Badania na celiakię — jakie wykonać?

Celi­akia badanie — jakie badanie na celi­ak­ię warto wykon­ać? Diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocząć od badań gene­ty­cznych, rekomen­dowanych przez Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) jako skutecz­na mbadania na celiakię, badanie na celiakię, celiakia badania, badania celiakia, celiakia badanie, jakie badania na celiakieeto­da rozpoz­nawa­nia celi­akii. Po ich wyko­na­niu może się okazać, że biop­s­ja jeli­ta cienkiego – badanie budzące tak wiele obaw wśród rodz­iców i dzieci — będzie już niepotrzeb­na.

Spis treś­ci:

 1. Badanie na celi­ak­ię – dlaczego jako pier­wsze warto wykon­ać badanie gene­ty­czne?
 2. Celi­akia badanie– kiedy warto je wykon­ać?
 3. Celi­akia bada­nia — możesz je zro­bić w 4 prostych krokach!
 4. Celi­akia badanie — badanie gene­ty­czne jest zale­cane również członkom rodziny chorego
 5. Bada­nia celi­akia — testy sero­log­iczne i biop­s­ja jeli­ta to inne bada­nia na celi­ak­ię stosowane w diag­nos­tyce.
 6. Zamów badanie gene­ty­czne na celi­akie

Badanie na celiakię – dlaczego jako pierwsze warto wykonać badanie genetyczne?

Jakie badanie na celi­akie wykon­ać? Jako pier­wsze przy diag­nos­tyce celi­akii rekomen­du­je się wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego. Dlaczego tak jest? Celi­akia to choro­ba, którą mamy zapisaną w genach. Oznacza to, że tylko oso­by posi­ada­jące pewne geny (w naszej pop­u­lacji to HLA DQ2.2, DQ2.5 lub DQ8) mogą na nią zachorować. Oczy­wiś­cie samo posi­adanie genów związanych z celi­ak­ią nie oznacza, że jesteśmy chorzy lub na pewno kiedyś zacho­ru­je­my, jed­nak ich brak prak­ty­cznie w 100% wyk­lucza celi­ak­ię nie tylko w tej chwili, ale również w przyszłoś­ci. Ujem­ny wynik bada­nia gene­ty­cznego oznacza, że ryzyko roz­wo­ju celi­akii jest prak­ty­cznie równe zeru, dlat­ego też pozwala na jej praw­ie 100% wyk­lucze­nie. Wyni­ka to stąd, że do roz­wo­ju choro­by niezbęd­ny jest układ genów HLA-DQ2 i HLA-DQ8. Tym sposobem pac­jent może uniknąć dal­szej diag­nos­ty­ki w kierunku celi­akii. Celi­akia bada­nia — co z wynikiem? Dodat­ni wynik bada­nia DNA na celi­ak­ię wiąże się nato­mi­ast z dużym praw­dopodobieńst­wem wys­tąpi­enia choro­by. W tej sytu­acji warto wykon­ać testy sero­log­iczne.

Jeśli badanie na celi­ak­ię ujawni, że pac­jent ma charak­terysty­czny zestaw genów, a wynik testów sero­log­icznych będzie dodat­ni, czyli zostaną w nich wykryte charak­terysty­czne prze­ci­w­ci­ała, to zgod­nie z obec­nie obow­iązu­ją­cy­mi zalece­ni­a­mi u takiego pac­jen­ta moż­na zrezyg­nować z biop­sji jeli­ta cienkiego.  Badanie gene­ty­czne jest w dodatku niezwyk­le proste – moż­na je wykon­ać w kom­for­towych warunk­ach w domu.

Celiakia badanie– kiedy warto je wykonać?

Przede wszys­tkim w sytu­acji, gdy masz objawy świad­czące o obec­noś­ci tej choro­by. I wbrew pozorom to nie tylko bóle brzucha, wzdę­cia czy biegun­ki! Tak naprawdę takie prob­le­my gas­tryczne wys­tępu­ją tylko u niek­tórych chorych. Co w takim razie może jeszcze świad­czyć o celi­akii?

Nielec­zona choro­ba może powodować m.in. bóle głowy, zmęcze­nie, afty w jamie ust­nej, prob­le­my skórne, ane­mię, spadek nas­tro­ju, a nawet niepłod­ność, depresję czy poronienia! Co ważne, u niek­tórych osób objawy w ogóle nie wys­tępu­ją…

Skąd ta różnorod­ność? Celi­akia pole­ga na złej reakcji na gluten – pod jego wpły­wem zde­grad­owane zosta­ją kosm­ki jeli­towe. To z kolei wiąże się z niepraw­idłowym wchła­ni­an­iem różnych sub­stancji odży­w­czych i wys­tąpi­e­niem niedoborów.

Celiakia badania — możesz je zrobić w 4 prostych krokach!

badania na celiakię, badanie na celiakię, celiakia badania, badania celiakia, celiakia badanie, jakie badania na celiakie

sprawdz_jak_zamowic_test

Ważne informacje na temat genetycznego badania na celiakię:

 • wynik bada­nia jest ważny przez całe życie;
 • prak­ty­cznie jed­noz­nacznie wyk­lucza celi­ak­ię, co pozwala pac­jen­towi zaoszczędz­ić czas i pieniądze na dal­sze bada­nia na nietol­er­ancję glutenu, m.in. na reg­u­larne pow­tarzanie bada­nia prze­ci­w­ci­ał;
 • badanie jest bezbolesne i niein­wazyjne;
 • to badanie na celi­ak­ię możesz przeprowadz­ić również, będąc na diecie bezg­lutenowej.

Celiakia badanie — badanie genetyczne jest zalecane również członkom rodziny chorego

Bada­nia na celi­ak­ię są rekomen­dowane również u osób z tzw. grupy ryzy­ka. Należą do niej najbliżsi krewni chorego na celi­ak­ię, dzieci i młodzież z cukrzy­cą typu I, z zespołem Dow­na, choroba­mi tar­czy­cy, zespołem Williamsa czy Turn­era. Jeśli u pac­jen­tów z grupy ryzy­ka nie wys­tępu­ją objawy celi­akii pier­wszym badaniem powin­ny być właśnie gene­ty­czne bada­nia na celi­ak­ię i dopiero po stwierdze­niu obec­noś­ci charak­terysty­cznych genów powin­no się kierować takich pac­jen­tów na dal­szą diag­nos­tykę.

 

badania na celiakię, badanie na celiakię, celiakia badania, badania celiakia, celiakia badanie, jakie badania na celiakiebadania na celiakię, badanie na celiakię, celiakia badania, badania celiakia, celiakia badanie, jakie badania na celiakie

 

Badania celiakia — testy serologiczne i biopsja jelita to inne badania na celiakię stosowane w diagnostyce.

Celi­akia bada­nia — jakie bada­nia sero­log­iczne wykon­ać? W surow­icy krwi oso­by chorej na celi­ak­ię moż­na stwierdz­ić obec­ność charak­terysty­cznych prze­ci­w­ci­ał. Będą to prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko endomysjum mięśni gład­kich — EmA, prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej — tTG oraz  prze­ci­wko deami­d­owanej gli­a­dynie, DGP lub GAF.  Kiedyś sprawdzano też prze­ci­w­ci­ała antyretikuli­nowe ARA i antygli­a­dynowe AGA. Oba bada­nia mają jed­nak dość niską wartość diag­nos­ty­czną i dziś raczej się z nich rezygnu­je. Dodat­ni wynik testów sero­log­icznych nie wystar­czy jed­nak do postaw­ienia diag­nozy. Dlat­ego jeszcze przed ich wyko­naniem warto zro­bić testy gene­ty­czne na obec­ność genów HLA-DQ2 i HLA-DQ8.

W trak­cie biop­sji jeli­ta cienkiego pobiera się niewiel­ki frag­ment tkan­ki, a następ­nie wysyła do anal­izy histopa­to­log­icznej. Mate­ri­ał do bada­nia moż­na pobrać za pomocą endoskopu i wtedy do jeli­ta pac­jen­ta wprowadza się długą rurkę zakońc­zoną kamerką. Endoskop jest dodatkowo wyposażony w maleńkie kleszczy­ki, za pomocą których lekarz pobiera wycinek. Drugą metodą jest tzw. kap­suł­ka Crosby’ego, czyli cien­ka son­da z głow­icą, która wprowad­zona do jeli­ta pobiera z niego niewiel­ki wycinek tkan­ki.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stron­ie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłat­nie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klin­icznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został pod­ważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 badania na celiakię, badanie na celiakię, celiakia badania, badania celiakia, celiakia badanie, jakie badania na celiakie

 

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE