Poradnik

Jeżeli szukasz infor­ma­cji na tem­at testów gene­ty­cznych w diag­nos­tyce celi­akii, zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszym porad­nikiem. Zna­jdziesz tu infor­ma­c­je na czym pole­ga­ją testy DNA, jak praw­idłowo pobrać prób­ki do bada­nia gene­ty­cznego i co dokład­nie oznacza wynik. Zaprasza­my również do kon­tak­tu z nami!

.

Poradnik Częste pytania o badanie genetyczne »

Kto powinien zrobić badanie? »

Jak zamówić zestaw do testu DNA »

Jak prawidłowo pobrać próbki DNA? »

Jak przechowywać i przesłać próbki »

 Co mówi wynik testu DNA »

Poradnik

.


Jeśli masz dodatkowe pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu. Nasi kon­sul­tan­ci dostęp­ni są na anon­i­mowym cza­cie, możesz też zadz­wonić i napisać maila.