Mother and baby sleepingPowikłania nieleczonej celiakii

Nielec­zona celi­akia, czyli w tym przy­pad­ku niestosowanie odpowied­niej diety, może prowadz­ić do bard­zo poważnych powikłań. Warto wiedzieć, że spoży­wanie pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten przez oso­by z celi­ak­ią wywołu­je reakcję układu immuno­log­icznego, zanik kosmków jeli­towych, a w kon­sek­wencji zaburzenia wchła­ni­a­nia wielu ważnych skład­ników pokar­mowych. Będzie to z kolei prowadz­ić do niedoży­wienia orga­niz­mu oraz innych prob­lemów zdrowot­nych. Wymienić tu należy ane­mię, osteo­porozę, zapale­nie stawów, wrzodziejące zapale­nie jelit, a nawet bezpłod­ność.

Celiakia a choroby nowotworowe

Nielec­zona celi­akia może nieste­ty sprzy­jać roz­wo­jowi chorób nowot­worowych. Przeprowad­zone w ostat­nim cza­sie bada­nia epi­demi­o­log­iczne dowiodły, że ryzyko roz­wo­ju chło­ni­a­ka złośli­wego u osób ze zdi­ag­no­zowaną chorobą trzewną jest aż 5‑krotnie więk­sze niż w przy­pad­ku osób zdrowych. Chło­ni­a­ki to nowot­wory wywodzące się z lim­fo­cytów, czyli komórek naszego układu immuno­log­icznego – np. chło­ni­ak z komórek B lub T.  Ich najbardziej charak­terysty­cznym objawem jest pow­ięk­sze­nie się węzłów chłon­nych.

Pro­ces roz­wo­ju chło­ni­aków złośli­wych u osób cier­pią­cych na celi­ak­ię nie został jeszcze dokład­nie poz­nany. Dom­niemy­wa się, że może być to związane towarzyszą­cy­mi choro­bie trzewnej stana­mi zapal­ny­mi, niedoży­wie­niem, zaburzeni­a­mi funkcji układu odpornoś­ciowego oraz zwięk­szoną podat­noś­cią jeli­ta cienkiego na dzi­ałanie czyn­ników rakotwór­czych (kar­cino­genów).

W choro­bie trzewnej chło­ni­a­ki ataku­ją najczęś­ciej jeli­to cienkie. Najbardziej narażone na rozwój raka są oczy­wiś­cie oso­by, u których celi­akia została późno zdi­ag­no­zowana. Jest to niezwyk­le istotne, gdyż przestrze­ganie diety bezg­lutenowej znacznie zmniejsza niebez­pieczeńst­wo pojaw­ienia się tego groźnego nowot­woru.

Nie tylko chłoniak…

U osób cho­ru­ją­cych na celi­ak­ię zaob­ser­wowano również więk­szą podat­ność na inne typy nowot­worów, takie jak: rak płaskon­abłonkowy przełyku, czer­ni­ak, czy rak jeli­ta cienkiego.

Oso­by cho­ru­jące na celi­ak­ię nie powin­ny zapom­i­nać o tym, że należą do grupy pod­wyżs­zonego ryzy­ka zapadal­noś­ci na wybrane nowot­wory. Pac­jen­ci, u których zaob­ser­wowano zaostrze­nie się doty­chcza­sowych objawów ze strony układu pokar­mowego, powin­ni być niezwłocznie kierowani na szczegółowe bada­nia, również w kierunku chorób nowot­worowych jelit.


Zobacz też:

 Objawy celi­akii
Diag­nos­ty­ka celi­akii
 Lecze­nie celi­akii