Pomoc dla osób chorych na celiakię

father and his kid son reading a book on floor at homeKonieczność stosowa­nia diety bezg­lutenowej wiąże się nie tylko z wyższy­mi kosz­ta­mi. Waż­na jest też edukac­ja i pomoc chorym w pokony­wa­niu bari­er z jaki­mi spo­tyka­ją się na co dzień. Obec­nie nasze państ­wo nie gwaran­tu­je chorym na celi­ak­ię żad­nych oblig­a­to­ryjnych form pomo­cy. Oso­by te mogą jed­nak ubie­gać się o orzecze­nie o stop­niu niepełnosprawnoś­ci, o czym decy­du­je wyłącznie lekarz orzecznik. Dzieciom i młodzieży do 16 roku życia, które posi­ada­ją takie orzecze­nie przysługu­je zasiłek pielę­gna­cyjny. Pon­ad­to, oso­by posi­ada­jące orzecze­nie i o stop­niu niepełnosprawnoś­ci mogą otrzy­mać dofi­nan­sowanie wyjaz­du na tur­nus reha­bil­i­ta­cyjny i korzys­tać z niek­tórych ulg i uprawnień przysługu­ją­cych osobom niepełnosprawnym..

Organizacje pozarządowe

Oso­by chore mogą liczyć na pomoc orga­ni­za­cji pozarzą­dowych. W naszym kra­ju ist­nieje kil­ka sto­warzyszeń dzi­ała­ją­cych na rzecz osób cier­pią­cych na celi­ak­ię oraz pow­iązane z nią schorzenia. Mis­ją tych orga­ni­za­cji jest nie tylko wspar­cie osób w walce z chorobą, ale też upowszech­ni­an­ie wiedzy na jej tem­at poprzez dzi­ałal­ność infor­ma­cyjną, naukową i wydawniczą. Do najważniejszych insty­tucji tego typu należą:

Pol­skie Sto­warzysze­nie Osób z Celi­ak­ią i na Diecie Bezglutenowej

To najwięk­sza orga­ni­za­c­ja pożytku pub­licznego w naszym kra­ju, zrzesza­ją­ca oso­by zma­ga­jące się z chorobą trzewną. Jego celem jest stworze­nie kra­ju przy­jaznego wszys­tkim osobom chorym na celi­ak­ię oraz zwięk­szanie świado­moś­ci społecznej na tem­at schorzenia. Orga­ni­za­c­ja ta posi­a­da liczne odd­zi­ały, zlokali­zowane m.in. w Warsza­w­ie, Krakowie, Katow­icach, Poz­na­niu, Opolu, Wrocław­iu, Częs­to­chowie, Olsz­tynie, Białym­stoku, Gdańsku, Toruniu, Kiel­cach i Szczecinie.

Sto­warzysze­nie jest orga­ni­za­torem licznych kra­jowych i między­nar­o­dowych kon­fer­encji poświę­conych tem­atyce celi­akii.  Prowadzi dzi­ała­nia zmierza­jące do refun­dacji diety bezg­lutenowej w Polsce. Orga­nizu­je liczne warsz­taty i spotka­nia dla chorych i ich rodzin, a także kolonie i obozy dla dzieci.  Jest inic­ja­torem pro­gra­mu Menu Bez Glutenu, którego zadaniem ma być stworze­nie bazy kaw­iarni, restau­racji i innych lokali ser­wu­ją­cych potrawy nie zaw­ier­a­jące glutenu. Prowadzi porad­nict­wo diete­ty­czne oraz punkt infor­ma­cyjno –kon­sul­ta­cyjny.

Sto­warzysze­nie zaj­mu­je się też dzi­ałal­noś­cią wydawniczą – wyda­je m.in. porad­nik Celi­akia i dieta bezg­lutenowa, cza­sopis­mo Bez glutenu, a także Wykaz pro­duk­tów bezg­lutenowych na pol­skim rynku. Sto­warzysze­nie współpracu­je z wielo­ma lekarza­mi i diete­tyka­mi z całego kra­ju. Aby dowiedzieć się więcej na tem­at dzi­ałal­noś­ci Sto­warzyszenia wejdź na stronę: http://www.celiakia.pl/

Sto­warzysze­nie Przy­jaciół Chorych na Celi­ak­ię “Przekreślony kłos”

 Sto­warzysze­nie Przy­jaciół Chorych na Celi­ak­ię „Przekreślony Kłos” jest orga­ni­za­cją pożytku pub­licznego, prowadzącą dzi­ałal­ność na rzecz osób cier­pią­cych na chorobę trzewną oraz inne schorzenia wyma­ga­jące stosowa­nia diety bezg­lutenowej. Sto­warzysze­nie pow­stało w 2010 roku, a jego siedz­i­ba głów­na mieś­ci się w Byd­goszczy.  Mis­ją orga­ni­za­cji jest przede wszys­tkim wspar­cie osób zma­ga­ją­cych się z celi­ak­ią oraz ich rodzin, szerze­nie wiedzy o choro­bie, przełamy­wanie bari­er i stereo­typów związanych z celi­ak­ią i dietą bezg­lutenową. Prowadzi ścisłą współpracę z władza­mi oraz jed­nos­tka­mi samorzą­dowy­mi, której celem ma być poprawa jakoś­ci życia chorych. Pon­ad­to współpracu­je ze środowiska­mi naukowy­mi, placówka­mi służ­by zdrowia oraz pro­du­cen­ta­mi żywnoś­ci bezg­lutenowej w naszym kraju.

Twor­zone przez Sto­warzysze­nie Przy­jaciół Chorych na Celi­ak­ię ser­wisy inter­ne­towe są bogatym źródłem infor­ma­cji na tem­at celi­akii jako choro­by , metod jej diag­no­zowa­nia,  diety bezg­lutenowej sklepów, w których moż­na nabyć odpowied­nie pro­duk­ty spoży­w­cze oraz imprez i wszel­kich inic­jatyw adresowanych do osób chorych na celiakię.

Do najważniejszych przed­sięwz­ięć sto­warzyszenia należą m. in. :

• Akademia Zdrowia Celi­akia – mają­ca for­mę wykładów prowad­zonych przez wybitych fachow­ców spec­jal­izu­ją­cych się w celi­akii i diecie bezglutenowej.

• Warsz­taty Nau­ki Życia z Dietą Bezg­lutenową – mają­cych postać zajęć prak­ty­cznych odby­wa­ją­cych się przez cały rok. Ich zadaniem jest szerze­nie wiedzy na tem­at diety bezg­lutenowej. Warsz­taty obe­j­mu­ją m.in. naukę gotowa­nia bezg­lutenowych dań.

 Dzi­ałal­ność wydawnicza – Sto­warzysze­nie wyda­je liczne porad­ni­ki, a w tym m.in. porad­ni­ki Celi­akia: dieta bezg­lutenowa: wiedzieć więcej i Celi­akia: dieta bezg­lutenowa: co powinieneś o tym wiedzieć

• Orga­ni­za­c­ja tur­nusów, wycieczek i wakacji – które zapew­ni­a­ją uczest­nikom dostęp do posiłków nie zaw­ier­a­ją­cych glutenu.

• Orga­ni­za­c­ja konkursów i plebis­cytów na najlep­szy bezg­lutenowy pro­dukt roku.

Więcej o dzi­ałal­noś­ci Sto­warzyszenia dowiesz się ze strony http://www.celiakia.eu/

Sto­warzysze­nie Osób Chorych na Celi­ak­ię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania

Sto­warzysze­nie pow­stało w 1994 roku. Jego celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym chorym na celi­ak­ię i inne zespoły złego wchła­ni­a­nia a także dzieciom ze środowisk niewydol­nych wychowaw­c­zo. Dzi­ała przede wszys­tkim w Gor­zowie, Międzyrzeczu, Zielonej Górze i Poz­na­niu.

Koło Pomo­cy Dzieciom na Diecie Bezg­lutenowej w Bydgoszczy

Koło pow­stało w 1982 roku i jest samodziel­ną orga­ni­za­cją w struk­tu­rach Towarzyst­wa Przy­jaciół Dzieci. Cho­ci­aż jego nazwa infor­mu­je o pomo­cy dzieciom, swo­je dzi­ała­nia kieru­je dla wszys­t­kich chorych. Prowadzi dzi­ałal­ność w zakre­sie porad­nict­wa, szkole­nia i pokazów doty­czą­cych nau­ki życia z dietą bezg­lutenową. Zaj­mu­je się orga­ni­za­cją wypoczynku, rekreacji i dzi­ałal­noś­cią turysty­czno-kra­joz­naw­czą a także prowadzi szkole­nia i porad­nict­wo medy­czne, psy­cho­log­iczne i prawne. Orga­nizu­je imprezy okolicznoś­ciowe i kul­tur­al­no-rozry­wkowe oraz pomoc mate­ri­al­ną chorym.

Nietolerancje pokarmowe – umów się na badanie

Wybierz badanie
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu (celi­akia)
  Badanie DNA na nietol­er­ancję laktozy
  Paki­et Zdrowe Jeli­ta – najpop­u­larniejsze nietol­er­anc­je pokar­mowe *oszczędza­sz 100zł*
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu express (celi­akia)
1. Wybierz sposób wyko­na­nia bada­nia rozwiń
2. Wybierz lokaliza­cję rozwiń

Mias­to:

Kod pocz­towy:

Uli­ca:

Numer domu:

Numer mieszka­nia: (pole nieobowiązkowe)

Adres:
Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Radom, ul. 1905 roku 20
Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Warsza­wa, ul. Sien­na 86
Warsza­wa Kabaty, ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55
Warsza­wa, Wrocławska 21a/7
Radom, ul. Andrze­ja Stru­ga 19/21
Ożarów Mazowiec­ki, ul. Romana Dmowskiego 39
Pruszków, ul. Kubu­sia Puchat­ka 11
Piaseczno, ul. Puławska 34
Warsza­wa, ul. Kobiel­s­ka 23
Babice Nowe, ul. Ogrod­nicza 6
Kon­stancin Jezior­na, ul. Bielawska 3
Warsza­wa, ul. Rozło­gi 18
Piaseczno, Ale­ja Kalin 55/7
Grodzisk Mazowiec­ki, ul. T. Bair­da 56/7
Warsza­wa, ul. Sar­ma­c­ka 17/119
Warsza­wa, ul. Pańs­ka 96/203
Mińsk Mazowiec­ki, ul. I. Daszyńskiego 4
Hipolitów, ul. Warsza­wska 63
Płock, ul Raj­mun­da Rem­bielińskiego 10a
Sule­jówek, ul. 11 Listopa­da 87
Adres:
Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A 
Chorzów, Ul. St. Batorego 19
Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Mikołów, Os. 30-lecia 8 
Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8 
Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tychy, ul. Łabędzia 67/18, Polska
Szczekociny, ul. Jana Pawła II 6
Częs­to­chowa, ul. Brzeźnic­ka 59
Częs­to­chowa, Wieluńs­ka 28
Częs­to­chowa, Ale­ja Wol­noś­ci 14
Stru­mień, ul. Wspól­na 2
Żywiec, ul. Dwor­cowa 22
Racibórz, ul. Sienkiewicza 3A
Gli­wice, Al. Kor­fan­tego 21/1
Adres:
Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Piła, ul. Matwieje­wa 6
Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Jarocin, ul. Hallera 9
Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Koło, ul. PCK 8
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7 
Poz­nań, ul. Braniews­ka 20 
Poz­nań, ul. Kaspra Drużbick­iego 7
Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Stęszew, ul. Łukasiewicza 1
Gniezno, ul. Wol­noś­ci 4a
Konin, ul. Wiechow­icza 4
Kro­to­szyn, ul. Grudziel­skiego 25A
Słup­ca, ul. Fran­cisz­ka Rata­jcza­ka 3a/1
Adres:
Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Wiel­gie, ul. Starowiejs­ka 10
Byd­goszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Toruń, ul. Watzen­rodego 15A
Inowrocław, ul. Naru­tow­icza 24
Adres:
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44
Kraków, ul. Mehof­fera 6
Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Zakopane, ul. Orkana 6d
Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10 
Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Kraków ‚ul. Zachod­nia 5/12 A 
Myślenice, ul. Osiedle Tysią­cle­cia 1
Miechów, ul. Słowack­iego 13
Kraków, ul. Zacisze 6
Trze­binia, ul. Koperni­ka 25
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Koś­ciusz­ki 11
Adres:
Chełm, ul.Lipowa 27
Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Zamość, ul. Jas­na 14
Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Lublin, ul. Okopowa 3
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
Adres:
Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Gdańsk, ul. Subisława 24
Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Mal­bork, ul.Dworcowa 14 
Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Człuchów, Os. Wazów 8
Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Bytów, ul. Lębors­ka 11
Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Słup­sk, ul. Zielona 8
Gdańsk, ul. Kom­bat­an­tów 4/22
Cho­jnice, ul. Młodzieżowa 35
Gdańsk, ul. Na Zaspę 3
Gdańsk, ul. Opol­s­ka 5
Adres:
Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Rzeszów, ul.Architektów 11
Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Rzeszów, ul.Dąbrowskiego 31
Sanok ul. Witkiewicza 5
Adres:
Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Wrocław, ul. Trwała 7 
Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25 
Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Ząbkow­ice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Wałbrzych, ul. Wysock­iego 24–24 A
Kłodzko, ul. Armii Kra­jowej 29a
Kłodzko, ul. Spółdziel­cza 4
Kłodzko, ul. Rodzin­na 101
Wrocław, ul. Gaga­ri­na 110
Adres:
Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Końskie, ul. Połud­niowa 1
Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Sędziszów, ul. Dwor­cowa 23
San­domierz, ul. Mick­iewicza 23
Adres:
Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Opole, ul. Katow­ic­ka 55 
Nysa, ul. Marcinkowskiego 2–4
Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Brzeg, ul. Her­ber­ta 1 
Adres:
Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Wieluń, ul J.Żubr 30 
Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19 
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Strz­elec­ka 12
Adres:
Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Ełk ul. Nad­jezior­na 23/A2
Olecko, 11 listopa­da 23
Lidzbark Warmińs­ki, ul. 11 Listopada
Markusy 66
Toruń, ul. S. Sre­brnego 1
Olsz­tyn, ul. Flo­ri­ana Piotrowskiego 16i
Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Ełk, ul. Toruńs­ka 10
Giży­cko, Żeglars­ka 6/7u
Adres:
Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Białys­tok, Sobieskiego 13 m 8
Białys­tok, ul. Parkowa 14/84
Adres:
Szczecin, al. Wyz­wole­nia 7
Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9 
Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Kosza­lin, ul. Niepodległoś­ci 44–48
Adres:
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Żary, ul. Strzel­ców 10
Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K 
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zielona Góra, ul. Jed­noś­ci 59
Zielona Góra, ul. Chro­brego 20a
Sulechów, ul. Krań­cowa 2a
Babi­most, Gaga­ri­na 18
Nowa Sól, ul. Koś­ciusz­ki 1d 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. 30 Sty­cz­nia 15/9
Zielona Góra, ul. Świętej Kin­gi 6 
Sulechów, al. Niepodległoś­ci 15
3. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

4. Podaj dane rozwiń

Admin­is­tra­torem danych podanych w for­mu­la­rzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedz­ibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice, o numerze NIP: 634–282-27–48, REGON: 243413225, e‑mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość » Przekazane nam dane będą wyko­rzys­tane w celu: 1) umówienia wiz­y­ty w placów­ce testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um lub u które­goś z part­nerów współpracu­ją­cych (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dal­szej częś­ci RODO); 2) dochodzenia i obrony przed ewen­tu­al­ny­mi roszczeni­a­mi (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3) odpowiedzi na zadane nam pyta­nia i wery­fikacji tożsamoś­ci oso­by (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże może stanow­ić warunek udzie­le­nia odpowiedzi na zadane pyta­nia lub real­iza­cję usłu­gi. Dane te mogą zostać przekazane pod­miotom współpracu­ją­cym w celu real­iza­cji zle­conej nam usłu­gi. Szczegółowe infor­ma­c­je nt. przetwarza­nia danych osobowych zna­jdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/