Delicious homemade gluten free muffins with chocolate dropsZnakowanie produktów bezglutenowych

Sposób oznacza­nia pro­duk­tów żywnoś­ciowych przez­nac­zonych dla osób cho­ru­ją­cych na celi­ak­ię został bard­zo dokład­nie ure­g­u­lowany przepisa­mi z 1 sty­cz­nia 2012 roku. Obec­ność tych zapisów ma pomóc pac­jen­tom ze zdi­ag­no­zowaną chorobą trzewną w dobiera­niu odpowied­nich dla nich wyrobów spożywczych.

Pro­du­cen­ci żywnoś­ci mają obow­iązek zamieszcza­nia na opakowa­ni­ach wykazu wszys­t­kich sub­stancji wchodzą­cych w skład danego pro­duk­tu, w tym także glutenu.

Czym jest produkt bezglutenowy?

Wyraże­niem „pro­dukt bezg­lutenowy” powin­no się opisy­wać tylko te pro­duk­ty, w których zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg.

Środek spoży­w­czy, w którym ilość glutenu nie przekracza 100 mg/ kg powinien być już jed­nak oznaczany jako „pro­dukt o niskiej zawartoś­ci glutenu”. W przy­pad­ku wyrobów nor­mal­nego spoży­cia infor­ma­c­ja „pro­dukt bezg­lutenowy” może zna­j­dować się w dowol­nym miejs­cu na opakowa­niu – prze­ważnie przy składzie.
W przy­pad­ku środ­ków spoży­w­czych spec­jal­nego przez­naczenia żywieniowego infor­ma­c­ja ta może zostać wple­ciona w nazwę pro­duk­tu, np. „ciast­ka bezg­lutenowe”, „chleb wiejs­ki bezglutenowy”.

Bez-glutenu-plSymbol „przekreślonego kłosa”

Więk­szość pro­du­cen­tów żywnoś­ci oznacza wyt­warzane przez siebie pro­duk­ty bezg­lutenowe  sym­bol­em „przekreślonego kłosa”, przy czym oznaczenia te mogą wys­tępować w różnych wer­s­jach. Nie jest to oczy­wiś­cie jedyny sym­bol graficzny stosowany przez pro­du­cen­tów żywnoś­ci bezglutenowej.

Umiejętne czy­tanie infor­ma­cji zna­j­du­ją­cych się na opakowa­ni­ach różnych środ­ków spoży­w­czych jest niezmiernie istotne w przy­pad­ku wszys­t­kich osób cho­ru­ją­cych na celiakię.


Zobacz też:

Czym jest celiakia
Dieta bezg­lutenowa