Zlecenie testu jest łatwe — możesz zrobić wszystko bez wychodzenia z domu!

.

Zamów zestaw do pobrania próbek i opłać badanie

Zestaw moż­na zamówić dzwoniąc pod bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 oraz za pośred­nictwem naszej strony inter­ne­towej i czatu. Zestaw przesyłamy pocztą (przesył­ka pocztą jest wlic­zona w cenę). Moż­na wybrać opcję przesył­ki dyskret­nej (bez oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um) bez dodatkowych opłat. Udostęp­ni­amy dogodne formy płat­noś­ci», a przy kwocie powyżej 500 zł ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z korzyst­nego sys­te­mu ratal­nego»

 

 

 

.

Pobierz próbki za pomocą zestawu

Zestaw zaw­iera wszys­tkie niezbędne ele­men­ty — wymazów­ki, jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki oraz szczegółową instrukcję i doku­men­ty zlece­nia. Pobranie jest łatwe, bezbolesne i trwa kilka­naś­cie sekund. Jak pobrać prób­ki i jak wyglą­da zestaw przeczy­tasz w naszym porad­niku»

Odeślij do nas próbki

W zestaw­ie zna­j­du­je się zaadresowana kop­er­ta zwrot­na, w której możesz odesłać pocztą prób­ki wraz z for­mu­la­rzem zlece­nia bada­nia. Wymazy dobrze zachowu­ją właś­ci­woś­ci DNA i zwyk­le nawet kilkud­niowy trans­port nie szkodzi próbkom. Więcek trans­porcie i prze­chowywa­niu próbek przeczy­tasz tutaj».

 

Wynik dostarczymy Ci pocztą 

Stan­dar­d­owo przesyłamy go pocztą, jed­nak na for­mu­la­rzu zlece­nia możesz określić, czy chcesz otrzy­mać go także mailem. Ist­nieje możli­wość wysła­nia przesył­ki w formie dyskret­nej (bez oznaczeń laboratorium)bez dodatkowych opłat! 

.

Badanie w placówce medycznej

Pobranie wymazów jest łatwe i całkowicie niein­wazyjne. Jeśli jed­nak obaw­iasz się, że źle pobierzesz prób­ki, możesz zle­cić pobranie wyk­wal­i­fikowane­mu per­son­elowi medy­czne­mu w jed­nej z praw­ie 200 współpracu­ją­cych z nami placówek medy­cznych na tere­nie całego kra­ju. 

Nurse Skon­tak­tuj się z nami, aby ustal­ić ter­min. Ter­miny umaw­iamy szy­bko, zwyk­le z dnia na dzień. Gwaran­tu­je­my przy tym miłą i pro­fesjon­al­ną obsługę!

Przyjdź w umówionym ter­minie na pobranie próbek. Dwie godziny wcześniej nie jedz, nie pij, nie pal papierosów i nie żuj gumy.

Wynik otrzy­masz w ciągu 15 dni roboczych w wybrany sposób — pocztą, tele­fon­icznie i mailem.

.

gdziezrobic

 Częste pytania

Czy potrze­bu­ję skierowanie, aby zro­bić test?

Aby wykon­ać test DNA w kierunku celi­akii nie jest wyma­gane żadne skierowanie. Test może zle­cić oso­ba pełno­let­nia.

Czy wynik tes­tu jest pewny?

Test gene­ty­czny jed­noz­nacznie i z całkow­itą pewnoś­cią potwierdza wys­tępowanie genów HLA-DQ2/DQ8 lub wyk­lucza ich obec­ność.

Są to geny odpowiedzialne ca celi­ak­ię i 90–95% osób chorych posi­a­da gen DQ2, 5–10% DQ8. Jeżeli u chorego wys­tępu­ją objawy charak­terysty­czne dla celi­akii oraz testy sero­log­iczne wykażą obec­ność prze­ci­w­ci­ał swoistych dla tej choro­by, wów­czas obec­ność genów HLA-DQ2/DQ8 wskazu­je na celi­ak­ię. Około 1% chorych jed­nak nie posi­a­da genów HLA-DQ2/DQ8. Należy pamię­tać, że żadne z dostęp­nych badań na celi­ak­ię nie jest w stanie zdi­ag­no­zować jej samodziel­nie, bada­nia uzu­peł­ni­a­ją się, a test gene­ty­czny może w niek­tórych przy­pad­kach zastąpić biop­sję, od której jest bez­pieczniejszy i bardziej czuły.

Jak dłu­go czeka się na wynik tes­tu?

Wynik tes­tu najpierw wyśle­my pod wskazany e-mail a następ­nie nadamy go pocztą. dostęp­ny jest w ciągu 12 dni roboczych od momen­tu, gdy prób­ki dotrą fizy­cznie do lab­o­ra­to­ri­um. 

Jaki jest całkow­ity koszt tes­tu?

Test na celi­ak­ię kosz­tu­je 297 zł. W cenę wlic­zona jest przesył­ka zestawu Pocztą Pol­ską (również do,  skry­t­ki pocz­towej, poste restante).


W przy­pad­ku pytań skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie 7 dni w tygod­niu od 8.00 do 24.00.

Możesz również napisać maila i poroz­maw­iać na cza­cie.

czat