done dealWspółpraca z portalem

celiakia-badanie.pl

Por­tal Celiakia-badanie.pl pow­stał w 2010 roku i od tego cza­su cieszy się pop­u­larnoś­cią wśród osób poszuku­ją­cych infor­ma­cji na tem­at celi­akii. Z każdym dniem por­tal Celiakia-badanie.pl odwiedza coraz więcej osób zain­tere­sowanych zarówno wyko­naniem tes­tu DNA w kierunku celi­akii jak i poszuku­ją­cych infor­ma­cji na tem­at tej choro­by, metod diag­no­zowa­nia i diety bezg­lutenowej. Dlat­ego zaprasza­my do współpra­cy lekarzy, diete­tyków, pro­du­cen­tów żywnoś­ci bezg­lutenowej, sklepy z żywnoś­cią bezg­lutenową i innych part­nerów. Kon­takt: marketing@testdna.pl