Jak interpretować wynik?

Wynik testu DNATest DNA w kierunku celi­akii ma na celu iden­ty­fikację hap­lo­typów HLA-DQ2 oraz HLA-DQ8 kojar­zonych z celiakią.

Wynik bada­nia zle­conego w naszym lab­o­ra­to­ri­um będzie zawierał:

tabelkę z anal­i­zowany­mi hap­lo­ty­pa­mi i allelami
jed­noz­naczny wynik — pozy­ty­wny lub negatywny
ocenę i inter­pre­tację wyniku

a także dane zlece­nio­daw­cy oraz pod­pisy i piecząt­ki oso­by wykonu­jącej badanie. Poniżej prezen­tu­je­my przykład­owe wyni­ki wraz z opisem. 

 

pozytywny

Wynik: pozy­ty­wny

Wykry­to obec­ność hap­lo­ty­pu HLA-DQ2 (DQ2.5) kojar­zonego z celiakią

negatywny

Wynik: negaty­wny

Nie wykry­to obec­noś­ci hap­lo­typów HLA-DQ2 (DQ2.5) ani HLA-DQ8 związanych z celiakią

.


Obec­ność hap­lo­typów HLA-DQ2 i/lub HLA-DQ8 kojar­zona jest z celi­ak­ią. Obec­ność hap­lo­ty­pu HLA-DQ2 stwierdza się u ok. 90% pac­jen­tów z celi­ak­ią, w około 5% przy­pad­ków iden­ty­fiku­je się obec­ność hap­lo­ty­pu HLA-DQ8. Hap­lo­typy DQ2/DQ8 wys­tępu­ją również w 30% pop­u­lacji osób zdrowych.

Wynik bada­nia gene­ty­cznego nie mówi o aktu­al­nym stanie zdrowia!

Wynik pozy­ty­wny może świad­czyć o zwięk­szonej predys­pozy­cji w kierunku wys­tąpi­enia choro­by. Wynik  pozy­ty­wny nie jest równoważny z wys­tępowaniem choro­by u badanej oso­by w momen­cie bada­nia, bądź w   przyszłości.

U pac­jen­ta z wynikiem negaty­wnym praw­dopodobieńst­wo celi­akii jest graniczące z zerem. W takim przy­pad­ku, przy obec­noś­ci objawów klin­icznych, wskazana jest pora­da gene­ty­cz­na, kon­sul­tac­ja gas­troen­tero­log­icz­na oraz dal­sza diagnostyka.


.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

 

.                              .