Testy DNA - najczęściej zadawane pytaniaTesty DNA — najczęściej zadawane pytania

Poniżej przed­staw­iamy odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pyta­nia o testy gene­ty­czne w kierunku celi­akii. Jeśli nie zna­jdziesz tu wszys­t­kich odpowiedzi skon­tak­tuj się z nami — nasi kon­sul­tan­ci dostęp­ni są pod tele­fonem 7 dni w tygod­niu i chęt­nie odpowiedzą na Two­je pytania.

.Testy DNA - najczęściej zadawane pytania

 

 

 

Czy potrzeb­ne jest skierowanie, aby zro­bić test?

Aby wykon­ać test DNA w kierunku celi­akii nie jest wyma­gane żadne skierowanie. Test może zle­cić oso­ba pełnoletnia.

Czy wynik tes­tu jest pewny?

Test genetyczny jednoznacznie i z całkowitą pewnością potwierdza występowanie genów HLA-DQ2/DQ8 lub wyklucza ich obecność.

Są to geny odpowiedzialne ca celi­ak­ię i 90–95% osób chorych posi­a­da gen DQ2, 5–10% DQ8. Jeżeli u chorego wys­tępu­ją objawy charak­terysty­czne dla celi­akii oraz testy sero­log­iczne wykażą obec­ność prze­ci­w­ci­ał swoistych dla tej choro­by, wów­czas obec­ność genów HLA-DQ2/DQ8 wskazu­je na celi­ak­ię. Około 1% chorych jed­nak nie posi­a­da genów HLA-DQ2/DQ8. Należy pamię­tać, że żadne z dostęp­nych badań na celi­ak­ię nie jest w stanie zdi­ag­no­zować jej samodziel­nie, bada­nia uzu­peł­ni­a­ją się, a test gene­ty­czny może w niek­tórych przy­pad­kach zastąpić biop­sję, od której jest bez­pieczniejszy i bardziej czuły.

Czy test trze­ba powtórzyć za jak­iś czas?

Test gene­ty­czny wystar­czy wykon­ać raz w życiu. Nasze geny nie zmieni­a­ją się w ciągu życia i wynik tes­tu będzie tak sam przez całe życie.

Jak dłu­go czeka się na wynik testu?

Wynik tes­tu dostęp­ny jest w ciągu 15 dni roboczych od momen­tu, gdy prób­ki dotrą fizy­cznie do lab­o­ra­to­ri­um. Bard­zo rzad­ko zdarza się, że czas oczeki­wa­nia wydłuży się gdy trze­ba będzie pobrać kole­jną próbkę, ze wzglę­du na złe pobranie lub ich zapleśnie­nie wymazów.

Jaki jest całkow­ity koszt testu?

Test na celi­ak­ię kosz­tu­je 297 zł. W cenę wlic­zona jest przesył­ka zestawu Pocztą Pol­ską (również do paczko­matu,  skry­t­ki pocz­towej, poste restante). Zobacz cen­nik»

Co oznacza wynik testu?

Wynik bada­nia gene­ty­cznego jed­noz­nacznie potwierdza bądź wyk­lucza wys­tępowanie hap­lo­typów HLA-DQ2 i HLA-DQ8 kojar­zonych z celi­ak­ią. W przy­pad­ku braku wys­tępowa­nia tych hap­lo­typów praw­dopodobieńst­wo celi­akii jest graniczące z zerem. Stwierdze­nie ich obec­noś­ci może świad­czbyć o zwięk­szonej predys­pozy­cji w kierunku wys­tąpi­enia tej choro­by. Czy­taj więcej»

Jaka meto­da stosowana jest w bada­niu DNA?

Badanie wykony­wane jest metodą geno­ty­powa­nia SNP charak­terysty­cznych dla określonych hap­lo­typów HLA związanych z celiakią.

.