Celiakia i nietolerancja laktozy

Bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki… To nieprzy­jemne objawy zarówno nietol­er­ancji lak­tozy, jak i celi­akii (trwałej nietol­er­ancji glutenu). Z obiema nietol­er­anc­ja­mi mogą wiązać się też inne dolegli­woś­ci, np. ast­ma, egze­ma czy bóle koś­ci. Męczą Cię te objawy? Ter­az możesz za jed­nym razem sprawdz­ić, czy powodu­ją je nietol­er­anc­je zapisane w genach!

Spis treś­ci:

 1. Nietol­er­anc­ja lak­tozy i glutenu objawy — mogą być bard­zo podobne
 2. Nietol­er­anc­ja lak­tozy i glutenu – częs­to wys­tępu­ją razem
 3. Nietol­er­anc­ja lak­tozy i glutenu — a jeśli to celi­akia powodu­je nietol­er­ancję laktozy?
 4. Testy na gluten i lak­tozę — nietol­er­anc­je zapisane w genach – aż 1/3 Polaków nie toleru­je laktozy
 5. Badanie na gluten i lak­tozę — jeden test DNA – dwie ważne informacje
 6. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Nietolerancja laktozy i glutenu objawy — mogą być bardzo podobne

Dolegli­woś­ci żołąd­kowo-jeli­towe (m.in. bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ka, wymio­ty, odbi­janie, gazy), prob­le­my z zatoka­mi, bóle koś­ci, osteo­poroza, prob­le­my skórne (w tym egze­ma), spadek kon­cen­tracji czy astma…

To tylko niek­tóre z objawów, które możesz odczuwać w przy­pad­ku obec­noś­ci nietol­er­ancji lak­tozy i celi­akii! Celi­akia może powodować również niepłod­ność, poronienia, depresję czy nawet nowotwory.

nietolerancja laktozy i glutenu, testy na gluten i laktoze,

Nietolerancja laktozy i glutenu – często występują razem

Nietol­er­anc­ja lak­tozy i glutenu mają bowiem swo­je źródło w jeli­tach – „drugim mózgu” człowieka. Stan zapal­ny jelit może powodować różne kłopo­ty zdrowotne, ponieważ zaburza równowagę całego orga­niz­mu. Warto więc kom­plek­sowo zad­bać o „dru­gi mózg”, by znacznie popraw­ić stan swo­jego zdrowia i po pros­tu poczuć się lepiej.

Jeśli masz celi­ak­ię i nietol­er­ancję lak­tozy – musisz unikać zarówno glutenu, jak i pro­duk­tów mlecznych i jego przetworów. Elim­i­nac­ja tylko lak­tozy nie przyniesie spodziewanego efek­tu, ponieważ gluten nadal będzie dzi­ałał toksy­cznie i powodował nieprzy­jemne i groźne objawy.

Nietolerancja laktozy i glutenu — a jeśli to celiakia powoduje nietolerancję laktozy?

Mało kto zda­je sobie sprawę, że nietol­er­ancję lak­tozy może powodować nielec­zona celi­akia! Jak to możli­we? Jeśli masz celi­ak­ię i spoży­wasz gluten, Twój orga­nizm wyt­warza prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko swoim włas­nym tkankom. Atakowane są kosm­ki jeli­towe, których funkcją jest przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych w jeli­tach. Przy nielec­zonej celi­akii wys­tępu­ją więc niedobory.

Jed­nym z nich może być niedobór enzy­mu, który trawi lak­tozę – lak­tazy. To właśnie dlat­ego przy celi­akii może wys­tąpić też nietol­er­anc­ja cukru mlecznego. Co ważne, w tym przy­pad­ku jest ona zupełnie odwracal­na! Wystar­czy wye­lim­i­nować gluten, żeby traw­ie­nie lak­tozy znów było prawidłowe.

Testy na gluten i laktozę — nietolerancje zapisane w genach – aż 1/3 Polaków nie toleruje laktozy

Testy na gluten i lak­tozę — co odpowia­da za wys­tępowanie choro­by? Za wys­tępowanie nietol­er­ancji cukru mlecznego może odpowiadać albo mutac­ja w genie LCT, albo celi­akia. Aż 37% Polaków ma ten prob­lem, cier­piąc z powodu biegunek, wzdęć i innych nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci związanych z nietol­er­ancją laktozy!

W przy­pad­ku celi­akii znacze­nie również mają geny (HLA DQ2.2 i/lub HLA DQ2.5 i/lub HLA DQ8). Możesz zachorować tylko wtedy, gdy są u Ciebie obec­ne. Nieste­ty tylko 5% chorych na celi­ak­ię wie o swo­jej chorobie…

Badanie na gluten i laktozę — jeden test DNA – dwie ważne informacje

Jeśli chcesz kom­plek­sowo zad­bać o swo­je jeli­ta i sprawdz­ić, czy wys­tępu­je u Ciebie któraś z nietol­er­ancji, wystar­czy wykon­ać jed­no badanie gene­ty­czne w kierunku kilku zmi­an w genach.

Badanie na gluten i lak­tozę — Jakie infor­ma­c­je zyskasz dzię­ki real­iza­cji testu?

nietolerancja laktozy i glutenu objawy, badanie na gluten i laktoze

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 nietolerancja laktozy i glutenu objawy, badanie na gluten i laktoze

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE