Celiakia- choroba o wielu twarzach

Bóle brzucha, wzdę­cia, ane­mia, afty, zmęcze­nie – to tylko niek­tóre z objawów towarzyszą­cych celi­akii (trwalej nietol­er­ancji glutenu). To poważ­na choro­ba autoim­muno­log­icz­na, która może powodować również niepłod­ność, poronienia, depresję czy nowot­wory. Jed­no proste badanie gene­ty­czne pomoże Ci popraw­ić stan zdrowia. Sprawdź!

Celiakia – na czym polega ta podstępna choroba?

Celi­akia jest trwałą nietol­er­ancją glutenu – biał­ka, które wys­tępu­je w najpop­u­larniejszych zbożach: pszeni­cy, życie i jęczmie­niu. Bez wąt­pi­enia jest ona najpoważniejszą nietol­er­ancją pokar­mową, gdyż jako jedy­na prowadzi do reakcji autoim­muno­log­icznej – wyniszcza­jącej orga­nizm, a dokład­niej kosm­ki jeli­towe. Przy celi­akii spoży­wany gluten trak­towany jest przez orga­nizm jako tru­ciz­na, w związku z tym zaczy­na on się bronić. W jaki sposób? Wyt­warza­jąc prze­ci­w­ci­ała, które wyniszcza­ją kosm­ki jeli­towe.

 

 

Kosm­ki jeli­towe, czyli wypust­ki w jeli­cie cienkim, odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z poży­wienia, leków czy suple­men­tów diety. Zniszc­zone nie speł­ni­a­ją swo­jej funkcji, a Twój orga­nizm jest niedoży­wiony. To właśnie prowadzi do różnorod­nych objawów klin­icznych. Im później wykonasz badanie, tym dłużej Twój orga­nizm narażony jest na skra­jne wyniszcze­nie. Szy­b­ka diag­noza poz­woli Ci powró­cić do zdrowia oraz zapo­biec kon­sek­wencjom nielec­zonej celi­akii.

 

 

Kto może zachorować na celiakię?

Celi­akia jest chorobą o podłożu gene­ty­cznym. Zacho­ru­jesz więc tylko wtedy, kiedy masz do niej predys­pozy­c­je. Za trwałą nietol­er­ancję glutenu odpowiada­ją geny: HLA-DQ2 i/lub HLA-DQ8. Pier­wszy z genów wys­tępu­je u 90–95% chorych, a dru­gi – u 5–10%. Ich brak oznacza, że nie ma możli­woś­ci zachorowa­nia na celi­ak­ię (ter­az i w przyszłoś­ci), a choro­ba zosta­je wyk­luc­zona. Celi­akia częs­to myl­nie nazy­wana jest choro­ba wieku dziecięcego, tym­cza­sem może uak­ty­wnić się w każdym wieku.

Celiakia – objawy choroby są zróżnicowane

Warto pamię­tać, że objawy celi­akii są bard­zo różnorodne i nieoczy­wiste. To oznacza, że u każdego choro­ba może objaw­iać się zupełnie inaczej i mieć całkowicie inny prze­bieg. Celi­akia prze­ważnie  kojar­zona jest z prob­le­ma­mi ze strony układu pokar­mowego, tym­cza­sem te objawy wys­tępu­ją zaled­wie u ok. 10% chorych. To duże utrud­nie­nie dla rozpoz­na­nia tego schorzenia, ponieważ wielu symp­tomów na początku po pros­tu nie łączy się z celi­ak­ią.

Podejrzewasz u siebie celiakię? Diagnostykę rozpocznij od testu DNA

Nieste­ty wciąż nie ma jed­nego uni­w­er­sal­nego bada­nia, które może dać 100% potwierdze­nie choro­by, jed­nak diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocznij od badań gene­ty­cznych. Dlaczego? Jeśli nie wytępią u Ciebie geny odpowiedzialne za celi­ak­ię (HLA DQ2,2 i/lub HLA DQ2,5 i/lub HLA DQ8), tym jed­nym badaniem możesz ją wyk­luczyć.

Z kolei jeśli wys­tąpi u Ciebie przy­na­jm­niej jeden z tych genów, należy sprawdz­ić, czy choro­ba jest akty­w­na (ponieważ może uak­ty­wnić się w każdym momen­cie). Aby to sprawdz­ić, należy wykon­ać bada­nia z krwi na prze­ci­w­ci­ała. Jeśli anal­iza nie wykaże akty­wnoś­ci, pamię­taj, aby raz na jak­iś kon­trolować ich poziom.

Aż 95% chorych nie zdaje sobie sprawy ze swojej celiakii

Nieste­ty aż 95% chorych nie wie o swo­jej celi­akii, a śred­ni okres diag­nos­ty­czny wynosi ok. 10–12 lat. Tym­cza­sem nielec­zona może powodować poważne kon­sek­wenc­je zdrowotne, w tym aż 40-krot­nie zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na nowot­wory układu pokar­mowego (głównie chło­ni­a­ki). Dlat­ego –jeśli borykasz się z przykry­mi dolegli­woś­ci­a­mi, nie ryzykuj! Wykon­aj test DNA na celi­ak­ię, aby móc ją wyk­luczyć!