Celiakia w czasie ciąży celiakia a ciąża, celiakia w ciąży, ciąża a celiakia

Nielec­zona celi­akia znaczą­co wpły­wa na możli­wość zajś­cia w ciążę, obniża­jąc płod­ność kobi­ety nawet o 40%! Może pon­ad­to wywoły­wać niepraw­idłowy rozwój pło­du, niską  masę urodzeniową i/lub niedokr­wis­tość dziec­ka, a nawet poronienia. Dzieje się tak, ponieważ w wyniku celi­akii orga­nizm nie wchła­nia skład­ników odżywczych.

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia a ciąża – niedoży­wie­nie i silne osła­bi­e­nie orga­niz­mu kobi­ety może być spowodowane celiakią
 2. Ciąża a planowanie ciąży
 3. Ciąża a celi­akia — jak celi­akia wpły­wa na ciążę?
 4. Dieta bezg­lutenowa w ciąży — szansa na urodze­nie zdrowego dziecka!
 5. Celi­akia a ciąża — co po nar­o­dz­i­nach dziecka?
 6. Bada­nia na celi­ak­ię przed ciążą – dlaczego jako pier­wsze warto wykon­ać badanie gene­ty­czne?
 7. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Celiakia a ciąża – niedożywienie i silne osłabienie organizmu kobiety może być spowodowane celiakią

W efek­cie dziecko także narażone jest na niedobo­ry żywieniowe i niepraw­idłowy rozwój. Częs­to orga­nizm kobi­ety jest zbyt sła­by na utrzy­manie ciąży i dochodzi do samoist­nego poronienia. Dlat­ego wczesne rozpoz­nanie celi­akii i całkowite wye­lim­i­nowanie glutenu z diety jest szczegól­nie ważne dla przyszłych mam.
U kobi­et, które nie leczyły celi­akii, dziesię­ciokrot­nie częś­ciej dochodzi do samoist­nego poronienia niż u tych kobi­et, które całkowicie wye­lim­i­nowały z diety gluten.

celiakia a planowanie ciąży, dieta bezglutenowa w ciąży

Celiakia a planowanie ciąży

U kobi­et z nielec­zoną celi­ak­ią obser­wu­je się zde­cy­dowanie krót­szy okres płod­ny, a nawet zanik miesiącz­ki. Sza­cu­je się, że płod­ność chorej kobi­ety może być obniżona nawet o 40%. Zauważono również, że prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową może w szy­bkim cza­sie pozy­ty­wnie wpłynąć na zajś­cie w ciążę. 
Podob­nie sytu­ac­ja wyglą­da w przy­pad­ku mężczyzn chorych na celi­ak­ię. Zaburzenia płod­noś­ci – w postaci prob­lemów z erekcją oraz niskiej jakoś­ci nasienia – mogą mieć związek z trwałym nietolerowaniem glutenu. W związku z tym mężczyznom także zale­ca się bada­nia i wye­lim­i­nowanie z diety glutenu (jeśli cho­ru­ją na celiakię).

Celi­akia może być przy­czyną prob­lemów z płod­noś­cią obo­j­ga part­nerów i utrzymy­wać się w formie uta­jonej — nieda­jącej objawów. To właśnie z tego powodu tak waż­na jest wczes­na diag­nos­ty­ka przyszłych rodziców.

Ciąża a celiakia — jak celiakia wpływa na ciążę?

Celi­akia powodu­je, że potrzeb­ne do praw­idłowego roz­wo­ju skład­ni­ki odży­w­cze nie wchła­ni­a­ją się praw­idłowo, co prowadzi do niedoboru mikro- i makroele­men­tów. Dla kobi­et w ciąży szczególne zagroże­nie stanowi niedobór cynku, selenu, żelaza i kwa­su foliowego, ponieważ te sub­stanc­je wpły­wa­ją na rozwój pło­du. Samo wye­lim­i­nowanie glutenu z diety to częs­to za mało i koniecz­na jest dodatkowa suplementacja.celiakia a ciąża, celiakia w ciąży, ciąża a celiakia

Wśród kobi­et chorych na celi­ak­ię, które nie wye­lim­i­nowały z diety glutenu, aż dziesięć razy częś­ciej dochodzi do poronienia (m.in. z powodu częstej przy celi­akii ane­mii czy obec­noś­ci prze­ci­w­ci­ał utrud­ni­a­ją­cych zag­nieżdże­nie zar­o­d­ka). Dodatkowo dieta glutenowa w takiej sytu­acji nieko­rzyst­nie wpły­wa na rozwój dziec­ka i sprzy­ja jego niskiej masie urodzeniowej, niedokr­wis­toś­ci czy porodowi przed­w­czes­ne­mu. Może powodować również mied­ni­cowe ułoże­nie pło­du i upośledzać gospo­darkę hormonalną. 

Nielec­zona celi­akia może również mieć wpływ na płeć dziec­ka. Bada­nia Insty­tu­tu Mat­ki i Dziec­ka w Warsza­w­ie przeprowad­zone na małej grupie kobi­et wykaza­ły, że nielec­zone lub niewłaś­ci­wie lec­zone kobi­ety z celi­ak­ią częś­ciej rodz­iły dziew­czyn­ki, nato­mi­ast kobi­ety sto­su­jące dietę bezg­lutenową – chłopców. Lekarze wiążą to z tym, że zar­o­d­ki żeńskie są silniejsze.

Dieta bezglutenowa w ciąży — szansa na urodzenie zdrowego dziecka!

Dla zachowa­nia zdrowia i praw­idłowego roz­wo­ju pło­du zale­ca się prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową co najm­niej rok przed rozpoczę­ciem starań o dziecko oraz stosowanie diety w trak­cie trwa­nia ciąży.
Wcześniej jed­nak przys­zli rodz­ice powin­ni pod­dać się badan­iom diag­nos­ty­cznym i – jeśli to konieczne – skon­sul­tować się ze spec­jal­istą diete­tykiem. Częs­to sama dieta bezg­lutenowa nie wystar­cza i konieczne jest uzu­pełnie­nie skład­ników odży­w­czych przez suplementację.

Celiakia a ciąża — co po narodzinach dziecka?

Celi­akia – podob­nie jak inne choro­by gene­ty­czne – jest dziedz­ic­zona w rodzinie. Ist­nieje zatem ryzyko, że dziecko chorej mat­ki lub ojca również będzie miało predys­pozy­c­je do wys­tąpi­enia celiakii. 
Możli­we, że objawy nie będą wys­tępować u dziec­ka, ponieważ choro­ba przyjmie for­mę uta­joną. Dlat­ego w pier­wszej kole­jnoś­ci zale­ca się przeprowadze­nie badań gene­ty­cznych w kierunku celi­akii. Pozwala­ją one potwierdz­ić bądź wyk­luczyć obec­ność genów charak­terysty­cznych dla tej choro­by i uniknąć biop­sji jeli­ta cienkiego. Badanie DNA poz­woli od początku życia dziec­ka uniknąć przykrych kon­sek­wencji nielec­zonej celiakii.

Badania na celiakię przed ciążą – dlaczego jako pierwsze warto wykonać badanie genetyczne?celiakia a planowanie ciąży, dieta bezglutenowa w ciąży

Jako pier­wsze przy diag­nos­tyce celi­akii rekomen­du­je się wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego. Dlaczego tak jest? Jest to choro­ba, którą mamy zapisaną w genach. Tylko oso­by posi­ada­jące geny odpowiedzialne za chorobę (w naszej pop­u­lacji to HLA DQ2.2, DQ2.5 lub DQ8) mogą na nią zachorować. Samo posi­adanie genów związanych z celi­ak­ią nie oznacza, że jesteśmy chorzy lub na pewno kiedyś zacho­ru­je­my, jed­nak ich brak prak­ty­cznie w 100% wyk­lucza celi­ak­ię nie tylko w tej chwili, ale również w przyszłoś­ci. Tym sposobem pac­jent może uniknąć dal­szej diag­nos­ty­ki w kierunku celiakii.

Jeśli badanie na celi­ak­ię ujawni, że pac­jent ma charak­terysty­czny zestaw genów, a wynik testów sero­log­icznych będzie dodat­ni, czyli zostaną w nich wykryte charak­terysty­czne prze­ci­w­ci­ała, to zgod­nie z obec­nie obow­iązu­ją­cy­mi zalece­ni­a­mi u takiego pac­jen­ta moż­na zrezyg­nować z biop­sji jeli­ta cienkiego. Badanie gene­ty­czne jest w dodatku niezwyk­le proste – moż­na je wykon­ać w kom­for­towych warunk­ach w domu.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zawiera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 celiakia a ciąża, celiakia w ciąży, ciąża a celiakia

 

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE