dieta bezglutenowa, dieta bez glutenu, celiakia dietaO czym należy pamiętać stosując dietę bezglutenową

Dieta bezg­lutenowa jest dietą elim­i­na­cyjną, którą należy stosować przez całe życie. Pole­ga ona na wyłącze­niu z jadłospisu pro­duk­tów spoży­w­czych posi­ada­ją­cych gluten. Pro­duk­ty bezg­lutenowe to pro­duk­ty, które zostały wyt­wor­zone z surow­ców pier­wot­nie nieza­w­ier­a­ją­cych glutenu lub takie, które w wyniku zas­tosowa­nia odpowied­nich środ­ków tech­nicznych zostały go pozbawione.

Spis treś­ci:

 1. Dieta bez glutenu — dla kogo jest, kto powinien stosować?
 2. Dieta bezg­lutenowa — jak pow­sta­ją pro­duk­ty bezglutenowe
 3. Dieta bezg­lutenowa — na czym pole­ga, co moż­na jeść, a czego nie?
 4. Celi­akia dieta — pro­duk­ty ze znakiem „przekreślonego kłosa”
 5. Dieta bez glutenu — dlaczego przed prze­jś­ciem na dietę bezg­lutenową warto wykon­ać odpowied­nie badania?
 6. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Dieta bez glutenu — dla kogo jest, kto powinien stosować?

Bard­zo “mod­na” w ostat­nim cza­sie stała się dieta bezg­lutenowa, jed­nak jeśli nie masz celi­akii, elim­i­nac­ja tego skład­ni­ka wcale nie jest zasadna!

Co więcej, elim­i­nac­ja glutenu wiąże się też z niepotrzeb­ną elim­i­nacją niek­tórych skład­ników pokar­mowych, w tym błon­ni­ka, wit­a­min i min­er­ałów oraz może stanow­ić kłopot w codzi­en­nym przy­go­towywa­niu posiłków. Nie bez powodu oso­by z celi­ak­ią prze­by­wa­ją pod opieką diete­ty­ka, który poma­ga ułożyć wartoś­ciowy jadłospis.

Przed rozpoczę­ciem diety elimin­u­jącej jakikol­wiek skład­nik ważne jest przeprowadze­nie właś­ci­wych badań i postaw­ie­nie diag­nozy. Zyskasz infor­ma­cję, czy rzeczy­wiś­cie dana elim­i­nac­ja będzie dla Ciebie korzyst­na i przyniesie zamier­zony efekt w postaci poprawy samopoczu­cia, redukcji wagi i pozby­cia się dolegli­woś­ci. Jeśli masz celi­ak­ię dieta bezg­lutenowa będzie dla Ciebie szan­są, by poczuć się lep­iej i zmin­i­mal­i­zować objawy.

Dieta bezglutenowa — jak powstają produkty bezglutenowe

Usunię­cie glutenu z surow­ców, które posi­ada­ją go w sposób nat­u­ral­ny jest pro­ce­sem żmud­nym, skom­p­likowanym, wyma­ga­ją­cym zas­tosowa­nia zaawan­sowanej tech­nologii. W efek­cie, otrzy­manie pro­duk­tu, który był­by całkowicie „wol­ny” od szkodli­wego biał­ka jest trudne do osiąg­nię­cia. Liczni pro­du­cen­ci żywnoś­ci doce­ni­a­ją go również pod wzglę­dem jego właś­ci­woś­ci. Gluten jest bowiem doskon­ałym emul­ga­torem oraz nośnikiem zapa­chowym. Z tego też wzglę­du zna­jdziemy go np. w nabi­ale, wędli­nach, różnego rodza­ju przetworach, kon­cen­trat­ach, napo­jach, słody­czach oraz przyprawach. Nie bez znaczenia pozosta­je również prob­lem pro­dukcji, prze­chowywa­nia oraz trans­portu pro­duk­tów żywnoś­ciowych. Niejed­nokrot­nie, w wyniku wspól­nej linii pro­duk­cyjnej czy też trzy­ma­nia pro­duk­tów glutenowych i bezg­lutenowych  w tych samych pomieszczeni­ach, dochodzi do zanieczyszczenia gluten­em tych wyrobów, które teo­re­ty­cznie powin­ny być go pozbawione.

Nietolerancje pokarmowe – umów się na badanie

Wybierz badanie
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu (celi­akia)
  Badanie DNA na nietol­er­ancję laktozy
  Paki­et Zdrowe Jeli­ta – najpop­u­larniejsze nietol­er­anc­je pokar­mowe *oszczędza­sz 100zł*
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu express (celi­akia)
1. Wybierz sposób wyko­na­nia bada­nia rozwiń
2. Wybierz lokaliza­cję rozwiń

Mias­to:

Kod pocz­towy:

Uli­ca:

Numer domu:

Numer mieszka­nia: (pole nieobowiązkowe)

Adres:
Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Radom, ul. 1905 roku 20
Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Warsza­wa, ul. Sien­na 86
Warsza­wa Kabaty, ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55
Warsza­wa, Wrocławska 21a/7
Radom, ul. Andrze­ja Stru­ga 19/21
Ożarów Mazowiec­ki, ul. Romana Dmowskiego 39
Pruszków, ul. Kubu­sia Puchat­ka 11
Piaseczno, ul. Puławska 34
Warsza­wa, ul. Kobiel­s­ka 23
Babice Nowe, ul. Ogrod­nicza 6
Kon­stancin Jezior­na, ul. Bielawska 3
Warsza­wa, ul. Rozło­gi 18
Piaseczno, Ale­ja Kalin 55/7
Grodzisk Mazowiec­ki, ul. T. Bair­da 56/7
Warsza­wa, ul. Sar­ma­c­ka 17/119
Warsza­wa, ul. Pańs­ka 96/203
Mińsk Mazowiec­ki, ul. I. Daszyńskiego 4
Hipolitów, ul. Warsza­wska 63
Płock, ul Raj­mun­da Rem­bielińskiego 10a
Sule­jówek, ul. 11 Listopa­da 87
Adres:
Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A 
Chorzów, Ul. St. Batorego 19
Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Mikołów, Os. 30-lecia 8 
Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8 
Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tychy, ul. Łabędzia 67/18, Polska
Szczekociny, ul. Jana Pawła II 6
Częs­to­chowa, ul. Brzeźnic­ka 59
Częs­to­chowa, Wieluńs­ka 28
Częs­to­chowa, Ale­ja Wol­noś­ci 14
Stru­mień, ul. Wspól­na 2
Żywiec, ul. Dwor­cowa 22
Racibórz, ul. Sienkiewicza 3A
Gli­wice, Al. Kor­fan­tego 21/1
Adres:
Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Piła, ul. Matwieje­wa 6
Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Jarocin, ul. Hallera 9
Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Koło, ul. PCK 8
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7 
Poz­nań, ul. Braniews­ka 20 
Poz­nań, ul. Kaspra Drużbick­iego 7
Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Stęszew, ul. Łukasiewicza 1
Gniezno, ul. Wol­noś­ci 4a
Konin, ul. Wiechow­icza 4
Kro­to­szyn, ul. Grudziel­skiego 25A
Słup­ca, ul. Fran­cisz­ka Rata­jcza­ka 3a/1
Adres:
Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Wiel­gie, ul. Starowiejs­ka 10
Byd­goszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Toruń, ul. Watzen­rodego 15A
Inowrocław, ul. Naru­tow­icza 24
Adres:
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44
Kraków, ul. Mehof­fera 6
Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Zakopane, ul. Orkana 6d
Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10 
Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Kraków ‚ul. Zachod­nia 5/12 A 
Myślenice, ul. Osiedle Tysią­cle­cia 1
Miechów, ul. Słowack­iego 13
Kraków, ul. Zacisze 6
Trze­binia, ul. Koperni­ka 25
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Koś­ciusz­ki 11
Adres:
Chełm, ul.Lipowa 27
Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Zamość, ul. Jas­na 14
Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Lublin, ul. Okopowa 3
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
Adres:
Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Gdańsk, ul. Subisława 24
Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Mal­bork, ul.Dworcowa 14 
Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Człuchów, Os. Wazów 8
Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Bytów, ul. Lębors­ka 11
Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Słup­sk, ul. Zielona 8
Gdańsk, ul. Kom­bat­an­tów 4/22
Cho­jnice, ul. Młodzieżowa 35
Gdańsk, ul. Na Zaspę 3
Gdańsk, ul. Opol­s­ka 5
Adres:
Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Rzeszów, ul.Architektów 11
Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Rzeszów, ul.Dąbrowskiego 31
Sanok ul. Witkiewicza 5
Adres:
Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Wrocław, ul. Trwała 7 
Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25 
Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Ząbkow­ice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Wałbrzych, ul. Wysock­iego 24–24 A
Kłodzko, ul. Armii Kra­jowej 29a
Kłodzko, ul. Spółdziel­cza 4
Kłodzko, ul. Rodzin­na 101
Wrocław, ul. Gaga­ri­na 110
Adres:
Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Końskie, ul. Połud­niowa 1
Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Sędziszów, ul. Dwor­cowa 23
San­domierz, ul. Mick­iewicza 23
Adres:
Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Opole, ul. Katow­ic­ka 55 
Nysa, ul. Marcinkowskiego 2–4
Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Brzeg, ul. Her­ber­ta 1 
Adres:
Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Wieluń, ul J.Żubr 30 
Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19 
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Strz­elec­ka 12
Adres:
Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Ełk ul. Nad­jezior­na 23/A2
Olecko, 11 listopa­da 23
Lidzbark Warmińs­ki, ul. 11 Listopada
Markusy 66
Toruń, ul. S. Sre­brnego 1
Olsz­tyn, ul. Flo­ri­ana Piotrowskiego 16i
Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Ełk, ul. Toruńs­ka 10
Giży­cko, Żeglars­ka 6/7u
Adres:
Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Białys­tok, Sobieskiego 13 m 8
Białys­tok, ul. Parkowa 14/84
Adres:
Szczecin, al. Wyz­wole­nia 7
Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9 
Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Kosza­lin, ul. Niepodległoś­ci 44–48
Adres:
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Żary, ul. Strzel­ców 10
Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K 
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zielona Góra, ul. Jed­noś­ci 59
Zielona Góra, ul. Chro­brego 20a
Sulechów, ul. Krań­cowa 2a
Babi­most, Gaga­ri­na 18
Nowa Sól, ul. Koś­ciusz­ki 1d 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. 30 Sty­cz­nia 15/9
Zielona Góra, ul. Świętej Kin­gi 6 
Sulechów, al. Niepodległoś­ci 15
3. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

4. Podaj dane rozwiń

Admin­is­tra­torem danych podanych w for­mu­la­rzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedz­ibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice, o numerze NIP: 634–282-27–48, REGON: 243413225, e‑mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość » Przekazane nam dane będą wyko­rzys­tane w celu: 1) umówienia wiz­y­ty w placów­ce testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um lub u które­goś z part­nerów współpracu­ją­cych (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dal­szej częś­ci RODO); 2) dochodzenia i obrony przed ewen­tu­al­ny­mi roszczeni­a­mi (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3) odpowiedzi na zadane nam pyta­nia i wery­fikacji tożsamoś­ci oso­by (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże może stanow­ić warunek udzie­le­nia odpowiedzi na zadane pyta­nia lub real­iza­cję usłu­gi. Dane te mogą zostać przekazane pod­miotom współpracu­ją­cym w celu real­iza­cji zle­conej nam usłu­gi. Szczegółowe infor­ma­c­je nt. przetwarza­nia danych osobowych zna­jdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/

Dieta bezglutenowa — na czym polega, co można jeść, a czego nie?

Z uwa­gi na fakt, że więk­szość dostęp­nych na rynku pro­duk­tów spoży­w­czych jest moc­no przetwor­zonych, podzi­ał żywnoś­ci na „glutenową” i „bezg­lutenową” sta­je się z punk­tu widzenia osób cier­pią­cych na celi­ak­ię niewystar­cza­ją­cy. Dlat­ego też spec­jal­iś­ci, a w tym m.in. lekarze i diete­ty­cy dzielą ją nie na dwie, a na trzy kat­e­gorie: doz­wolone, ryzykowne i niedoz­wolone w diecie bezglutenowej.

KATEGORIA PRODUKTÓW  DOZWOLONE (nie zaw­ier­a­ją glutenu)  RYZYKOWNE (mogą zaw­ier­ać gluten)  NIEDOZWOLONE (zaw­ier­a­ją gluten) 
 PRODUKTY ZBOŻOWE  ryż, kukury­dza, gry­ka, ama­ran­tus, tapio­ka, sezam, proso, quinoa(komosa ryżowa), sor­go, teff, odpowied­nio oznakowane bezg­lutenowe pro­duk­ty zbożowe (pieczy­wo, ciast­ka, makarony)  wyro­by na bazie kukury­dzy, ryżu i ziem­ni­aków – płat­ki kukury­dziane, kasz­ka kukury­dziana, chrup­ki kukury­dziane, pop­corn, ryż dmuchany, chip­sy, mąka kukury­dziana i ziem­ni­aczana, puree  pszeni­ca (i jej odmi­any: ork­isz, kamut, durum), żyto, jęczmień, owies, kasz­ki (np. kasz­ka man­na), wszelkie wyro­by zaw­ier­a­jące ww. zboża
 OWOCE  wszys­tkie owoce (świeże, mrożone)  przetwory owocowe, owoce kandy­zowane i sus­zone, gotowe desery owocowe  wszys­tkie dania i przetwory owocowe zaw­ier­a­jące gluten
 WARZYWA  wszys­tkie warzy­wa (świeże, mrożone), w tym ziem­ni­a­ki, skro­bia ziemniaczana  gotowe dania warzy­wne, przetwory warzy­wne (np. kon­cen­trat pomidorowy)  wszys­tkie dania i przetwory warzy­wne zaw­ier­a­jące gluten
 MIĘSARYBY  mię­so i ryby (świeże i mrożone), bez żad­nych dodatkowych składników  wędliny, mię­so mielone, mię­so paczkowane (w przyprawach lub zalewie), kon­ser­wy ryb­ne i mięsne  mięsa i ryby panierowane
 PZRETWORY MLECZNE, JAJA  mleko świeże i UHT, śmi­etana, maślan­ka, jogurt nat­u­ral­ny, sery białe, sery żółte (bez dodatków), jaja  jogur­ty owocowe, kre­my, budynie, sery top­i­one, ser­ki homog­e­ni­zowane, sery żółte plastrowane  przetwory mleczne mogące zaw­ier­ać gluten — np. jogurt z dodatkiem płatków zbożowych
 TŁUSZCZE  masło, mar­gary­na, olej roślin­ny, smalec, słon­i­na, majonezy bezglutenowe  mar­gary­na i masło z dodatka­mi, smalec z dodatkami  olej pszenny
 SŁODYCZE  cuki­er, dżem, miód, odpowied­nio oznakowane ciast­ka lub upiec­zone samodziel­nie z doz­wolonych skład­ników, domowe kisiele i budynie na bazie mąki ziemniaczanej  czeko­la­da, kre­my czeko­lad­owe, lody i sor­be­ty, cukier­ki (karmel­ki, drażet­ki, drop­sy), kisiel, liza­ki, guma do żucia  wszys­tkie słody­cze zaw­ier­a­jące w składzie gluten – np. ciast­ka czekolada
 NAPOJE  woda min­er­al­na, kawa nat­u­ral­na, herba­ta, zioła, kom­po­ty, napo­je gazowane i soki (bez dodatkowych skład­ników), napo­je alko­holowe (wino, koni­ak, brandy, rum, wód­ka, piwo bezglutenowe)  napo­je light, napo­je kawowe (np. 2 w 1), kon­cen­traty do przy­go­towa­nia napo­jów kakaowych,  niskiej jakoś­ci kawa roz­puszczal­na, herba­ta aromatyzowana  kawa zbożowa i kon­cen­traty kawy zbożowej, alko­hole: piwo, whiskey
 PRZYPRAWY, DODATKI DO PIECZENIA I GOTOWANIA  sól, pieprz, ocet win­ny i jabłkowy, musz­tar­da, ketchup (ze znakiem przekreślonego kłosa), drożdże świeże  ketchup, musz­tar­da, majonez (z dodatka­mi), sosy sojowe, mieszan­ki przypraw, buliony warzy­wne i mięsne, proszek do pieczenia, posyp­ki do ciast, gotowe dekoracje  sosy zaw­ier­a­jące gluten, zak­was z mąki zaw­ier­a­jącej gluten

 

dieta bezglutenowa, dieta bez glutenu, celiakia dietaCeliakia dieta — produkty ze znakiem „przekreślonego kłosa”

Na rynku pro­duk­tów żywnoś­ciowych w naszym kra­ju zna­jdziemy na szczęś­cie coraz więcej wyrobów dedykowanych osobom chorym na celi­ak­ię, a więc wyrobów, które w swoim składzie nie zaw­ier­a­ją glutenu. Każdy taki pro­dukt opa­tr­zony jest sym­bol­em „przekreślonego kłosa”.
W przy­pad­ku pac­jen­tów boryka­ją­cych się z celi­ak­ią powinien on stanow­ić jeden z najważniejszych kry­ter­iów przy wyborze pro­duk­tów spoży­w­czych. Więcej o znakowa­niu pro­duk­tów bezg­lutenowych. Dowiedz się więcej na tem­at znakowa­nia pro­duk­tów bezglutenowych.

Dieta bez glutenu — dlaczego przed przejściem na dietę bezglutenową warto wykonać odpowiednie badania?

Być może, za namową diete­ty­ka lub intu­icyjnie, ograniczyłaś już spoży­wanie glutenu lub przyj­mu­jesz preparaty, które wycisza­ją objawy. Myślisz więc, że badanie w kierunku celi­akii (trwałej nietol­er­ancji glutenu) nie ma sen­su… To błąd! Przy celi­akii konieczne jest wye­lim­i­nowanie glutenu z posiłków w 100%.

Jed­nak żeby to zro­bić, należy przeprowadz­ić bada­nia i postaw­ić odpowied­nią diag­nozę. Badań krwi w kierunku celi­akii nie należy wykony­wać u osób, które wcześniej odstaw­iły gluten, gdyż wynik może wyjść fałszy­wie ujem­ny. Dla wyniku tes­tu DNA stosowanie diety bezg­lutenowej nie ma jed­nak znaczenia. Odpowied­nie bada­nia i właś­ci­wa diag­noza dają szan­sę na zas­tosowanie odpowied­niego leczenia, które pomoże Ci pozbyć się nieprzy­jem­nych dolegliwości!

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 dieta bezglutenowa, dieta bez glutenu, celiakia dieta


Zobacz też:

 Nat­u­ralne pro­duk­ty bezglutenowe
  Znakowanie pro­duk­tów bezglutenowych
 Dostęp­ność pro­duk­tów bezglutenowych