Celiakia i nietolerancja laktozy

Bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki… To nieprzy­jemne objawy zarówno nietol­er­ancji lak­tozy, jak i celi­akii (trwałej nietol­er­ancji glutenu). Z obiema nietol­er­anc­ja­mi mogą wiązać się też inne dolegli­woś­ci, np. ast­ma, egze­ma czy bóle koś­ci. Męczą Cię te objawy? Ter­az możesz za jed­nym razem sprawdz­ić, czy powodu­ją je nietol­er­anc­je zapisane w genach!

Objawy celiakii i nietolerancji laktozy mogą być podobne

Dolegli­woś­ci żołąd­kowo-jeli­towe (m.in. bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ka, wymio­ty, odbi­janie, gazy), prob­le­my z zatoka­mi, bóle koś­ci, osteo­poroza, prob­le­my skórne (w tym egze­ma), spadek kon­cen­tracji czy ast­ma…

To tylko niek­tóre z objawów, które możesz odczuwać w przy­pad­ku obec­noś­ci nietol­er­ancji lak­tozy i celi­akii! Celi­akia może powodować również niepłod­ność, poronienia, depresję czy nawet nowot­wory.

Celiakia i nietolerancja laktozy – często występują razem

Mają bowiem swo­je źródło w jeli­tach – „drugim mózgu” człowieka. Stan zapal­ny jelit może powodować różne kłopo­ty zdrowotne, ponieważ zaburza równowagę całego orga­niz­mu. Warto więc kom­plek­sowo zad­bać o „dru­gi mózg”, by znacznie popraw­ić stan swo­jego zdrowia i po pros­tu poczuć się lep­iej.

Jeśli masz celi­ak­ię i nietol­er­ancję lak­tozy – musisz unikać zarówno glutenu, jak i pro­duk­tów mlecznych i jego przetworów. Elim­i­nac­ja tylko lak­tozy nie przyniesie spodziewanego efek­tu, ponieważ gluten nadal będzie dzi­ałał toksy­cznie i powodował nieprzy­jemne i groźne objawy.

A jeśli to celiakia powoduje nietolerancję laktozy?

Mało kto zda­je sobie sprawę, że nietol­er­ancję lak­tozy może powodować nielec­zona celi­akia! Jak to możli­we? Jeśli masz celi­ak­ię i spoży­wasz gluten, Twój orga­nizm wyt­warza prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko swoim włas­nym tkankom. Atakowane są kosm­ki jeli­towe, których funkcją jest przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych w jeli­tach. Przy nielec­zonej celi­akii wys­tępu­ją więc niedobo­ry.

Jed­nym z nich może być niedobór enzy­mu, który trawi lak­tozę – lak­tazy. To właśnie dlat­ego przy celi­akii może wys­tąpić też nietol­er­anc­ja cukru mlecznego. Co ważne, w tym przy­pad­ku jest ona zupełnie odwracal­na! Wystar­czy wye­lim­i­nować gluten, żeby traw­ie­nie lak­tozy znów było praw­idłowe.

Nietolerancje zapisane w genach – aż 1/3 Polaków nie toleruje laktozy

Za wys­tępowanie nietol­er­ancji cukru mlecznego może odpowiadać albo mutac­ja w genie LCT, albo celi­akia. Aż 37% Polaków ma ten prob­lem, cier­piąc z powodu biegunek, wzdęć i innych nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci związanych z nietol­er­ancją lak­tozy!

W przy­pad­ku celi­akii znacze­nie również mają geny (HLA DQ2.2 i/lub HLA DQ2.5 i/lub HLA DQ8). Możesz zachorować tylko wtedy, gdy są u Ciebie obec­ne. Nieste­ty tylko 5% chorych na celi­ak­ię wie o swo­jej choro­bie…

Jeden test DNA – dwie ważne informacje

Jeśli chcesz kom­plek­sowo zad­bać o swo­je jeli­ta i sprawdz­ić, czy wys­tępu­je u Ciebie któraś z nietol­er­ancji, wystar­czy wykon­ać jed­no badanie gene­ty­czne w kierunku kilku zmi­an w genach.

Jakie infor­ma­c­je zyskasz dzię­ki real­iza­cji tes­tu?

pakiet zdrowe jelita