celiakia i dieta bezglutenowaNajczęś­ciej zadawane pytania ‑celiakia i dieta bezglutenowa

Poniżej przed­staw­iamy odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pyta­nia o celi­ak­ię i dietę bezg­lutenową. Jeśli nie zna­jdziesz tu wszys­t­kich odpowiedzi skon­tak­tuj się z nami — nasi kon­sul­tanci dostęp­ni są pod tele­fonem 7 dni w tygod­niu i chęt­nie odpowiedzą na Two­je pytania.

..pytaniaodna

Czy dietę bezg­lutenową trze­ba wprowadz­ić od razu w przy­pad­ku pode­jrzenia celiakii?

NIE. Wprowadze­nie diety bezg­lutenowej przed wyko­naniem badań i postaw­ie­niem ostate­cznej diag­nozy jest szkodliwe.

W cza­sie diety bezg­lutenowej spa­da  poziom prze­ci­w­ci­ał związanych z celi­ak­ią, co może być powo­dem błęd­nej diag­nozy i wyk­luczenia celi­akii. Jeżeli pode­jrze­wasz, że cho­ru­jesz na celi­ak­ię powinieneś w pier­wszej kole­jnoś­ci udać się do lekarza. Dopiero lekarz po  postaw­ie­niu właś­ci­wej diag­nozy może zale­cić dietę bezg­lutenową.

Czy dietę bezg­lutenową moż­na prz­er­wać w przy­pad­ku poprawy?

NIE! Dieta bezg­lutenowa musi być ściśle przestrze­gana do koń­ca życia.

Wprowadze­nie do orga­niz­mu chorego nawet niewiel­kich iloś­ci glutenu może zatrzy­mać postęp leczenia i spowodować nawrót objawów takich jak pojaw­ie­nie się prze­ci­w­ci­ał we krwi i zanik kosmków jeli­towych. Dodatkowo mogą pojaw­ić się: bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, zmi­any skórne, niedokr­wis­tość, osteo­poroza, niepłod­ność, poronienia oraz zaburzenia odpornoś­ci, neu­ro­log­iczne i psy­chiczne. Pon­ad­to dłu­gotr­wałe nieprzestrze­ganie diety bezg­lutenowej może doprowadz­ić do pojaw­ienia się innych chorób takich jak cukrzy­ca typu I i zespół tar­czy­cy oraz chorób nowot­worowych. Zaprzes­tanie przestrze­ga­nia ścisłej diety bezg­lutenowej przez chorego jest zagroże­niem dla zdrowia i życia.

Czy celi­akia jest dziedziczna?

TAK. Celi­akia jako choro­ba gene­ty­cz­na jest dziedziczna.

Zale­ca się wyko­nanie badań dzieci i innych najbliższych krewnych osób chorych na celi­ak­ię. Dzieci chorych mogą mieć również celi­akie ale nie muszą. Celi­akia wys­tępu­je z częs­toś­cią 10% u krewnych pier­wszego stopnia.

Czy są domowe sposo­by na sprawdze­nie czy pro­dukt jest na pewno bezglutenowy?

NIE. Poziom glutenu określa się aktu­al­nie metodą immu­noen­zy­maty­czną Elisa R5 Mendez, która jest metodą lab­o­ra­to­ryjną i drogą, zde­cy­dowanie nie domową.

Kiedyś stosowano płyn Lugo­la i nalewkę gwa­jkową. Nalewka gwa­jkowa pozwala wykryć obec­ność biał­ka, jed­nak bez rozróżnienia czy jest to białko glutenowe czy bezg­lutenowe. Nato­mi­ast płyn Lugo­la wykry­wa obec­ność skro­bi bez wzglę­du na jej rodzaj, czyli wykry­je nie tylko niebez­pieczną dla chorego skro­bię pszen­ną, ale i bez­pieczną skro­bię ziem­ni­aczaną oraz kukurydzianą.

Czy cho­ru­jąc na celi­ak­ię moż­na spoży­wać pokarmy ze ślad­ową iloś­cią glutenu?

NIE. Oso­ba cho­ra na celi­ak­ię nie powin­na przyj­mować żad­nych iloś­ci glutenu.

Czy ścisła dieta bezg­lutenowa wystar­czy, aby leczyć celiakię?

TAK. Dieta bezg­lutenowa jest skutecz­na i wystar­cza­ją­ca w lecze­niu celiakii.

Należy jed­nak pamię­tać, by była uroz­maicona, boga­ta w błon­nik i zaw­ier­ała niezbędne wit­a­miny oraz mikro i makroelementy.

Czy oso­ba cho­ra na celi­ak­ię może spoży­wać alkohol?

TAK. Osoba chora na celiakię może przyjmować alkohol pod warunkiem, że nie zawiera on glutenu.

Do alko­holi zaw­ier­a­ją­cych gluten i będą­cych zabro­niony­mi dla chorych należy piwo oraz whisky. Na rynku pol­skim pojaw­iło się jed­nak spec­jal­nie oznakowane i prze­badane piwo bezg­lutenowe. W przy­pad­ku wód­ki, bez­piecz­na dla chorych jest tylko wód­ka z ziemniaków.

 

.