Badania na celiakię

Diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocząć od badań gene­ty­cznych, rekomen­dowanych przez Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) jako skutecz­na mRekomendacja ESPGHANeto­da rozpoz­nawa­nia celi­akii. Po ich wyko­na­niu może się okazać, że biop­s­ja jeli­ta cienkiego – badanie budzące tak wiele obaw wśród rodz­iców i dzieci — będzie już niepotrzeb­na.

Badanie na celiakię — sposób na uniknięcie biopsji

Ujem­ny wynik bada­nia gene­ty­cznego oznacza, że ryzyko roz­wo­ju celi­akii jest prak­ty­cznie równe zeru, dlat­ego też pozwala na jej praw­ie 100% wyk­lucze­nie. Wyni­ka to stąd, że do roz­wo­ju choro­by niezbęd­ny jest układ genów HLA-DQ2 i HLA-DQ8. Tym sposobem pac­jent może uniknąć dal­szej diag­nos­ty­ki w kierunku celi­akii. Celi­akia bada­nia — co z wynikiem? Dodat­ni wynik bada­nia DNA na celi­ak­ię wiąże się nato­mi­ast z dużym praw­dopodobieńst­wem wys­tąpi­enia choro­by. W tej sytu­acji warto wykon­ać testy sero­log­iczne.

Jeśli badanie na celi­ak­ię ujawni, że pac­jent ma charak­terysty­czny zestaw genów, a wynik testów sero­log­icznych będzie dodat­ni, czyli zostaną w nich wykryte charak­terysty­czne prze­ci­w­ci­ała, to zgod­nie z obec­nie obow­iązu­ją­cy­mi zalece­ni­a­mi u takiego pac­jen­ta moż­na zrezyg­nować z biop­sji jeli­ta cienkiego.  Badanie gene­ty­czne jest w dodatku niezwyk­le proste – moż­na je wykon­ać w kom­for­towych warunk­ach w domu.

Celiakia badania — możesz je zrobić w 4 prostych krokach!

badanie na celiakie

sprawdz_jak_zamowic_test

 

Badanie na celiakię — zalecane również członkom rodziny chorego

Bada­nia na celi­ak­ię są rekomen­dowane również u osób z tzw. grupy ryzy­ka. Należą do niej najbliżsi krewni chorego na celi­ak­ię, dzieci i młodzież z cukrzy­cą typu I, z zespołem Dow­na, choroba­mi tar­czy­cy, zespołem Williamsa czy Turn­era. Jeśli u pac­jen­tów z grupy ryzy­ka nie wys­tępu­ją objawy celi­akii pier­wszym badaniem powin­ny być właśnie gene­ty­czne bada­nia na celi­ak­ię i dopiero po stwierdze­niu obec­noś­ci charak­terysty­cznych genów powin­no się kierować takich pac­jen­tów na dal­szą diag­nos­tykę.

 

celiakia badaniaceliakia badania

 

Testy serologiczne i biopsja jelita – inne badania na celiakię stosowane w diagnostyce celiakii

Celi­akia bada­nia — jakie bada­nia sero­log­iczne wykon­ać? W surow­icy krwi oso­by chorej na celi­ak­ię moż­na stwierdz­ić obec­ność charak­terysty­cznych prze­ci­w­ci­ał. Będą to prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko endomysjum mięśni gład­kich — EmA, prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej — tTG oraz  prze­ci­wko deami­d­owanej gli­a­dynie, DGP lub GAF.  Kiedyś sprawdzano też prze­ci­w­ci­ała antyretikuli­nowe ARA i antygli­a­dynowe AGA. Oba bada­nia mają jed­nak dość niską wartość diag­nos­ty­czną i dziś raczej się z nich rezygnu­je. Dodat­ni wynik testów sero­log­icznych nie wystar­czy jed­nak do postaw­ienia diag­nozy. Dlat­ego jeszcze przed ich wyko­naniem warto zro­bić testy gene­ty­czne na obec­ność genów HLA-DQ2 i HLA-DQ8.

W trak­cie biop­sji jeli­ta cienkiego pobiera się niewiel­ki frag­ment tkan­ki, a następ­nie wysyła do anal­izy histopa­to­log­icznej. Mate­ri­ał do bada­nia moż­na pobrać za pomocą endoskopu i wtedy do jeli­ta pac­jen­ta wprowadza się długą rurkę zakońc­zoną kamerką. Endoskop jest dodatkowo wyposażony w maleńkie kleszczy­ki, za pomocą których lekarz pobiera wycinek. Drugą metodą jest tzw. kap­suł­ka Crosby’ego, czyli cien­ka son­da z głow­icą, która wprowad­zona do jeli­ta pobiera z niego niewiel­ki wycinek tkan­ki.