Posi­a­da know-how z zakre­su łączenia biotech­nologii z biz­ne­sem
Ma możli­wość roz­wo­ju i lokaliza­cji na pol­skim rynku nowych pro­duk­tów z zakre­su biotech­nologii
Jest elasty­czne w dos­tosowa­niu się do potrzeb part­nerów biz­ne­sowych
Dys­ponu­je siecią dys­try­bucji oraz kanała­mi pro­mo­cyjny­mi do poszczegól­nych grup docelowych
Dys­ponu­je doskon­ały­mi sys­tema­mi obsłu­gi klien­ta koń­cowego

certyfikaty

IMG_7762aMIN  IMG_7749aMIN  IMG_7695aMIN

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA zostało utwor­zone przez spec­jal­istów o między­nar­o­dowym doświad­cze­niu. Spec­jal­izu­je­my się w świad­cze­niu usług z zakre­su DNA w tym anal­izy pokrewieńst­wa, pro­filowa­nia DNA, oznacza­nia wirusów i bak­terii, wykry­wa­nia mutacji gene­ty­cznych oraz oznacza­nia czyn­ników wpły­wa­ją­cych na rozwój jed­nos­tek chorobowych u ludzi.

Gwaran­tu­je­my najwyższą jakość anal­izy moleku­larnej oraz właś­ci­wą obróbkę statysty­czną wyników. Czyn­nikiem wyróż­ni­a­ją­cym testD­NA na pol­skim rynku jest też wyjątkowa obsłu­ga klien­ta. Dzię­ki doświad­cze­niu zespołu zdobyte­mu na rynkach europe­js­kich spół­ka ofer­u­je usłu­gi doskonale dos­tosowane do potrzeb klien­ta: pewne, poufne i elasty­czne.

Nieza­leżnie od tego, czy jesteś­cie Państ­wo lekarza­mi poszuku­ją­cy­mi testów medy­cznych dla swoich pac­jen­tów, przed­staw­iciela­mi lab­o­ra­to­ri­um poszuku­ją­cy­mi part­nera do lokaliza­cji nowego pro­duk­tu na rynku pol­skim, czy też osoba­mi pry­wat­ny­mi dyskret­nej infor­ma­cji o ojcost­wie, nasi kon­sul­tan­ci są zawsze gotowi doradz­ić w wyborze najlep­szego rozwiąza­nia..

      ..

Dane firmy:

danefirmy