Leczenie celiakii

Jedynym skutecznym sposobem  leczenia celi­akii jest całkowite wye­lim­i­nowanie z diety żywnoś­ci zaw­ier­a­jącej gluten. Wczes­na diag­noza i wprowadze­nie diety bezg­lutenowej dają szan­sę na ustąpi­e­nie dolegli­woś­ci i powikłań łącznie z chorobą nowot­worową. Ważnym ele­mentem leczenia jest również rozpoz­nanie zmi­an w orga­nizmie jakie choro­ba już zdążyła wyrządz­ić..

Spis treś­ci:

 1. Lecze­nie celi­akii — skutecz­na jest tylko ścisła dieta bezglutenowa
 2. Celi­akia lecze­nie — dieta bezg­lutenowa w praktyce
 3. Lecze­nie celi­akii — jak powin­na wyglą­dać diagnostyka?
 4. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Leczenie celiakii — skuteczna jest tylko ścisła dieta bezglutenowa

Zgod­nie z zalece­ni­a­mi Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii i Żywienia Dzieci (ESPGANceli­akia wyma­ga stosowa­nia diety bezg­lutenowej przez całe życie. Jest to związane z tym, że każde wprowadze­nie glutenu u chorego powodu­je uszkodze­nie błony ślu­zowej jeli­ta cienkiego a w częś­ci przy­pad­ków również wys­tąpi­e­nie objawów klin­icznych. Ścisła dieta bezg­lutenowa istot­nie popraw­ia kom­fort życia więk­szoś­ci pac­jen­tów z celi­ak­ią. Zapo­b­ie­ga wys­tępowa­niu zaburzeń:

 meta­bol­icznych (niedobo­ry mikroele­men­tów i makroele­men­tów, nisko­rosłość, osteo­poroza)
 repro­duk­cyjnych (niepłod­ność, niepowodzenia ciążowe)
 autoim­muno­log­icznych (autoim­muno­log­iczne zapale­nie tar­czy­cy, wątro­by, cukrzy­ca typu 1),
 nowot­worowych.

Dzię­ki zas­tosowa­niu ścisłej diety bezg­lutenowej, u małych dzieci obser­wu­je się zwyk­le szy­bką poprawę — zarówno klin­iczną jak i histopa­to­log­iczną. U dorosłych ustąpi­e­nie bądź złagodze­nie objawów klin­icznych trwa trochę dłużej – od kilku do kilku­nas­tu tygod­ni­ach, a na ustąpi­e­nie zmi­an z jeli­cie cienkim czeka się nawet wiele miesię­cy. Wykazano, że po 1–3 lat­ach stosowa­nia ścisłej diety bezg­lutenowej znaczą­co zmniejsza się ryzyko zachorowa­nia na nowot­wory, w tym raka jeli­ta cienkiego.

Celiakia leczenie — dieta bezglutenowa w praktyce

Ścisłe przestrze­ganie diety bezg­lutenowej nie należy do najłatwiejszych. Wyma­ga nie tylko dużego samoza­parcia ale i więk­szych nakładów finan­sowych i dostępu do sklepów z żywnoś­cią nieza­w­ier­a­jącą glutenu. Należy przy tym pamię­tać, że nawet niewielkie iloś­ci glutenu mogą powodować, że nie będzie poprawy lub wręcz objawy się zaostrzą. A gluten dodawany jest do wielu pro­duk­tów jako „polep­sza­cz” smaku, zapachu i kon­sys­tencji, jest również dodatkiem do leków i obec­ny jest w powłoce chroniącej owoce przed wysy­chaniem. Niek­tóre pro­duk­ty zosta­ją nim zanieczyszc­zone w pro­ce­sie pro­dukcji i prze­chowywa­nia. Więcej o diecie bezglutenowej»

.

Ogrom­ny wpływ na przestrze­ganie diety bezg­lutenowej i jej skuteczność ma przede wszys­tkim wiedza 

Na naszej stron­ie zna­jdziesz nie tylko infor­ma­cję co to jest pro­dukt bezg­lutenowy i gdzie go moż­na znaleźć. Dowiesz się czy dieta bezg­lutenowa jest dietą niedoborową i poz­nasz nowe przepisy, które poz­wolą ją uroz­maicić. Zaprasza­my również do dzi­ału “Życie z celi­ak­ią”. Zna­jdziesz w nim porady m.in. jak opiekować się dzieck­iem na diecie bezg­lutenowej, gdzie chorzy mogą szukać wspar­cia i jak mogą ułatwić sobie życie z celi­ak­ią. Czy­taj dalej »

Leczenie celiakii — jak powinna wyglądać diagnostyka?

Nieste­ty wciąż nie ma jed­nego uni­w­er­sal­nego bada­nia, które może dać 100% potwierdze­nie choro­by, jed­nak diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocznij od badań gene­ty­cznych. Dlaczego? Jeśli nie wytępią u Ciebie geny odpowiedzialne za celi­ak­ię (HLA DQ2,2 i/lub HLA DQ2,5 i/lub HLA DQ8), tym jed­nym badaniem możesz ją wykluczyć.

Z kolei jeśli wys­tąpi u Ciebie przy­na­jm­niej jeden z tych genów, należy sprawdz­ić, czy choro­ba jest akty­w­na (ponieważ może uak­ty­wnić się w każdym momen­cie). Aby to sprawdz­ić, należy wykon­ać bada­nia z krwi na prze­ci­w­ci­ała. Jeśli anal­iza nie wykaże akty­wnoś­ci, pamię­taj, aby raz na jak­iś kon­trolować ich poziom.

Leczenie celiakii, celiakia leczenie

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 Leczenie celiakii, celiakia leczenie

 


Zobacz też:

 Czym jest celiakia
 Objawy celiakii
 Powikła­nia nielec­zonej celiakii