Granola breakfastLeczenie celiakii

Jedynym skutecznym sposobem  leczenia celi­akii jest całkowite wye­lim­i­nowanie z diety żywnoś­ci zaw­ier­a­jącej gluten. Wczes­na diag­noza i wprowadze­nie diety bezg­lutenowej dają szan­sę na ustąpi­e­nie dolegli­woś­ci i powikłań łącznie z chorobą nowot­worową. Ważnym ele­mentem leczenia jest również rozpoz­nanie zmi­an w orga­nizmie jakie choro­ba już zdążyła wyrządz­ić..

Skuteczność diety bezglutenowej

Zgod­nie z zalece­ni­a­mi Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii i Żywienia Dzieci (ESPGANceli­akia wyma­ga stosowa­nia diety bezg­lutenowej przez całe życie. Jest to związane z tym, że każde wprowadze­nie glutenu u chorego powodu­je uszkodze­nie błony ślu­zowej jeli­ta cienkiego a w częś­ci przy­pad­ków również wys­tąpi­e­nie objawów klin­icznych. Ścisła dieta bezg­lutenowa istot­nie popraw­ia kom­fort życia więk­szoś­ci pac­jen­tów z celi­ak­ią. Zapo­b­ie­ga wys­tępowa­niu zaburzeń:

 meta­bol­icznych (niedobo­ry mikroele­men­tów i makroele­men­tów, nisko­rosłość, osteo­poroza)
 repro­duk­cyjnych (niepłod­ność, niepowodzenia ciążowe)
 autoim­muno­log­icznych (autoim­muno­log­iczne zapale­nie tar­czy­cy, wątro­by, cukrzy­ca typu 1),
 nowot­worowych.

Dzię­ki zas­tosowa­niu ścisłej diety bezg­lutenowej, u małych dzieci obser­wu­je się zwyk­le szy­bką poprawę — zarówno klin­iczną jak i histopa­to­log­iczną. U dorosłych ustąpi­e­nie bądź złagodze­nie objawów klin­icznych trwa trochę dłużej – od kilku do kilku­nas­tu tygod­ni­ach, a na ustąpi­e­nie zmi­an z jeli­cie cienkim czeka się nawet wiele miesię­cy. Wykazano, że po 1–3 lat­ach stosowa­nia ścisłej diety bezg­lutenowej znaczą­co zmniejsza się ryzyko zachorowa­nia na nowot­wory, w tym raka jeli­ta cienkiego.

Dieta bezglutenowa w praktyce

Ścisłe przestrze­ganie diety bezg­lutenowej nie należy do najłatwiejszych. Wyma­ga nie tylko dużego samoza­parcia ale i więk­szych nakładów finan­sowych i dostępu do sklepów z żywnoś­cią nieza­w­ier­a­jącą glutenu. Należy przy tym pamię­tać, że nawet niewielkie iloś­ci glutenu mogą powodować, że nie będzie poprawy lub wręcz objawy się zaostrzą. A gluten dodawany jest do wielu pro­duk­tów jako „polep­sza­cz” smaku, zapachu i kon­sys­tencji, jest również dodatkiem do leków i obec­ny jest w powłoce chroniącej owoce przed wysy­chaniem. Niek­tóre pro­duk­ty zosta­ją nim zanieczyszc­zone w pro­ce­sie pro­dukcji i prze­chowywa­nia. Więcej o diecie bezg­lutenowej»

.

father and his kid son reading a book on floor at homeOgrom­ny wpływ na przestrze­ganie diety bezg­lutenowej i jej skuteczność ma przede wszys­tkim wiedza 

Na naszej stron­ie zna­jdziesz nie tylko infor­ma­cję co to jest pro­dukt bezg­lutenowy i gdzie go moż­na znaleźć. Dowiesz się czy dieta bezg­lutenowa jest dietą niedoborową i poz­nasz nowe przepisy, które poz­wolą ją uroz­maicić. Zaprasza­my również do dzi­ału “Życie z celi­ak­ią”. Zna­jdziesz w nim porady m.in. jak opiekować się dzieck­iem na diecie bezg­lutenowej, gdzie chorzy mogą szukać wspar­cia i jak mogą ułatwić sobie życie z celi­ak­ią. Czy­taj dalej »


Zobacz też:

 Czym jest celi­akia
 Objawy celi­akii
 Powikła­nia nielec­zonej celi­akii