Zestaw do pobrania próbek DNA

Zestaw do pobrania próbek

 

przeczytaj_instrukcję Instrukcja

Przed pobraniem próbek zapoz­naj się uważnie z instrukcją. Zna­jdziesz w niej infor­ma­c­je, jak się przy­go­tować i jak praw­idłowo pobrać prób­ki krok po kroku. Instrukc­ja pdf»

Jak praw­idłowo pobrać próbki»

 

Zestaw do pobrania próbekWymazówki

Dla jed­nej badanej oso­by przez­nac­zony jest jeden kom­plet dwóch wyma­zowek. Mają one postać długich paty­czków zakońc­zonych baweł­ni­aną główką, którą pociera się wewnętrzną stronę policz­ka. Po pobra­niu mate­ri­ału schowaj wymazów­ki do opakowa­nia, z którego zostały wyjęte. Opisz prób­ki dany­mi oso­by badanej.

Zestaw do pobrania próbekFormularz zlecenia

Wypełnij for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia: dane oso­by zle­ca­jącej badanie oraz dane oso­by badanej. Jeżeli chcesz otrzy­mać jakiekol­wiek infor­ma­c­je na tem­at zle­conego bada­nia drogą tele­fon­iczną, zostaw numer kon­tak­towy. Infor­ma­c­je na tem­at bada­nia oraz wynik przekazu­je­my tylko na zasadzie kon­tak­tu zwrot­nego zgod­nie z dany­mi z for­mu­la­rza. Wskaż jak chcesz otrzy­mać wynik, możesz też wybrać opcję przesył­ki dyskretnej.

Zestaw do pobrania próbekKoperta zwrotna

Prób­ki wraz z wypełniony­mi doku­men­ta­mi włóż do kop­er­ty zwrot­nej i odeślij pocztą. Kop­er­ta jest już zaadresowana do nas. Przeczy­taj o prze­chowywa­niu i trans­porcie próbek»

Zestaw zaw­iera również blanki­et do przelewu z uzu­pełniony­mi dany­mi oraz cen­nik.

.

Jak zle­cić badanie»

Ważne informacje:

Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek DNA moż­na zamówić tele­fon­icznie, mailowo, za pośred­nictwem czatu i naszej strony inter­ne­towej. Jest dostęp­ny również w aptekach — sprawdź adresy aptek»

Koszt zestawu — wlic­zony w cenę bada­nia — to 20 zł przy zakupie w aptece i 80 zł przy pozostałych zamówieni­ach. Moż­na go ure­g­u­lować przy odbiorze zestawu bądź przed­płatą na nasze kon­to. Zobacz jak opłacić badanie»

Zestaw jest steryl­ny i zachowu­je ważność 2 lata. Moż­na go zwró­cić w ciągu 14 dni od zakupu.

 

Czy dane podawane w zlece­niu bada­nia są chronione?

TAK. Jest to jeden z naszych pri­o­ry­tetów. Przekazane do nas dane wyko­rzysty­wane są wyłącznie w celu wys­taw­ienia wyniku. Po zakończe­niu bada­nia dane są archi­wiz­owane jako doku­men­tac­ja medy­cz­na w spec­jal­nie zabez­piec­zonych archi­wach. Pon­ad­to mamy wprowad­zoną Poli­tykę Ochrony Danych Osobowych, która uniemożli­wia przekazanie jakiejkol­wiek infor­ma­cji na tem­at zle­conych badań osobom trzecim.

Przekazy­wanie danych: Wszys­tkie dane, które przesyła­cie Państ­wo do nas za pośred­nictwem Inter­ne­tu, są kodowane przez szyfrowaną wer­sję pro­tokołu https.

Poufność kon­tak­tu: Sys­tem przesyłek i komu­nikacji z Klien­tem został zapro­jek­towany tak, aby zag­waran­tować pełną dyskrecję. Mają Państ­wo do wyboru sposób uzyska­nia infor­ma­cji o wynikach tes­tu: lis­town­ie, tele­fon­icznie, mailowo, fak­sem. Zarówno zestaw pobran­iowy jak i wynik może­my wysłać w dyskret­nej formie, bez oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um, aby przesył­ka nie zdradza­ła swo­jej zawartoś­ci, pod wskazany adres lub do paczkomatu.

Prze­chowywanie danych gene­ty­cznych: Dane uzyskane w bada­niu prze­chowywane są w archi­wum lab­o­ra­to­ri­um zgod­nie z obow­iązu­ją­cym roz­porządze­niem Min­is­tra Zdrowia z dnia 10 sierp­nia 2001 roku, reg­u­lu­ją­cym zasady prze­chowywa­nia doku­men­tacji medycznej.

Jak prze­chowywać próbki?

Pobrany mate­ri­ał najlepiej prze­chowywać w suchym i ciem­nym miejs­cu, w tem­per­aturze poko­jowej. Powinien być zabez­piec­zony przed dzi­ałaniem promieniowa­nia UV. Każ­da prób­ka musi zostać pod­pisana. W przy­pad­ku pobiera­nia wymazu należy pamię­tać, że wymazów­ki nie mogą mieć sty­cznoś­ci z jakąkol­wiek inną osobą niż badana, a także kon­tak­tu z niesteryl­ną powierzch­nią. Wymazy bard­zo dobrze zachowu­ją właś­ci­woś­ci DNA dlat­ego nie ma potrze­by pil­nego trans­portu próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Zale­camy jed­nak, by mate­ri­ał dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um w ciągu kilku dni.  Zazwyczaj kilkud­niowy trans­port nie dyskwal­i­fiku­je próbek do bada­nia. Zbyt długie prze­chowywanie próbek w ciepłej tem­per­aturze np. latem może doprowadz­ić do nam­noże­nia mikroor­ga­nizmów, które utrud­nią lub uniemożli­wią doko­nanie anal­izy. Nie należy przesyłać próbek, które już zapleś­ni­ały, gdyż nie nada­ją się one do anal­izy. Jeśli w lab­o­ra­to­ri­um zostanie zauważona pleśń, zgłosimy konieczność ponownego pobra­nia próbki.

Co oznacza wynik testu?

Wynik bada­nia gene­ty­cznego jed­noz­nacznie potwierdza bądź wyk­lucza wys­tępowanie hap­lo­typów HLA-DQ2 i HLA-DQ8 kojar­zonych z celi­ak­ią. W przy­pad­ku braku wys­tępowa­nia tych hap­lo­typów praw­dopodobieńst­wo celi­akii jest graniczące z zerem. Stwierdze­nie ich obec­noś­ci może świad­czbyć o zwięk­szonej predys­pozy­cji w kierunku wys­tąpi­enia tej choro­by. Czy­taj więcej»

Jaki jest całkow­ity koszt testu?

Test na celi­ak­ię kosz­tu­je 297 zł. W cenę wlic­zona jest przesył­ka zestawu Pocztą Pol­ską (również do paczko­matu,  skry­t­ki pocz­towej, poste restante). Przesył­ka kuri­er­s­ka jest dodatkowo płat­na — 5 zł. Zobacz cen­nik»

Czy potrzeb­ne jest skierowanie, aby zro­bić test?

Aby wykon­ać test DNA w kierunku celi­akii nie jest wyma­gane żadne skierowanie. Test może zle­cić oso­ba pełnoletnia.