić np. spec­jal­ną lekcję na tem­at celi­akii lub poprosić o to Ciebie czy dziecko (jeśli wyrazi taką chęć). Dobrym sposobem jest też przeprowadze­nie degus­tacji bezg­lutenowych produktów.

Dobrze pamię­tać, aby nie straszyć wychowaw­cy, rodz­iców czy innych dzieci, a rzec­zowo wyjaśnić, że w przy­pad­ku celi­akii potrzeb­na jest po pros­tu trochę inna dieta.

3. Zaplanuj wcześniej wydarzenia specjalne

Wig­ilia kla­sowa, urodziny obchod­zone w klasie, kier­masz ciast… W tych wszys­t­kich wydarzeni­ach dziecko powin­no uczest­niczyć – oczy­wiś­cie w bez­pieczny dla siebie sposób. Jeśli to wydarze­nie, o którym wiesz z wyprzedze­niem (np. wig­ilia), warto przy­go­tować dziecku posił­ki i przekąs­ki bezg­lutenowe. W przy­pad­ku urodzin dobrze sprawdzi się przekazanie kilku bezg­lutenowych słody­czy (najlepiej takich, które dziecko je rzad­ko) wychowaw­cy, który schowa je i przekaże dziecku, gdy inne dzieci dostaną przekąs­ki z glutenem.

4. Sprawdź, co ze szkolną stołówką

W szkol­nych stołówkach najczęś­ciej nie ma możli­woś­ci zapewnienia dziecku bez­piecznego obiadu bez glutenu (który wyma­ga nie tylko innych skład­ników, ale też osob­ne­go miejs­ca do przy­go­towa­nia, naczyń etc.). Częs­to moż­na nato­mi­ast poprosić o zapewnie­nie dziecku dostępu do kuchen­ki mikrofalowej.

Jeśli obi­ady do szkoły dostar­czane są przez fir­mę cateringową, dobrze sprawdz­ić, czy zna­j­du­je się ona w pro­gramie MENU BEZ GLUTENU i zamówić dla dziec­ka obi­ady bezg­lutenowe. Moż­na również samodziel­nie wybrać cater­ing. Jeśli dzieci będą­cych na diecie bezg­lutenowej jest w szkole więcej, łatwiej będzie zor­ga­ni­zować takie rozwiązanie.

5. Zapewnij dziecku smaczne i pożywne II śniadanie Dziecko na diecie bezglutenowej w szkole

Warto zapakować do lunch­boxa kolorowe kanap­ki, sałatkę, owoce czy nawet naleśni­ki albo omlet. Dobrze, aby posił­ki były uroz­maicone i zaw­ier­ały pro­duk­ty, które

dziecko lubi. Warto zaan­gażować je do przy­go­towań i poz­wolić wybrać, co chce danego dnia zjeść. To ważne szczegól­nie w przy­pad­ku tych dzieci, które nie mogą zjeść w szkole ciepłego posiłku i które po obi­ad sięgną dopiero w domu.