Celiakia i cukrzyca typu 1 – często występują razem

Jeśli masz cukrzy­cę typu 1, ryzyko wys­tąpi­enia u Ciebie także celi­akii wynosi aż 15%. Według wyty­cznych Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) należysz więc do grupy, która koniecznie powin­na prze­badać się pod kątem trwałej nietol­er­ancji glutenu. To ważne, ponieważ tylko diag­nozu­jąc celi­ak­ię i wprowadza­jąc lecze­nie, będziesz mieć możli­wość prowadzenia skutecznej ter­apii cukrzycy.

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia i cukrzy­ca typu 1 – czemu mogą współwystępować?
 2. Celi­akia u chorych na cukrzy­cę typu 1 — najczęst­sze objawy 
 3. Celi­akia a cukrzy­ca typu 1 — co może powodować?
 4. Pode­jrze­wasz celi­ak­ię? Najpierw wykon­aj badanie DNA
 5. Celi­akia a cukrzy­ca — szy­b­ka diag­noza celi­akii poprawi jakość Two­jego życia
 6. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Celiakia i cukrzyca typu 1 – czemu mogą współwystępować?

Chodzi przede wszys­tkim o autoim­muno­log­iczne podłoże obu chorób: tego typu schorzenia częs­to łączą się ze sobą. Co więcej, współist­nie­nie obu schorzeń w znacznym stop­niu uwarunk­owane jest czyn­nika­mi genetycznymi.

Przy cukrzy­cy typu 1 orga­nizm ataku­je pro­duku­jące insulinę komór­ki β wysp trzustkowych, a przy celi­akii (po spoży­ciu glutenu) – kosm­ki jeli­towe odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z poży­wienia i leków. Nielec­zona celi­akia powodu­je więc liczne niedobo­ry, niedoży­wie­nie i prob­le­my z wchła­ni­an­iem sub­stancji akty­wnych z leków.

Celiakia u chorych na cukrzycę typu 1 — najczęstsze objawy 

Jeśli prze­bieg Two­jej cukrzy­cy jest chwiejny, częs­to wyma­gasz mody­fikacji dawek insuliny i wys­tępu­ją u Ciebie epi­zody hipog­likemii lub kwa­si­cy ketonowej – to znak alar­mowy, że możesz mieć również celi­ak­ię. Inne objawy mogą być trudne do wych­wyce­nia, słabo nasilone i rzad­ko łąc­zone z trwałą nietol­er­ancją glutenu.

Dlaczego? Celi­akia u osób z cukrzy­cą typu 1 zwyk­le ma prze­bieg skąpoob­ja­wowy, niemy. Mogą wys­tąpić m.in. niedobo­ry masy ciała, niedokr­wis­tość, depres­ja, padacz­ka, zmi­any skórne, kłopo­ty z płod­noś­cią, wady szk­li­wa zębowego czy zaburzenia miesiączkowa­nia u kobi­et, a u nas­to­latków również opóźnie­nie dojrzewania.

celiakia a cukrzyca, celiakia i cukrzyca

Nietolerancje pokarmowe – umów się na badanie

Wybierz badanie
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu (celi­akia)
  Badanie DNA na nietol­er­ancję laktozy
  Paki­et Zdrowe Jeli­ta – najpop­u­larniejsze nietol­er­anc­je pokar­mowe *oszczędza­sz 100zł*
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu express (celi­akia)
1. Wybierz sposób wyko­na­nia bada­nia rozwiń
2. Wybierz lokaliza­cję rozwiń

Mias­to:

Kod pocz­towy:

Uli­ca:

Numer domu:

Numer mieszka­nia: (pole nieobowiązkowe)

Adres:
Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Radom, ul. 1905 roku 20
Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Warsza­wa, ul. Sien­na 86
Warsza­wa Kabaty, ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55
Warsza­wa, Wrocławska 21a/7
Radom, ul. Andrze­ja Stru­ga 19/21
Ożarów Mazowiec­ki, ul. Romana Dmowskiego 39
Pruszków, ul. Kubu­sia Puchat­ka 11
Piaseczno, ul. Puławska 34
Warsza­wa, ul. Kobiel­s­ka 23
Babice Nowe, ul. Ogrod­nicza 6
Kon­stancin Jezior­na, ul. Bielawska 3
Warsza­wa, ul. Rozło­gi 18
Piaseczno, Ale­ja Kalin 55/7
Grodzisk Mazowiec­ki, ul. T. Bair­da 56/7
Warsza­wa, ul. Sar­ma­c­ka 17/119
Warsza­wa, ul. Pańs­ka 96/203
Mińsk Mazowiec­ki, ul. I. Daszyńskiego 4
Hipolitów, ul. Warsza­wska 63
Płock, ul Raj­mun­da Rem­bielińskiego 10a
Sule­jówek, ul. 11 Listopa­da 87
Adres:
Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A 
Chorzów, Ul. St. Batorego 19
Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Mikołów, Os. 30-lecia 8 
Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8 
Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tychy, ul. Łabędzia 67/18, Polska
Szczekociny, ul. Jana Pawła II 6
Częs­to­chowa, ul. Brzeźnic­ka 59
Częs­to­chowa, Wieluńs­ka 28
Częs­to­chowa, Ale­ja Wol­noś­ci 14
Stru­mień, ul. Wspól­na 2
Żywiec, ul. Dwor­cowa 22
Racibórz, ul. Sienkiewicza 3A
Gli­wice, Al. Kor­fan­tego 21/1
Adres:
Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Piła, ul. Matwieje­wa 6
Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Jarocin, ul. Hallera 9
Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Koło, ul. PCK 8
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7 
Poz­nań, ul. Braniews­ka 20 
Poz­nań, ul. Kaspra Drużbick­iego 7
Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Stęszew, ul. Łukasiewicza 1
Gniezno, ul. Wol­noś­ci 4a
Konin, ul. Wiechow­icza 4
Kro­to­szyn, ul. Grudziel­skiego 25A
Słup­ca, ul. Fran­cisz­ka Rata­jcza­ka 3a/1
Adres:
Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Wiel­gie, ul. Starowiejs­ka 10
Byd­goszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Toruń, ul. Watzen­rodego 15A
Inowrocław, ul. Naru­tow­icza 24
Adres:
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44
Kraków, ul. Mehof­fera 6
Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Zakopane, ul. Orkana 6d
Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10 
Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Kraków ‚ul. Zachod­nia 5/12 A 
Myślenice, ul. Osiedle Tysią­cle­cia 1
Miechów, ul. Słowack­iego 13
Kraków, ul. Zacisze 6
Trze­binia, ul. Koperni­ka 25
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Koś­ciusz­ki 11
Adres:
Chełm, ul.Lipowa 27
Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Zamość, ul. Jas­na 14
Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Lublin, ul. Okopowa 3
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
Adres:
Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Gdańsk, ul. Subisława 24
Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Mal­bork, ul.Dworcowa 14 
Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Człuchów, Os. Wazów 8
Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Bytów, ul. Lębors­ka 11
Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Słup­sk, ul. Zielona 8
Gdańsk, ul. Kom­bat­an­tów 4/22
Cho­jnice, ul. Młodzieżowa 35
Gdańsk, ul. Na Zaspę 3
Gdańsk, ul. Opol­s­ka 5
Adres:
Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Rzeszów, ul.Architektów 11
Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Rzeszów, ul.Dąbrowskiego 31
Sanok ul. Witkiewicza 5
Adres:
Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Wrocław, ul. Trwała 7 
Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25 
Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Ząbkow­ice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Wałbrzych, ul. Wysock­iego 24–24 A
Kłodzko, ul. Armii Kra­jowej 29a
Kłodzko, ul. Spółdziel­cza 4
Kłodzko, ul. Rodzin­na 101
Wrocław, ul. Gaga­ri­na 110
Adres:
Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Końskie, ul. Połud­niowa 1
Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Sędziszów, ul. Dwor­cowa 23
San­domierz, ul. Mick­iewicza 23
Adres:
Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Opole, ul. Katow­ic­ka 55 
Nysa, ul. Marcinkowskiego 2–4
Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Brzeg, ul. Her­ber­ta 1 
Adres:
Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Wieluń, ul J.Żubr 30 
Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19 
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Strz­elec­ka 12
Adres:
Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Ełk ul. Nad­jezior­na 23/A2
Olecko, 11 listopa­da 23
Lidzbark Warmińs­ki, ul. 11 Listopada
Markusy 66
Toruń, ul. S. Sre­brnego 1
Olsz­tyn, ul. Flo­ri­ana Piotrowskiego 16i
Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Ełk, ul. Toruńs­ka 10
Giży­cko, Żeglars­ka 6/7u
Adres:
Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Białys­tok, Sobieskiego 13 m 8
Białys­tok, ul. Parkowa 14/84
Adres:
Szczecin, al. Wyz­wole­nia 7
Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9 
Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Kosza­lin, ul. Niepodległoś­ci 44–48
Adres:
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Żary, ul. Strzel­ców 10
Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K 
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zielona Góra, ul. Jed­noś­ci 59
Zielona Góra, ul. Chro­brego 20a
Sulechów, ul. Krań­cowa 2a
Babi­most, Gaga­ri­na 18
Nowa Sól, ul. Koś­ciusz­ki 1d 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. 30 Sty­cz­nia 15/9
Zielona Góra, ul. Świętej Kin­gi 6 
Sulechów, al. Niepodległoś­ci 15
3. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

4. Podaj dane rozwiń

Admin­is­tra­torem danych podanych w for­mu­la­rzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedz­ibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice, o numerze NIP: 634–282-27–48, REGON: 243413225, e‑mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość » Przekazane nam dane będą wyko­rzys­tane w celu: 1) umówienia wiz­y­ty w placów­ce testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um lub u które­goś z part­nerów współpracu­ją­cych (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dal­szej częś­ci RODO); 2) dochodzenia i obrony przed ewen­tu­al­ny­mi roszczeni­a­mi (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3) odpowiedzi na zadane nam pyta­nia i wery­fikacji tożsamoś­ci oso­by (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże może stanow­ić warunek udzie­le­nia odpowiedzi na zadane pyta­nia lub real­iza­cję usłu­gi. Dane te mogą zostać przekazane pod­miotom współpracu­ją­cym w celu real­iza­cji zle­conej nam usłu­gi. Szczegółowe infor­ma­c­je nt. przetwarza­nia danych osobowych zna­jdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/

Celiakia a cukrzyca typu 1 — co może powodować?

Nielec­zona celi­akia nieko­rzyst­nie wpły­wa zarówno na ter­apię cukrzy­cy typu 1, jak i całe Two­je życie. Może powodować przede wszystkim:

mniejszą skuteczność leczenia cukrzy­cy typu 1;

chwiejny, nieprzewidy­wal­ny prze­bieg cukrzy­cy typu 1;

wyższe ryzyko niebez­piecznych powikłań: retinopatii, nefropatii i osteo­porozy, a nawet nowotworów;

wyższe ryzyko śmier­ci (po 15 lat­ach nielec­zonej celi­akii wzras­ta ono aż 3 razy).

Podejrzewasz celiakię? Najpierw wykonaj badanie DNA

Celi­akia ma bowiem podłoże gene­ty­czne – żeby na nią zachorować, musisz mieć określone geny (HLA-DQ2 i/lub HLA-DQ8). Badanie DNA jed­noz­nacznie wskaże, czy u Ciebie wys­tępu­ją. Jeśli nie, celi­akia zostanie wyk­luc­zona, a jeśli tak – potrzeb­na będzie dal­sza diag­nos­ty­ka. Przy dodat­nim wyniku tes­tu DNA przeprowadza się bada­nia krwi, które pokazu­ją, czy choro­ba jest aktywna.

Real­iza­c­ja bada­nia gene­ty­cznego w pier­wszej kole­jnoś­ci ma również inną korzyść. Dzię­ki wynikowi zysku­jesz infor­ma­cję na całe życie, czy ter­az lub w przyszłoś­ci możesz zachorować na celi­ak­ię. Bada­nia krwi pokazu­ją tylko stan obecny.

Co ważne, bada­nia prze­ci­w­ci­ał cza­sa­mi mogą dać fałszy­wy wynik – jeśli masz celi­ak­ię i cukrzy­cę typu 1, możesz mieć niedobo­ry prze­ci­w­ci­ał IgA. 

Bez real­iza­cji tes­tu gene­ty­cznego możesz naraz­ić się na niepotrzeb­ną dal­szą diag­nos­tykę (w tym biop­sję jeli­ta), której dzię­ki wynikowi bada­nia DNA moż­na uniknąć.

celiakia a cukrzyca, celiakia i cukrzyca

Celiakia a cukrzyca — szybka diagnoza celiakii poprawi jakość Twojego życia

Im szy­b­ciej zdi­ag­nozu­jesz u siebie celi­ak­ię, tym szy­b­ciej będziesz mieć możli­wość wprowadzenia odpowied­niego leczenia. Dzię­ki temu możli­wa będzie nie tylko skutecz­na ter­apia cukrzy­cy typu 1, ale również uchronie­nie się przed niebez­pieczny­mi powikłaniami. 

Usta­bi­lizu­jesz więc prze­bieg cukrzy­cy i zmniejszysz ryzyko wys­tąpi­enia m.in. osteo­porozy, retinopatii czy raka jeli­ta. Znacznie popraw­isz też jakość życia, pozby­wa­jąc się przykrych dolegli­woś­ci związanych z niedob­o­ra­mi wit­a­min i min­er­ałów (m.in. zmi­an skórnych).

Po wykryciu celi­akii musisz prze­jść na ścisłą dietę bezg­lutenową. Tylko wtedy zniszc­zone przez toksy­cznie dzi­ała­ją­cy gluten kosm­ki jeli­towe zaczną się odbu­dowywać. Pamię­taj, że elim­i­nac­ja glutenu musi być całkowi­ta, ponieważ nawet najm­niejsza jego ilość nieko­rzyst­nie wpły­wa na błonę ślu­zową jelit.

Ze wzglę­du na liczne niedobo­ry wynika­jące z nielec­zonej celi­akii, warto sko­rzys­tać z pomo­cy diete­ty­ka i dodatkowo suple­men­tować wit­a­miny i minerały.

Jeśli wykonasz badanie DNA w kierunku celi­akii w naszym lab­o­ra­to­ri­um, dosta­niesz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. W przy­pad­ku gdy celi­akia zostanie u Ciebie wykry­ta, otrzy­masz dodatkowo przykład­owy bezg­lutenowy jadłospis. Masz również możli­wość sko­rzys­ta­nia z dodatkowych kon­sul­tacji, które pomogą Ci praw­idłowo się odży­wiać i żyć zdrowiej.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.

celiakia


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 celiakia a cukrzyca, celiakia i cukrzyca