Badania na celiakię — jakie wykonać?

Diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocząć od badań gene­ty­cznych, rekomen­dowanych przez Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) jako skutecz­na mbadania na celiakię, badanie na celiakię, celiakia badaniaeto­da rozpoz­nawa­nia celi­akii. Po ich wyko­na­niu może się okazać, że biop­s­ja jeli­ta cienkiego – badanie budzące tak wiele obaw wśród rodz­iców i dzieci — będzie już niepotrzebna.

Spis treś­ci:

  1. Celi­akia — co to za choroba
  2. Zamów badanie na celiakię
  3. Bada­nia na celi­ak­ię — jakie są rodza­je badań
  4. Badanie na celi­ak­ię – dlaczego jako pier­wsze warto wykon­ać badanie gene­ty­czne?
  5. Celi­akia badanie– kiedy warto je wykonać?
  6. Celi­akia bada­nia — możesz je zro­bić w 4 prostych krokach!
  7. Celi­akia badanie — badanie gene­ty­czne jest zale­cane również członkom rodziny chorego
  8. Bada­nia celi­akia — testy sero­log­iczne i biop­s­ja jeli­ta 
  9. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Celiakia — co to za choroba?

Celi­akia, inaczej choro­ba trzew­na, jest powszech­nie wys­tępu­jącą nietol­er­ancją glutenu o podłożu gene­ty­cznym. Typowa dla tej choro­by jest odpowiedź układu immuno­log­icznego na spoży­cie glutenu, czyli grupy białek wys­tępu­ją­cych w częs­to spoży­wanych przez nas zbożach — pszeni­cy, jęczmie­niu i życie.

U chorego na celi­ak­ię po spoży­ciu glutenu dochodzi do wyt­worzenia stanu zapal­nego w błonie ślu­zowej jeli­ta cienkiego. Dzieje się to w różnych mech­a­niz­mach, m.in. poprzez wyt­worze­nie przez orga­nizm auto­prze­ci­w­ci­ał skierowanych prze­ci­wko włas­nych tkankom. W jeli­cie stop­niowo zani­ka nat­u­ralne pofał­dowanie błony ślu­zowej jeli­ta i spłaszcza­ją się kosm­ki jeli­towe. W kon­sek­wencji dochodzi do zmniejszenia powierzch­ni jeli­ta zdol­nego do wchła­ni­a­nia sub­stancji odży­w­czych, co prowadzi do dolegli­woś­ci ze strony prze­wodu pokar­mowego oraz postępu­ją­cych niedoborów żywieniowych.

Celi­akia może rozwinąć się w różnym wieku — diag­no­zowana jest nawet u niemowląt i małych dzieci, nato­mi­ast najczęś­ciej pomiędzy trzy­dzi­estym, a pięćdziesią­tym rok­iem życia. Najczęś­ciej choro­ba wyzwalana jest przez sil­ny stres, infekc­je, ciążę czy poważną oper­ację. Choro­ba ta doty­czy około 1% populacji.

Zamów badanie na celiakię

Co zaw­iera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

Nietolerancje pokarmowe – umów się na badanie

Wybierz badanie
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu (celi­akia)
  Badanie DNA na nietol­er­ancję laktozy
  Paki­et Zdrowe Jeli­ta – najpop­u­larniejsze nietol­er­anc­je pokar­mowe *oszczędza­sz 100zł*
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu express (celi­akia)
1. Wybierz sposób wyko­na­nia bada­nia rozwiń
2. Wybierz lokaliza­cję rozwiń

Mias­to:

Kod pocz­towy:

Uli­ca:

Numer domu:

Numer mieszka­nia: (pole nieobowiązkowe)

Adres:
Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Radom, ul. 1905 roku 20
Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Warsza­wa, ul. Sien­na 86
Warsza­wa Kabaty, ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55
Warsza­wa, Wrocławska 21a/7
Radom, ul. Andrze­ja Stru­ga 19/21
Ożarów Mazowiec­ki, ul. Romana Dmowskiego 39
Pruszków, ul. Kubu­sia Puchat­ka 11
Piaseczno, ul. Puławska 34
Warsza­wa, ul. Kobiel­s­ka 23
Babice Nowe, ul. Ogrod­nicza 6
Kon­stancin Jezior­na, ul. Bielawska 3
Warsza­wa, ul. Rozło­gi 18
Piaseczno, Ale­ja Kalin 55/7
Grodzisk Mazowiec­ki, ul. T. Bair­da 56/7
Warsza­wa, ul. Sar­ma­c­ka 17/119
Warsza­wa, ul. Pańs­ka 96/203
Mińsk Mazowiec­ki, ul. I. Daszyńskiego 4
Hipolitów, ul. Warsza­wska 63
Płock, ul Raj­mun­da Rem­bielińskiego 10a
Sule­jówek, ul. 11 Listopa­da 87
Adres:
Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A 
Chorzów, Ul. St. Batorego 19
Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Mikołów, Os. 30-lecia 8 
Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8 
Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tychy, ul. Łabędzia 67/18, Polska
Szczekociny, ul. Jana Pawła II 6
Częs­to­chowa, ul. Brzeźnic­ka 59
Częs­to­chowa, Wieluńs­ka 28
Częs­to­chowa, Ale­ja Wol­noś­ci 14
Stru­mień, ul. Wspól­na 2
Żywiec, ul. Dwor­cowa 22
Racibórz, ul. Sienkiewicza 3A
Gli­wice, Al. Kor­fan­tego 21/1
Adres:
Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Piła, ul. Matwieje­wa 6
Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Jarocin, ul. Hallera 9
Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Koło, ul. PCK 8
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7 
Poz­nań, ul. Braniews­ka 20 
Poz­nań, ul. Kaspra Drużbick­iego 7
Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Stęszew, ul. Łukasiewicza 1
Gniezno, ul. Wol­noś­ci 4a
Konin, ul. Wiechow­icza 4
Kro­to­szyn, ul. Grudziel­skiego 25A
Słup­ca, ul. Fran­cisz­ka Rata­jcza­ka 3a/1
Adres:
Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Wiel­gie, ul. Starowiejs­ka 10
Byd­goszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Toruń, ul. Watzen­rodego 15A
Inowrocław, ul. Naru­tow­icza 24
Adres:
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44
Kraków, ul. Mehof­fera 6
Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Zakopane, ul. Orkana 6d
Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10 
Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Kraków ‚ul. Zachod­nia 5/12 A 
Myślenice, ul. Osiedle Tysią­cle­cia 1
Miechów, ul. Słowack­iego 13
Kraków, ul. Zacisze 6
Trze­binia, ul. Koperni­ka 25
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Koś­ciusz­ki 11
Adres:
Chełm, ul.Lipowa 27
Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Zamość, ul. Jas­na 14
Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Lublin, ul. Okopowa 3
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
Adres:
Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Gdańsk, ul. Subisława 24
Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Mal­bork, ul.Dworcowa 14 
Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Człuchów, Os. Wazów 8
Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Bytów, ul. Lębors­ka 11
Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Słup­sk, ul. Zielona 8
Gdańsk, ul. Kom­bat­an­tów 4/22
Cho­jnice, ul. Młodzieżowa 35
Gdańsk, ul. Na Zaspę 3
Gdańsk, ul. Opol­s­ka 5
Adres:
Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Rzeszów, ul.Architektów 11
Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Rzeszów, ul.Dąbrowskiego 31
Sanok ul. Witkiewicza 5
Adres:
Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Wrocław, ul. Trwała 7 
Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25 
Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Ząbkow­ice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Wałbrzych, ul. Wysock­iego 24–24 A
Kłodzko, ul. Armii Kra­jowej 29a
Kłodzko, ul. Spółdziel­cza 4
Kłodzko, ul. Rodzin­na 101
Wrocław, ul. Gaga­ri­na 110
Adres:
Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Końskie, ul. Połud­niowa 1
Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Sędziszów, ul. Dwor­cowa 23
San­domierz, ul. Mick­iewicza 23
Adres:
Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Opole, ul. Katow­ic­ka 55 
Nysa, ul. Marcinkowskiego 2–4
Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Brzeg, ul. Her­ber­ta 1 
Adres:
Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Wieluń, ul J.Żubr 30 
Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19 
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Strz­elec­ka 12
Adres:
Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Ełk ul. Nad­jezior­na 23/A2
Olecko, 11 listopa­da 23
Lidzbark Warmińs­ki, ul. 11 Listopada
Markusy 66
Toruń, ul. S. Sre­brnego 1
Olsz­tyn, ul. Flo­ri­ana Piotrowskiego 16i
Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Ełk, ul. Toruńs­ka 10
Giży­cko, Żeglars­ka 6/7u
Adres:
Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Białys­tok, Sobieskiego 13 m 8
Białys­tok, ul. Parkowa 14/84
Adres:
Szczecin, al. Wyz­wole­nia 7
Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9 
Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Kosza­lin, ul. Niepodległoś­ci 44–48
Adres:
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Żary, ul. Strzel­ców 10
Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K 
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zielona Góra, ul. Jed­noś­ci 59
Zielona Góra, ul. Chro­brego 20a
Sulechów, ul. Krań­cowa 2a
Babi­most, Gaga­ri­na 18
Nowa Sól, ul. Koś­ciusz­ki 1d 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. 30 Sty­cz­nia 15/9
Zielona Góra, ul. Świętej Kin­gi 6 
Sulechów, al. Niepodległoś­ci 15
3. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

4. Podaj dane rozwiń

Admin­is­tra­torem danych podanych w for­mu­la­rzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedz­ibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice, o numerze NIP: 634–282-27–48, REGON: 243413225, e‑mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość » Przekazane nam dane będą wyko­rzys­tane w celu: 1) umówienia wiz­y­ty w placów­ce testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um lub u które­goś z part­nerów współpracu­ją­cych (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dal­szej częś­ci RODO); 2) dochodzenia i obrony przed ewen­tu­al­ny­mi roszczeni­a­mi (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3) odpowiedzi na zadane nam pyta­nia i wery­fikacji tożsamoś­ci oso­by (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże może stanow­ić warunek udzie­le­nia odpowiedzi na zadane pyta­nia lub real­iza­cję usłu­gi. Dane te mogą zostać przekazane pod­miotom współpracu­ją­cym w celu real­iza­cji zle­conej nam usłu­gi. Szczegółowe infor­ma­c­je nt. przetwarza­nia danych osobowych zna­jdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/

celiakia

Badania na celiakię — jakie są rodzaje badań?

Diag­nos­ty­ka celi­akii może pole­gać na wyko­na­niu badań gene­ty­cznych, badań z krwi oraz pobra­niu wycinków jeli­ta cienkiego (biop­s­ja), pod­czas gdy pac­jent jest na nor­mal­nej diecie (spoży­wa gluten). Jak wyglą­da­ją poszczególne etapy diag­nos­ty­ki, czym się charak­teryzu­ją te badania?

Badania na celiakię — badania serologiczne

Jest to badanie tylko dla osób, które mają przy­na­jm­niej jeden z genów: HLA-DQ2.2, DQ2.2, DQ2.5 lub DQ8

Jeśli gene­ty­czne badanie na celi­ak­ię wykaza­ło u Ciebie przy­na­jm­niej jeden z genów związanych z tą chorobą, kole­jnym krok­iem jest wyko­nanie bada­nia prze­ci­w­ci­ał (tzw. sero­log­iczne bada­nia na celi­ak­ię). Jest to konieczne, aby sprawdz­ić, czy choro­ba w tej chwili jest akty­w­na. Więk­szość pac­jen­tów z celi­ak­ią ma we krwi pod­wyżs­zony poziom pewnych prze­ci­w­ci­ał. Poniżej zna­jdziesz infor­ma­cję, które prze­ci­w­ci­ała należy zbadać.

Celiakia badanie – jakie przeciwciała sprawdzić we krwi?

 • całkow­ity poziom IgA,
 • prze­ci­w­ci­ała anty-tTG w klasie IgA,
 • prze­ci­w­ci­ała EMA w klasie IgA,
 • prze­ci­w­ci­ała anty-DGP w klasie IgA (u dzieci poniżej 2. roku życia).

Jeśli anal­iza wykaże niedobór całkowitego poziomu IgA, prze­ci­w­ci­ała należy powtórzyć w klasie IgG. Moż­na też najpierw wykon­ać oznacze­nie całkowitego poziomu IgA i dopiero w sytu­acji, kiedy wynik będzie w normie, zro­bić pozostałe badania.

 

Celiakia badanie serologiczne — ważne informacje:

 • Nieste­ty brak prze­ci­w­ci­ał we krwi nie wyk­lucza celi­akii, ponieważ część osób chorych na celi­ak­ię nie wyt­warza przeciwciał.
 • Aby to badanie na celi­ak­ię było wiary­godne, pac­jent musi przy­na­jm­niej przez 6 tygod­ni jeść pro­duk­ty zaw­ier­a­jące gluten – ten test jest zatem nieod­powied­ni dla osób prze­by­wa­ją­cych na diecie bezglutenowej.
 • Sero­log­iczne badanie na celi­ak­ię może nie wykazać wczes­nego eta­pu choro­by, dlat­ego bada­nia krwi należy powtarzać.
 • Ten rodzaj bada­nia na celi­ak­ię nie jest wskazany dla osób przyj­mu­ją­cych leki immuno­supresyjne, ponieważ wynik może być w ich przy­pad­ku fałszy­wie negatywny.
 • Wynik tego bada­nia na nietol­er­ancję glutenu może być fałszy­wie pozy­ty­wny u osób z choroba­mi wątro­by oraz przy sil­nej infekcji.

Jeśli wiemy o ograniczeni­ach tych badań, jesteśmy w stanie odpowied­nio się do nich od przy­go­tować. Coraz częś­ciej uda­je się postaw­ić diag­nozę celi­akii przy pozy­ty­wnym wyniku badań gene­ty­cznych oraz moc­no pod­wyżs­zonych prze­ci­w­ci­ałach. Wów­czas może­my pom­inąć krok 3.

celiakia badanie, celiakia badania, badanie na celiakie,

 

Jeśli masz geny związane z celi­ak­ią oraz moc­no pod­wyżs­zone prze­ci­w­ci­ała, to znaczy, że cho­ru­jesz na celi­ak­ię i koniecznie powinieneś prze­jść na dietę bezg­lutenową (diag­nozę powinien zawsze postaw­ić lekarz).

 

Celiakia badanie – biopsja jelita

Jest to trze­ci krok (dla osób, które mają objawy celi­akii, ale wynik prze­ci­w­ci­ał jest niejed­noz­naczny oraz w przy­pad­ku potrze­by oce­ny stop­nia zaawan­sowa­nia choroby).

Jeśli sero­log­iczne bada­nia na celi­ak­ię (inaczej testy z krwi czy prze­ci­w­ci­ała) dały niejed­noz­naczny wynik, lekarz może zale­cić wyko­nanie biop­sji jeli­towej. Jest to badanie stosowane głównie do oce­ny stanu jelit (w celi­akii dochodzi do zaniku kosmków jeli­towych, czyli małych wypustek w jeli­tach, których zadaniem jest lep­sze wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych) oraz stop­nia zaawan­sowa­nia choro­by. Niek­tórzy uważa­ją, że to badanie może jed­noz­nacznie wyk­luczyć celi­ak­ię lub ją potwierdz­ić – otóż nic bardziej myl­nego! Do postaw­ienia jed­noz­nacznej diag­nozy za każdym razem potrzeb­ne jest badanie uzu­peł­ni­a­jące. Trze­ba pamię­tać, że nie tylko celi­akia może doprowadz­ić do zaniku kosmków jelitowych.

Celiakia badania – ważne informacje na temat biopsji jelita: 

Badania na celiakieNie pozwala stwierdz­ić, jaka jest przy­czy­na zaniku kosmków jeli­towych – może być on również spowodowany np. wrzodzieją­cym zapale­niem jelit czy chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Badania na celiakieNie wykaże zaniku kosmków jeli­towych przy wczes­nym etapie celi­akii czy diecie bezglutenowej.

Badania na celiakie

Ponieważ to badanie przeprowadzane jest w trak­cie gas­troskopii, która jest badaniem bard­zo nieprzy­jem­nym, u dzieci konieczne jest zas­tosowanie znieczu­le­nia ogólnego.

Badanie na celiakię – dlaczego jako pierwsze warto wykonać badanie genetyczne?

Jakie badanie na celi­akie wykon­ać? Jako pier­wsze przy diag­nos­tyce celi­akii rekomen­du­je się wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego. Dlaczego tak jest? Celi­akia to choro­ba, którą mamy zapisaną w genach. Oznacza to, że tylko oso­by posi­ada­jące pewne geny (w naszej pop­u­lacji to HLA-DQ2.2, DQ2.5 lub DQ8) mogą na nią zachorować. Oczy­wiś­cie samo posi­adanie genów związanych z celi­ak­ią nie oznacza, że jesteśmy chorzy lub na pewno kiedyś zacho­ru­je­my, jed­nak ich brak prak­ty­cznie w 100% wyk­lucza celi­ak­ię nie tylko w tej chwili, ale również w przyszłoś­ci. Ujem­ny wynik bada­nia gene­ty­cznego oznacza, że ryzyko roz­wo­ju celi­akii jest prak­ty­cznie równe zeru, dlat­ego też pozwala na jej praw­ie 100% wyk­lucze­nie. Wyni­ka to stąd, że do roz­wo­ju choro­by niezbęd­ny jest układ genów HLA-DQ2 i HLA-DQ8. Tym sposobem pac­jent może uniknąć dal­szej diag­nos­ty­ki w kierunku celi­akii. Celi­akia bada­nia — co z wynikiem? Dodat­ni wynik bada­nia DNA na celi­ak­ię wiąże się nato­mi­ast z dużym praw­dopodobieńst­wem wys­tąpi­enia choro­by. W tej sytu­acji warto wykon­ać testy sero­log­iczne.

Jeśli badanie na celi­ak­ię ujawni, że pac­jent ma charak­terysty­czny zestaw genów, a wynik testów sero­log­icznych będzie dodat­ni, czyli zostaną w nich wykryte charak­terysty­czne prze­ci­w­ci­ała, to zgod­nie z obec­nie obow­iązu­ją­cy­mi zalece­ni­a­mi u takiego pac­jen­ta moż­na zrezyg­nować z biop­sji jeli­ta cienkiego.  Badanie gene­ty­czne jest w dodatku niezwyk­le proste – moż­na je wykon­ać w kom­for­towych warunk­ach w domu.

Celiakia badanie — kiedy warto je wykonać?

Przede wszys­tkim w sytu­acji, gdy masz objawy świad­czące o obec­noś­ci tej choro­by. I wbrew pozorom to nie tylko bóle brzucha, wzdę­cia czy biegun­ki! Tak naprawdę takie prob­le­my gas­tryczne wys­tępu­ją tylko u niek­tórych chorych. Co w takim razie może jeszcze świad­czyć o celiakii?

Nielec­zona choro­ba może powodować m.in. bóle głowy, zmęcze­nie, afty w jamie ust­nej, prob­le­my skórne, ane­mię, spadek nas­tro­ju, a nawet niepłod­ność, depresję czy poronienia! Co ważne, u niek­tórych osób objawy w ogóle nie występują…

Skąd ta różnorod­ność? Celi­akia pole­ga na złej reakcji na gluten – pod jego wpły­wem zde­grad­owane zosta­ją kosm­ki jeli­towe. To z kolei wiąże się z niepraw­idłowym wchła­ni­an­iem różnych sub­stancji odży­w­czych i wys­tąpi­e­niem niedoborów.

Celiakia badania — możesz je zrobić w 4 prostych krokach!

badania celiakia, celiakia badanie, jakie badania na celiakie

sprawdz_jak_zamowic_test

Ważne informacje na temat genetycznego badania na celiakię:

 • wynik bada­nia jest ważny przez całe życie;
 • prak­ty­cznie jed­noz­nacznie wyk­lucza celi­ak­ię, co pozwala pac­jen­towi zaoszczędz­ić czas i pieniądze na dal­sze bada­nia na nietol­er­ancję glutenu, m.in. na reg­u­larne pow­tarzanie bada­nia przeciwciał;
 • badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne;
 • to badanie na celi­ak­ię możesz przeprowadz­ić również, będąc na diecie bezglutenowej.

Celiakia badanie — badanie genetyczne jest zalecane również członkom rodziny chorego

Bada­nia na celi­ak­ię są rekomen­dowane również u osób z tzw. grupy ryzy­ka. Należą do niej najbliżsi krewni chorego na celi­ak­ię, dzieci i młodzież z cukrzy­cą typu I, z zespołem Dow­na, choroba­mi tar­czy­cy, zespołem Williamsa czy Turn­era. Jeśli u pac­jen­tów z grupy ryzy­ka nie wys­tępu­ją objawy celi­akii pier­wszym badaniem powin­ny być właśnie gene­ty­czne bada­nia na celi­ak­ię i dopiero po stwierdze­niu obec­noś­ci charak­terysty­cznych genów powin­no się kierować takich pac­jen­tów na dal­szą diagnostykę.

 

badania na celiakię, badanie na celiakię, celiakia badaniabadania celiakia, celiakia badanie, jakie badania na celiakie

Badania celiakia — testy serologiczne i biopsja jelita to inne badania na celiakię stosowane w diagnostyce.

Celi­akia bada­nia — jakie bada­nia sero­log­iczne wykon­ać? W surow­icy krwi oso­by chorej na celi­ak­ię moż­na stwierdz­ić obec­ność charak­terysty­cznych prze­ci­w­ci­ał. Będą to prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko endomysjum mięśni gład­kich — EmA, prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej — tTG oraz  prze­ci­wko deami­d­owanej gli­a­dynie, DGP lub GAF.  Kiedyś sprawdzano też prze­ci­w­ci­ała antyretikuli­nowe ARA i antygli­a­dynowe AGA. Oba bada­nia mają jed­nak dość niską wartość diag­nos­ty­czną i dziś raczej się z nich rezygnu­je. Dodat­ni wynik testów sero­log­icznych nie wystar­czy jed­nak do postaw­ienia diag­nozy. Dlat­ego jeszcze przed ich wyko­naniem warto zro­bić testy gene­ty­czne na obec­ność genów HLA-DQ2 i HLA-DQ8.

W trak­cie biop­sji jeli­ta cienkiego pobiera się niewiel­ki frag­ment tkan­ki, a następ­nie wysyła do anal­izy histopa­to­log­icznej. Mate­ri­ał do bada­nia moż­na pobrać za pomocą endoskopu i wtedy do jeli­ta pac­jen­ta wprowadza się długą rurkę zakońc­zoną kamerką. Endoskop jest dodatkowo wyposażony w maleńkie kleszczy­ki, za pomocą których lekarz pobiera wycinek. Drugą metodą jest tzw. kap­suł­ka Crosby’ego, czyli cien­ka son­da z głow­icą, która wprowad­zona do jeli­ta pobiera z niego niewiel­ki wycinek tkanki.


.celiakia

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 badania celiakia, celiakia badanie, jakie badania na celiakie

 

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE