Przechowywanie i transport próbekPrzechowywanie i transport próbek

Prób­ki nie wyma­ga­ją szczegól­nych warunk­ów prze­chowywa­nia i trans­portu. Możesz przesłać je do nas pocztą w kop­er­cie zwrot­nej dołąc­zonej do zestawu lub przynieść oso­biś­cie do naszego lab­o­ra­to­ri­um. Poniżej przed­staw­iamy najważniejsze informacje:

.

Jak przechowywać próbki?

Prób­ki należy chronić przed światłem ponieważ promieniowanie UV powodu­je degradację DNA. Wyższa tem­per­atu­ra w warunk­ach więk­szej wilgo­t­noś­ci może spowodować rozwój mikroor­ga­nizmów. Prób­ki należy prze­chowywać więc w suchym i zacienionym miejs­cu, odpowied­nio zabez­piec­zone w opakowa­niu dołąc­zonym do zestawu.

Czy transport wpływa na jakość próbek?

Wymazy dobrze zachowu­ją właś­ci­woś­ci DNA i zwyk­le nawet kilkud­niowy trans­port nie wpły­wa na jakość próbek. Cho­ci­aż są to bard­zo rzad­kie przy­pad­ki, należy mieć na uwadze, że w warunk­ach wyższej tem­per­atu­ry i wilgo­t­noś­ci (np. latem) przy dłuższym trans­porcie może zdarzyć się, że prób­ki zapleśnieją. Nie będą nadawały się wtedy do anal­izy. Gdy w lab­o­ra­to­ri­um zostanie zauważona pleśń, zwrócimy się z prośbą o ponowne pobranie próbek. Daje­my gwarancję ponownego bezpłat­nego pobra­nia wymazów!

Jak długo można przechowywać próbki?

Nie ist­nieje konkret­ny ter­min ważnoś­ci próbek, jed­nak im mniej cza­su upłynie od pobra­nia, tym lep­iej. Zale­camy, aby prób­ki odesłać do lab­o­ra­to­ri­um możli­wie szy­bko — najlepiej w ciągu 2 dni.

.


W przy­pad­ku wąt­pli­woś­ci skon­tak­tuj się z nami. Nasi kon­sul­tan­ci chęt­nie odpowiedzą na Two­je pytania!