Konsultacje z genetykiem przez telefon

Jeśli chcesz skon­sul­tować wynik bada­nia gene­ty­cznego lub w Two­jej rodzinie wys­tępowały choro­by gene­ty­czne i boisz się, że mogą wys­tąpić również u Ciebie bądź ist­nieje rodzin­na predys­pozy­c­ja do nowot­worów, sko­rzys­taj z kon­sul­tacji tele­fon­icznej z genetykiem. 

Business Woman working with laptop.Konsultację telefoniczną możesz uzyskać w 3 prostych krokach:

1. Umów ter­min kon­sul­tacji tele­fon­icznie lub mailowo: 665 761 161, biuro@testdna.pl

2. Prześlij e‑mailem doty­chcza­sowe wyni­ki badań oraz określ powód konsultacji

3. Lekarz gene­tyk zadz­woni do Ciebie w ustalonym terminie.

.

Zasady konsultacji telefonicznej z lekarzem genetykiem:

Z kon­sul­tacji tele­fon­icznej może sko­rzys­tać tylko oso­ba pełno­let­nia, prawny opiekun niepełno­let­niego dziec­ka lub usta­wowy przed­staw­iciel danej osoby
 Kon­sul­tac­ja może doty­czyć omówienia wyników badań gene­ty­cznych, badań pre­na­tal­nych lub określe­nia ryzy­ka wys­tąpi­enia choro­by gene­ty­cznej jeśli w rodzinie pac­jen­ta pojaw­iło się dane schorzenie.
Kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na z gene­tykiem real­i­zowana jest odpłat­nie. Jej jed­no­ra­zowy koszt wynosi 200 zł. W ramach opłaty pac­jent ma możli­wość roz­mowy z lekarzem gene­tykiem trwa­jącej do 30 min.
 Płat­ność za kon­sul­tację odby­wa się w dniu rejes­tracji ter­minu lub w kole­jnym dniu roboczym.
 Tydzień przed planowaną kon­sul­tacją pac­jent pros­zony jest o jed­noz­naczne określe­nie powodów kon­sul­tacji z gene­tykiem oraz przesłanie na adres e‑mail: genetyk@testdna.pl lub pocztą na adres testD­NA ul. Bocheńskiego 38a, 40–859 Katow­ice kopii aktu­al­nych wyników badań. Dzię­ki temu lekarz będzie mógł się przy­go­tować do rozmowy.

.

Więcej infor­ma­cji dostęp­nych jest na stron­ie www.poradagenetyka.pl