Płatność za badanie najczęściej rozłożona jest na dwie części:

 Zestaw do pobra­nia próbek

Jak opłacić badaniePier­wsza część to cena zestawu do pobra­nia próbek 80 zł. Jest to kwo­ta wlic­zona w cenę całego bada­nia i płat­ność możesz ure­g­u­lować przy odbiorze zestawu. Opła­ta za zestaw kupowany w aptece wynosi 20 zł.  Jeśli pobierasz prób­ki w placów­ce medy­cznej wów­czas pier­wszą płat­ność 50 zł za usługę pobra­nia próbek reg­u­lu­jesz na miejs­cu. Jest to opła­ta dodatkowa, którą dolicza się do ceny całego badania.

Anal­iza próbek

Pozostałą część płat­noś­ci reg­u­lu­jesz na nasze kon­to w ciągu dwóch dni od przesła­nia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Jeśli pobier­ałeś prób­ki samodziel­nie, jest to kwo­ta bada­nia pom­niejs­zona o cenę zestawu, jeśli w placów­ce medy­cznej — wów­czas wpła­casz całą kwotę za badanie.

Możesz opłacić “z góry” całą kwotę na kon­to lub zre­al­i­zować płat­ność on-line poprzez sys­tem dotpay.

.

Formy dostarczenia przesyłki Formy dostarczenia przesyłki

Pocz­ta Pol­s­ka — pod wskazany adres, poste restante, skry­t­ka pocz­towa — bez dodatkowych opłat
Paczko­mat
Kuri­er — za dodatkową opłatą 30 zł.

Ofer­u­je­my też opcję przesył­ki dyskret­nej — bez dodatkowych opłat!  Przesył­ka dyskret­na nie zaw­iera żad­nych oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um na kop­er­cie, dzię­ki czemu oso­by trze­cie nie domyślą się, co zawiera.

Raty

Jeżeli kwo­ta przekracza 500 zł, wów­czas płat­ność możesz rozłożyć na raty. 

Nasz sys­tem ratal­ny jest bard­zo przy­jazny i wygod­ny. Wystar­czy jeden tele­fon, żeby załatwić wszys­tkie for­mal­noś­ci, a decyz­ja o przyz­na­niu kredy­tu wydawana jest nawet w 5 min­ut! Skon­tak­tuj się z nami i zostaw swój numer tele­fonu. Odd­z­woni do Ciebie kon­sul­tant z dzi­ału finan­sowego i sprawdzi Two­ją zdol­ność kredy­tową. W ciągu dwóch dni otrzy­masz kuri­erem umowę kredy­tową. Cała pro­ce­du­ra trwa do trzech dni roboczych i zapew­ni­amy niskie opro­cen­towanie. Nie wymagamy przy tym umowy o pracę, a kredy­to­bior­ca może być inny niż oso­ba zle­ca­ją­ca badanie. 

 


Jeśli masz pyta­nia doty­czące płat­noś­ci za badanie w naszym lab­o­ra­to­ri­um, skon­tak­tuj się z nami:

zadzwoń do nasnapisz do nasporozmawiajmy na czacie