Zamów test DNA na celiakie z najszerszym zakresem badanych genów HLA: (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w podjednostce α i β), który jako jedne badanie może wykluczyć chorobę raz na całe życie, lub dać szansę na jej potwierdzenie bez wykonywanie biopsji z pobraniem wycinków. 

 

Celi­akia badanie — cena zaw­iera zestaw. Wystar­czy, że zamówisz zestaw, a my wyśle­my go do Ciebie i odbierze­my kuri­erem wlic­zonym również w cenę bada­nia! Badanie jest bard­zo proste pole­ga na pobra­niu wymazu z wewnętrznej strony policz­ka (każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją jakości).

 

Ze wzglę­du na różnorodne objawy celi­akii śred­ni czas jej diag­no­zowa­nia wynosi między 10 a 12 lat! [1] Tym­cza­sem w przy­pad­ku tej choro­by wczesne rozpoz­nanie i postaw­ie­nie właś­ci­wej diag­nozy jest kluc­zowe.  Daje możli­wość wdroże­nia skutecznego leczenia dietą bezg­lutenową, odbu­dowa­nia kosmków jeli­towych oraz uniknię­cia poważnych chorób takich jak np. osteo­poroza, niepłod­ność, poronienia czy nawet nowot­wory (najczęś­ciej chło­ni­a­ki). Dzię­ki temu chory może ura­tować swo­je zdrowie a nawet życie. Wiedza o posi­adanych genach jest niezwyk­le cen­na również dla najbliższych krewnych, ponieważ celi­akia jest chorobą dziedziną. 

 

Cena badania na celiakię? Sprawdź i wybierz badanie dla siebie: 

 

celiakia

 

celiakia express

pakiet zdrowe jelita

 

Badanie możesz wykonać również w placówce medycznej cena badania na celiakie

 

Badanie możesz także wykon­ać w 1 z pon­ad 200 punk­tów pobrań, które uru­chomil­iśmy spec­jal­nie dla pac­jen­tów, którzy wola aby wymaz został pobrany przez wyk­wal­i­fikowany per­son­el medy­czny. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest całkowicie  bezbolesne! Celi­akia badanie cena jest pow­ięk­szona o koszt pobra­nia wymazu w placów­ce, który wynosi 50 zł. 

Kliknij i sprawdź gdzie masz najbliższy punkt pobrań.