Celiakia- choroba o wielu twarzach

Celi­akia to inaczej choro­ba trzew­na, częs­to także opisy­wana jako nietol­er­ancją glutenu czy trwałą nietol­er­ancją glutenu. Bóle brzucha, wzdę­cia, ane­mia, afty, zmęcze­nie – to tylko niek­tóre z najczęst­szych objawów towarzyszą­cych celi­akii. Celi­akia to poważ­na choro­ba autoim­muno­log­icz­na, która może powodować również niepłod­ność, poronienia, depresję czy nowot­wory. Celi­akia jest przede wszys­tkim chorobą o podłożu gene­ty­cznym, zachorować moż­na na nią tylko wtedy, gdy ma się określone geny. Jed­no proste badanie gene­ty­czne pomoże Ci popraw­ić stan zdrowia. Dowiedz się więcej o celi­akii i sprawdź!

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia co to? – Na czym pole­ga ta pod­stęp­na choroba?
 2. Kto może zachorować na celiakię?
 3. Nietol­er­anc­ja glutenu – jakie mogą być objawy celiakii?
 4. Nietol­er­anc­ja glutenu — jak częs­to występuje?
 5. Celi­akia — jak powin­na wyglą­dać diagnostyka?
 6. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakię

Celiakia co to? – Na czym polega ta podstępna choroba?

Celi­akia jest trwałą nietol­er­ancją glutenu – biał­ka, które wys­tępu­je w najpop­u­larniejszych zbożach: pszeni­cy, życie i jęczmie­niu. Bez wąt­pi­enia jest ona najpoważniejszą nietol­er­ancją pokar­mową, gdyż jako jedy­na prowadzi do reakcji autoim­muno­log­icznej – wyniszcza­jącej orga­nizm, a dokład­niej kosm­ki jeli­towe. Przy celi­akii spoży­wany gluten trak­towany jest przez orga­nizm jako tru­ciz­na, w związku z tym zaczy­na on się bronić. W jaki sposób? Wyt­warza­jąc prze­ci­w­ci­ała, które wyniszcza­ją kosm­ki jelitowe.

celiakia, nietolerancja glutenu, trwała nietolerancja glutenu, celiakia co to

 

 

Kosm­ki jeli­towe, czyli wypust­ki w jeli­cie cienkim, odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z poży­wienia, leków czy suple­men­tów diety. Zniszc­zone nie speł­ni­a­ją swo­jej funkcji, a Twój orga­nizm jest niedoży­wiony. To właśnie prowadzi do różnorod­nych objawów klin­icznych. Im później wykonasz badanie, tym dłużej Twój orga­nizm narażony jest na skra­jne wyniszcze­nie. Szy­b­ka diag­noza poz­woli Ci powró­cić do zdrowia oraz zapo­biec kon­sek­wencjom nielec­zonej celiakii.

 

 

Kto może zachorować na celiakię?

Celi­akia jest chorobą o podłożu gene­ty­cznym. Zacho­ru­jesz więc tylko wtedy, kiedy masz do niej predys­pozy­c­je. Za trwałą nietol­er­ancję glutenu odpowiada­ją geny: HLA-DQ2 i/lub HLA-DQ8. Pier­wszy z genów wys­tępu­je u 90–95% chorych, a dru­gi – u 5–10%. Ich brak oznacza, że nie ma możli­woś­ci zachorowa­nia na celi­ak­ię (ter­az i w przyszłoś­ci), a choro­ba zosta­je wyk­luc­zona. Celi­akia częs­to myl­nie nazy­wana jest choro­ba wieku dziecięcego, tym­cza­sem może uak­ty­wnić się w każdym wieku. 

celiakia, nietolerancja glutenu, trwała nietolerancja glutenu, celiakia co to

Nietolerancja glutenu – jakie mogą być objawy celiakii?

Warto pamię­tać, że objawy nietol­er­ancji glutenu są bard­zo różnorodne i nieoczy­wiste. To oznacza, że u każdego choro­ba może objaw­iać się zupełnie inaczej i mieć całkowicie inny prze­bieg. Celi­akia prze­ważnie  kojar­zona jest z prob­le­ma­mi ze strony układu pokar­mowego, tym­cza­sem te objawy wys­tępu­ją zaled­wie u ok. 10% chorych. To duże utrud­nie­nie dla rozpoz­na­nia tego schorzenia, ponieważ wielu symp­tomów na początku po pros­tu nie łączy się z celiakią.

celiakia, nietolerancja glutenu, trwała nietolerancja glutenu, celiakia co to

Nietolerancja glutenu — jak często występuje?

Nieste­ty aż 95% chorych nie wie o swo­jej celi­akii, a śred­ni okres diag­nos­ty­czny wynosi ok. 10–12 lat. Tym­cza­sem nielec­zona może powodować poważne kon­sek­wenc­je zdrowotne, w tym aż 40-krot­nie zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na nowot­wory układu pokar­mowego (głównie chło­ni­a­ki). Dlat­ego –jeśli borykasz się z przykry­mi dolegli­woś­ci­a­mi, nie ryzykuj! Wykon­aj test DNA na celi­ak­ię, aby móc ją wykluczyć!

celiakia, nietolerancja glutenu, trwała nietolerancja glutenu, celiakia co to

 

Celiakia — jak powinna wyglądać diagnostyka?

Nieste­ty wciąż nie ma jed­nego uni­w­er­sal­nego bada­nia, które może dać 100% potwierdze­nie choro­by, jed­nak diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocznij od badań gene­ty­cznych. Dlaczego? Jeśli nie wytępią u Ciebie geny odpowiedzialne za celi­ak­ię (HLA DQ2,2 i/lub HLA DQ2,5 i/lub HLA DQ8), tym jed­nym badaniem możesz ją wykluczyć.

Z kolei jeśli wys­tąpi u Ciebie przy­na­jm­niej jeden z tych genów, należy sprawdz­ić, czy choro­ba jest akty­w­na (ponieważ może uak­ty­wnić się w każdym momen­cie). Aby to sprawdz­ić, należy wykon­ać bada­nia z krwi na prze­ci­w­ci­ała. Jeśli anal­iza nie wykaże akty­wnoś­ci, pamię­taj, aby raz na jak­iś kon­trolować ich poziom.

celiakia, nietolerancja glutenu, trwała nietolerancja glutenu, celiakia co to

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 celiakia, nietolerancja glutenu, trwała nietolerancja glutenu, celiakia co to

 

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE