Granola breakfastDostępność produktów bezglutenowych w Polsce

Rynek pro­duk­tów bezg­lutenowych w naszym kra­ju rośnie. Artykuły spoży­w­cze, które jeszcze nie tak dawno temu były dla osób zma­ga­ją­cych się z celi­ak­ią całkowicie niedostęp­ne, dziś są już na wyciąg­nię­cie ręki. Pojaw­iło się bowiem bezg­lutenowe pieczy­wo, bezg­lutenowe kiełbasy, makarony, płat­ki śni­adan­iowe, batony, ciast­ka, a nawet chip­sy. Ofer­ta ta nieustan­nie się posz­erza, choć zapewne już jest w stanie zaspokoić pod­sta­wowe potrze­by kon­sumen­tów.

.

Producenci żywności bezglutenowej

Wśród najwięk­szych pro­du­cen­tów żywnoś­ci bezg­lutenowej w Polsce wymienić należy firmy: Glutenex, Bezg­luten, Balviten, Ultraeu­ropa, z kolei  z zagranicznych Schär.  Sze­ro­ki asorty­ment tego typu wyrobów  posi­ada­ją również takie  firmy jak choć­by ZM Nowak, Żywiec, spec­jal­izu­ją­cy się w pro­dukcji i przetwórst­wie dro­biowym Kon­spol czy też fir­ma Kubara, ofer­u­ją­ca lin­ię pro­duk­tów bezg­lutenowych Amarello.

.

Gdzie można kupić żywność bezglutenową

w sklepach ze zdrową żywnością

Dys­ponu­ją one najbo­gat­szym asorty­mentem jeśli chodzi o pro­duk­ty bezg­lutenowe w Polsce. Dzi­ała­ją w wielu mias­tach na tere­nie całego kra­ju, w tym również w cen­tra­ch hand­lowych. W internecie zna­jdziemy całe listy takich sklepów wraz z ich adresami.

 w super­mar­ke­tach i hipermarketach

Żywność bezg­lutenową, choć w nieco skrom­niejszym wyborze,  moż­na kupić w wielu pol­s­kich super­mar­ke­tach, zarówno tych więk­szych, takich jak np. Auchan, Tesco, Car­refour, jak i mniejszych np. Stokrotce czy Almie.

 w sklepach inter­ne­towych

Wśród sklepów inter­ne­towych ofer­u­ją­cych bezg­lutenowe pro­duk­ty żywnoś­ciowe warto wymienić np. gluten-free.pl, organic24.pl  czy sklepbezglutenowy.com.pl. Moż­na w nich zakupić artykuły wielu znanych marek. Wszys­tkie dostęp­ne tam środ­ki spoży­w­cze oprócz infor­ma­cji o cenie opa­tr­zone są szczegółowym opisem (o składzie pro­duk­tu) oraz dany­mi doty­czą­cy­mi wartoś­ci odży­w­czej. Swo­je sklepy inter­ne­towe posi­ada­ją również sami pro­du­cen­ci tejże żywności.

Bez-glutenu-pl w zwykłych sklepach spożywczych

Należy pamię­tać, że oso­by cier­piące  na chorobę trzewną korzys­ta­ją także ze zwykłych sklepów spoży­w­czych. Kupu­jąc w takich miejs­cach muszą oni oczy­wiś­cie dużo bardziej uważać na to co trafia do ich koszyków. Obec­nie wielu pro­du­cen­tów „nor­mal­nej” żywnoś­ci zapew­nia o bez­pieczeńst­wie swoich wyrobów również pod kątem klien­tów cho­ru­ją­cych na celi­ak­ię, umieszcza­jąc tym samym na etyki­etkach wyt­warzanych przez siebie pro­duk­tów znak „przekreślonego kłosa”.


Zobacz też:

 Znakowanie pro­duk­tów bezglutenowych
 Nat­u­ralne pro­duk­ty bezglutenowe 
 Dieta bezg­lutenowa