Sprawdzone Laboratorium
 

 

Sprawdzone Laboratorium

Zdobywamy doświadczenie od 2003 roku

Mar­ka testD­NA ist­nieje od 2003 roku. Od tego cza­su żaden wynik wydany przez testD­NA nie został prawnie zak­wes­t­ionowany. Dzię­ki tak duże­mu doświad­cze­niu – w tym również zdobyte­mu w trak­cie zagranicznej prak­ty­ki — lab­o­ra­to­ri­um jest w stanie z sukce­sem wykony­wać bada­nia nawet w bard­zo skom­p­likowanych przy­pad­kach. To potwierdza wysok­ie kom­pe­tenc­je oraz spec­jal­isty­czność ofer­owanych usług.

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny 

W codzi­en­nej pra­cy bard­zo dużą wagę przykładamy do jakoś­ci przeprowad­zonych anal­iz. Pracu­je­my wyłącznie na odczyn­nikach przez­nac­zonych do diag­nos­ty­ki medy­cznej (posi­ada­ją­cych cer­ty­fikaty IVD). Zatrud­ni­amy spec­jal­istów z zakre­su diag­nos­ty­ki lab­o­ra­to­ryjnej oraz korzys­tamy z wyspec­jal­i­zowanego sprzę­tu, który pod­dawany jest reg­u­larnym kon­trolom i kalibracji. 

Więcej na tem­at tego, w jaki sposób lab­o­ra­to­ri­um dba o jakość wykony­wanych badań

Sprawdzone Laboratorium

Sprawdzone Laboratorium

Sprawdzone Laboratorium

Sprawdzone Laboratorium

Sprawdzone Laboratorium      .

 

 

 

 

Opinie o testDNA 

Zobacz dlaczego zaufało nam już 250 000 pacjentów

Bard­zo dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Jesteśmy niezmiernie wdz­ięczni za każdą opinię ponieważ, dzię­ki temu może­my cały czas pod­nosić swo­ją jakość.

Sprawdź opinie