Zamawiając badanie w laboratorium testDNA otrzymujesz pewny wynik!

Pac­jen­ci częs­to pyta­ją, czy wyni­ki naszych badań na celi­ak­ię są pewne. Zawsze odpowiadamy TAK, ponieważ wiemy, że jakość badań jest dla naszego lab­o­ra­to­ri­um pri­o­ry­tetem. Do bada­nia na celi­ak­ię wyko­rzys­tu­je­my najwyższej klasy odczyn­ni­ki posi­ada­jące cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być one stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat, ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku.

.
Nasze bada­nia na celi­ak­ię (potocznie testy na gluten) posi­ada­ją najsz­er­szy zakres na rynku. Aby mieć 100% pewność, badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02). Do wyniku dołącza­my również bezpłat­nie zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Zapew­ni­amy także bezpłatne kon­sul­tac­je z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi medy­czny­mi przed zlece­niem badania. 

Nasze obadanie obe­j­mu­je wszys­tkie polimor­fizmy w genie LCT (13910 oraz 22018) które związane są z nietol­er­ancją lak­tozy wśród Polaków. Zdarza się, że testy obe­j­mu­ją tylko jed­ną zmi­anę — nie jest to wów­czas pełne badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję laktozy.

 

 Każde nasze badanie objęte jest gwarancją prób­ki (w przy­pad­ku “niewystar­cza­jącego” wymazu Pac­jen­towi przysługu­je kole­jny zestaw bez dopłat! 

Wyko­nanie bada­nia jest proste i bezbolesne, możesz je wykon­ać bez wychodzenia z domu. Poniżej zna­jdziesz filmik pokazu­ją­cy jak wyglą­da samodzielne pobranie:

 

Jak prawidłowo pobrać wymaz do badań genetycznych

.celiakia

 

zamów badanie na celiakię ekspress

 

zamów pakiet zdrowe jelita

.

.

zamów pakiet zdrowe jelitaBadanie w placówce medycznej

Pobranie wymazów jest łatwe i całkowicie niein­wazyjne. Jeśli jed­nak obaw­iasz się, że źle pobierzesz prób­ki, możesz zle­cić pobranie wyk­wal­i­fikowane­mu per­son­elowi medy­czne­mu w jed­nej z praw­ie 200 współpracu­ją­cych z nami placówek medy­cznych na tere­nie całego kra­ju. Decy­du­jąc się na pobranie w placów­ce do ceny bada­nia na celi­ak­ię należy doliczyć 50 zł za pobranie mate­ri­ału przez per­son­el medyczny. 

zamów pakiet zdrowe jelita Skon­tak­tuj się z nami, aby ustal­ić ter­min. Ter­miny umaw­iamy szy­bko, zwyk­le z dnia na dzień. Gwaran­tu­je­my przy tym miłą i pro­fesjon­al­ną obsługę!

Przyjdź w umówionym ter­minie na pobranie próbek. Dwie godziny wcześniej nie jedz, nie pij, nie pal papierosów i nie żuj gumy.

.

gdziezrobic

 Częste pytania

Czy potrze­bu­ję skierowanie, aby zro­bić test?

Aby wykon­ać test DNA w kierunku celi­akii nie jest wyma­gane żadne skierowanie. Test może zle­cić oso­ba pełnoletnia.

Czy wynik tes­tu jest pewny?

Test gene­ty­czny jed­noz­nacznie i z całkow­itą pewnoś­cią potwierdza wys­tępowanie genów HLA-DQ2/DQ8 lub wyk­lucza ich obecność.

Są to geny odpowiedzialne ca celi­ak­ię i 90–95% osób chorych posi­a­da gen DQ2, 5–10% DQ8. Jeżeli u chorego wys­tępu­ją objawy charak­terysty­czne dla celi­akii oraz testy sero­log­iczne wykażą obec­ność prze­ci­w­ci­ał swoistych dla tej choro­by, wów­czas obec­ność genów HLA-DQ2/DQ8 wskazu­je na celi­ak­ię. Około 1% chorych jed­nak nie posi­a­da genów HLA-DQ2/DQ8. Należy pamię­tać, że żadne z dostęp­nych badań na celi­ak­ię nie jest w stanie zdi­ag­no­zować jej samodziel­nie, bada­nia uzu­peł­ni­a­ją się, a test gene­ty­czny może w niek­tórych przy­pad­kach zastąpić biop­sję, od której jest bez­pieczniejszy i bardziej czuły.

Jak dłu­go czeka się na wynik testu?

Wynik tes­tu najpierw wyśle­my pod wskazany e‑mail a następ­nie nadamy go pocztą. dostęp­ny jest w ciągu 7–10 dni roboczych od momen­tu, gdy prób­ki dotrą fizy­cznie do laboratorium. 

Jaki jest całkow­ity koszt testu?

Test na celi­ak­ię kosz­tu­je 297 zł. W cenie bada­nia kuri­er dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go poz zamówie­niu na stron­ie.Do wyniku bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe. Zestaw do samodziel­nego pobra­nia obję­ty gwarancją prób­ki (w przy­pad­ku “niewystar­cza­jącego” wymazu Pac­jen­towi przysługu­je kole­jny zestaw bez dopłat).

zamów pakiet zdrowe jelita