Jak prawidłowo pobrać próbkiJak prawidłowo pobrać próbki

Prób­ki w postaci wymazów z policz­ka moż­na łat­wo pobrać w domu za pomocą spec­jal­nego zestawu. Nie jest do tego wyma­gana spec­jal­isty­cz­na wiedza, a pobranie jest bezbolesne i niein­wazyjne dzię­ki czemu samodziel­nie moż­na pobrać prób­ki również od dzieci.zamów test do domu

.


Jak prawidłowo pobrać próbki Przygotuj się

Dwie godziny przed pobraniem próbek:

Nie jedz i nie pij. Możesz pić jedynie czys­tą wodę, 

Nie pal papierosów,

Nie żuj gumy.

Poz­woli to uniknąć zanieczyszczenia DNA np. resztka­mi jedzenia, które mogły­by utrud­nić a nawet uniemożli­wić anal­izę mate­ri­ału gene­ty­cznego badanej osoby.

.

Jak prawidłowo pobrać próbki Przeczytaj uważnie instrukcję

Sto­suj się do zale­ceń zawartych w instrukcji dołąc­zonej do zestawu. Zna­jdziesz w niej infor­ma­c­je, jak przy­go­tować się do pobra­nia wymazów oraz jak krok po kroku pobrać prób­ki.

.

.

 

Jak prawidłowo pobrać próbki Pobierz wymazy

Wyciąg­nij jed­ną wymazówkę z opakowa­nia. Trzy­maj ją zawsze za dłu­gi koniec — nigdy za baweł­ni­aną główkę!  Pocier­aj główką wewnętrzną stronę policz­ka 10 razy. Wykonuj długie posuwiste ruchy. Następ­nie pobierz tak samo wymaz z drugiego policz­ka za pomocą drugiej wymazówki.

Uwa­ga: pobranie samej śliny nie jest wystar­cza­jące — zna­j­du­je się w niej zbyt mało komórek nabłon­ka. Nie śliń wymazów­ki, żeby nie była za bard­zo mokra.

Jak prawidłowo pobrać próbki Opisz próbki

Wymazów­ki włóż z powrotem do opakowa­nia, z którego zostały wyjęte. Opisz prób­ki dany­mi oso­by, od której zostały pobrane. Wymazy powin­ny zostać pobrane na oby­d­wie wymazów­ki. Jeśli jed­nak pobierzesz tylko na jed­ną, nie odsyłaj do nas czys­tej wymazów­ki..

.

.

.

.

.

Jak prawidłowo pobrać próbki Wypełnij for­mu­la­rz zlecenia

Uzu­pełnij dane oso­by zle­ca­jącej badanie oraz oso­by badanej. Pamię­taj o poda­niu numeru kon­tak­towego jeśli będziesz chci­ał otrzy­mać jakiekol­wiek infor­ma­c­je o bada­niu drogą tele­fon­iczną. Nie udzielamy żad­nych infor­ma­cji inaczej niż na zasadzie kon­tak­tu zwrot­nego wskazanego w for­mu­la­rzu zlece­nia. Określ też, jak chcesz otrzy­mać wynik — czy tylko pocztą, czy też tele­fon­icznie i mailem..

 Odeślij prób­ki do nas

Prób­ki wraz z for­mu­la­rzem zlece­nia włóż do kop­er­ty zwrot­nej dołąc­zonej do zestawu i odeślij pocztą.

Prze­chowywanie i trans­port próbek»

..


  Częste pytania

Co się stanie jeśli niepraw­idłowo pobiorę próbkę?

Ryzyko niepraw­idłowego pobra­nia prób­ki jest min­i­malne. Jeśli jed­nak tak się stanie, daje­my Ci gwarancję na ponowne bezpłatne pobranie wymazu i jego analizę.

Jak dłu­go czeka się na wynik testu?

Wynik tes­tu dostęp­ny jest w ciągu 7 dni roboczych od momen­tu, gdy prób­ki dotrą fizy­cznie do lab­o­ra­to­ri­um. Bard­zo rzad­ko zdarza się, że czas oczeki­wa­nia wydłuży się gdy trze­ba będzie pobrać kole­jną próbkę, ze wzglę­du na złe pobranie lub ich zapleśnie­nie wymazów.

Czy wynik tes­tu jest pewny?

Test gene­ty­czny jed­noz­nacznie i z całkow­itą pewnoś­cią potwierdza wys­tępowanie genów HLA-DQ2/DQ8 lub wyk­lucza ich obecność.

Są to geny odpowiedzialne za celi­ak­ię i 90–95% osób chorych posi­a­da gen DQ2, a gen DQ8 posi­a­da 5–10% chorych. Jeżeli u pac­jen­ta wys­tępu­ją objawy charak­terysty­czne dla celi­akii oraz testy sero­log­iczne wykażą obec­ność prze­ci­w­ci­ał swoistych dla tej choro­by, wów­czas obec­ność genów HLA-DQ2/DQ8 wskazu­je na celiakię.

Około 1% chorych jed­nak nie posi­a­da genów HLA-DQ2/DQ8. Należy pamię­tać, że żadne z dostęp­nych badań na celi­ak­ię (testy gene­ty­czne, testy sero­log­iczne i biop­s­ja jeli­ta cienkiego) nie jest w stanie zdi­ag­no­zować jej samodziel­nie. Bada­nia te uzu­peł­ni­a­ją się, a test gene­ty­cy może w niek­tórych przy­pad­kach zastąpić biop­sję, od której jest bez­pieczniejszy i bardziej czuły.

Co oznacza wynik testu?

Wynik bada­nia gene­ty­cznego jed­noz­nacznie potwierdza bądź wyk­lucza wys­tępowanie hap­lo­typów HLA-DQ2 i HLA-DQ8 kojar­zonych z celi­ak­ią. W przy­pad­ku braku wys­tępowa­nia tych hap­lo­typów praw­dopodobieńst­wo celi­akii jest graniczące z zerem. Stwierdze­nie ich obec­noś­ci może świad­czbyć o zwięk­szonej predys­pozy­cji w kierunku wys­tąpi­enia tej choro­by. Czy­taj więcej»

Jak prze­chowywać próbki?

Pobrany mate­ri­ał najlepiej prze­chowywać w suchym i ciem­nym miejs­cu, w tem­per­aturze poko­jowej. Powinien być zabez­piec­zony przed dzi­ałaniem promieniowa­nia UV. Każ­da prób­ka musi zostać pod­pisana. W przy­pad­ku pobiera­nia wymazu należy pamię­tać, że wymazów­ki nie mogą mieć sty­cznoś­ci z jakąkol­wiek inną osobą niż badana, a także kon­tak­tu z niesteryl­ną powierzch­nią. Wymazy bard­zo dobrze zachowu­ją właś­ci­woś­ci DNA dlat­ego nie ma potrze­by pil­nego trans­portu próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Zale­camy jed­nak, by mate­ri­ał dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um w ciągu kilku dni.  Zazwyczaj kilkud­niowy trans­port nie dyskwal­i­fiku­je próbek do bada­nia. Zbyt długie prze­chowywanie próbek w ciepłej tem­per­aturze np. latem może doprowadz­ić do nam­noże­nia mikroor­ga­nizmów, które utrud­nią lub uniemożli­wią doko­nanie anal­izy. Nie należy przesyłać próbek, które już zapleś­ni­ały, gdyż nie nada­ją się one do anal­izy. Jeśli w lab­o­ra­to­ri­um zostanie zauważona pleśń, zgłosimy konieczność ponownego pobra­nia próbki.

.

Jak prawidłowo pobrać próbki Jeśli masz wątpliwości, możesz pobrać próbki w placówce medycznej

Współpracu­je­my z praw­ie 200 punk­ta­mi pobrań i usłu­ga pobra­nia próbek dostęp­na jest na tere­nie całej Pol­s­ki. Skon­tak­tuj się z nami aby umówić wiz­ytę. Wiz­y­ty umaw­iamy szy­bko, zapew­ni­amy miłą i pro­fesjon­al­ną obsługę. Zobacz więcej »

.