Powikłania nieleczonej celiakii

Nielec­zona celi­akia, czyli w tym przy­pad­ku niestosowanie odpowied­niej diety, może prowadz­ić do bard­zo poważnych powikłań. Warto wiedzieć, że spoży­wanie pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten przez oso­by z celi­ak­ią wywołu­je reakcję układu immuno­log­icznego, zanik kosmków jeli­towych, a w kon­sek­wencji zaburzenia wchła­ni­a­nia wielu ważnych skład­ników pokar­mowych. Będzie to z kolei prowadz­ić do niedoży­wienia orga­niz­mu oraz innych prob­lemów zdrowot­nych. Wymienić tu należy ane­mię, osteo­porozę, zapale­nie stawów, wrzodziejące zapale­nie jelit, a nawet bezpłodność.

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia — na czym pole­ga ta choro­ba, co powodu­je nielec­zona celiakia?
 2. Celi­akia powikła­nia — celi­akia a choro­by nowotworowe

 3. Powikła­nia celi­akii —  nielec­zona celi­akia może powodować duże spus­tosze­nie w organizmie
 4. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Celiakia — na czym polega ta choroba, co powoduje nieleczona celiakia?nieleczona celiakia, nieleczona celiakia powikłania, celiakia powikłania, powikłania celiakii

Celi­akia jest trwałą nietol­er­ancją glutenu – biał­ka, które wys­tępu­je w najpop­u­larniejszych zbożach. Jest to najpoważniejsza nietol­er­anc­ja pokar­mowa, gdyż jako jedy­na prowadzi do reakcji autoim­muno­log­icznej – wyniszcza­jącej orga­nizm, a dokład­niej kosm­ki jeli­towe. Przy celi­akii spoży­wany gluten trak­towany jest przez orga­nizm jako tru­ciz­na. Celi­akia jest chorobą o podłożu gene­ty­cznym. Zacho­ru­jesz na nią tylko wtedy, kiedy masz do niej predys­pozy­c­je gene­ty­czne. Za trwałą nietol­er­ancję glutenu odpowiada­ją geny: HLA-DQ2 i/lub HLA-DQ8. Nieste­ty aż 95% chorych nie wie o swo­jej celi­akii, a śred­ni okres diag­nos­ty­czny wynosi ok. 10–12 lat. Tym­cza­sem nielec­zona może powodować poważne kon­sek­wenc­je zdrowotne, w tym aż 40-krot­nie zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na nowot­wory układu pokarmowego

Celiakia powikłania ‑celiakia a choroby nowotworowe

Nielec­zona celi­akia może nieste­ty sprzy­jać roz­wo­jowi chorób nowot­worowych. Przeprowad­zone w ostat­nim cza­sie bada­nia epi­demi­o­log­iczne dowiodły, że ryzyko roz­wo­ju chło­ni­a­ka złośli­wego u osób ze zdi­ag­no­zowaną chorobą trzewną jest aż 5‑krotnie więk­sze niż w przy­pad­ku osób zdrowych. Chło­ni­a­ki to nowot­wory wywodzące się z lim­fo­cytów, czyli komórek naszego układu immuno­log­icznego – np. chło­ni­ak z komórek B lub T.  Ich najbardziej charak­terysty­cznym objawem jest pow­ięk­sze­nie się węzłów chłonnych.

Pro­ces roz­wo­ju chło­ni­aków złośli­wych u osób cier­pią­cych na celi­ak­ię nie został jeszcze dokład­nie poz­nany. Dom­niemy­wa się, że może być to związane towarzyszą­cy­mi choro­bie trzewnej stana­mi zapal­ny­mi, niedoży­wie­niem, zaburzeni­a­mi funkcji układu odpornoś­ciowego oraz zwięk­szoną podat­noś­cią jeli­ta cienkiego na dzi­ałanie czyn­ników rakotwór­czych (kar­cino­genów).

W choro­bie trzewnej chło­ni­a­ki ataku­ją najczęś­ciej jeli­to cienkie. Najbardziej narażone na rozwój raka są oczy­wiś­cie oso­by, u których celi­akia została późno zdi­ag­no­zowana. Jest to niezwyk­le istotne, gdyż przestrze­ganie diety bezg­lutenowej znacznie zmniejsza niebez­pieczeńst­wo pojaw­ienia się tego groźnego nowotworu.

U osób cho­ru­ją­cych na celi­ak­ię zaob­ser­wowano również więk­szą podat­ność na inne typy nowot­worów, takie jak: rak płaskon­abłonkowy przełyku, czer­ni­ak, czy rak jeli­ta cienkiego. Oso­by cho­ru­jące na celi­ak­ię nie powin­ny zapom­i­nać o tym, że należą do grupy pod­wyżs­zonego ryzy­ka zapadal­noś­ci na wybrane nowot­wory. Pac­jen­ci, u których zaob­ser­wowano zaostrze­nie się doty­chcza­sowych objawów ze strony układu pokar­mowego, powin­ni być niezwłocznie kierowani na szczegółowe bada­nia, również w kierunku chorób nowot­worowych jelit.

Powikłania celiakii —  nieleczona celiakia może powodować duże spustoszenie w organizmie

Nielec­zona celi­akia u każdego chorego może prze­b­ie­gać w inny sposób. Może rozpocząć się nagle ze znacznym nasile­niem objawów, może być też tak, że objawy celi­akii mogą naras­tać stop­niowo, może też pozostać bezob­ja­wowa. Z tego powodu nazy­wana jest chorobą o wielu twarzach. Celi­akia przede wszys­tkim niszczy kosm­ki jeli­towe, czyli wypust­ki w jeli­cie cienkim, które odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z poży­wienia, leków czy suple­men­tów diety. Gdy są zniszc­zone to nie speł­ni­a­ją swo­jej funkcji, a orga­nizm jest niedoży­wiony. To właśnie prowadzi do różnorod­nych objawów klinicznych.

Obec­nie nawet 7 razy częś­ciej spo­ty­ka się chorobę skąpoob­ja­wową czy bezob­ja­wową, powikła­nia celi­akii to np. ane­mię, hiper­c­ho­les­terolemię, zaburzenia neu­ro­log­iczne, niepłod­ność czy poronienia, co może powodować kłopo­ty diag­nos­ty­cznej być wyzwaniem dla lekarzy. To właśnie dlat­ego śred­ni czas postaw­ienia diag­nozy celi­akii w Polsce to aż 10 lat. Tym­cza­sem diag­nos­ty­ka celi­akii w tym momen­cie jest już w pełni dostęp­na dla każdego, pros­ta i szy­b­ka. Cza­sem wystar­czy jeden bezbolesny, szy­b­ki test gene­ty­czny, żeby prak­ty­cznie 100% wyk­luczyć, że to objawy celiakii.

nieleczona celiakia, nieleczona celiakia powikłania, celiakia powikłania, powikłania celiakii

Warto wiedzieć:

Cho­ci­aż więk­szość osób uważa, że najczęst­sze powikła­nia celi­akii doty­czą układu pokar­mowego to aż 70% pac­jen­tów z noworozpoz­naną celi­ak­ią nie ma takich dolegliwości. 

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 nieleczona celiakia, nieleczona celiakia powikłania, celiakia powikłania, powikłania celiakii


Zobacz też:

 Objawy celi­akii
Diag­nos­ty­ka celiakii
 Lecze­nie celiakii