Pakiet Zdrowe Jelita — wykonaj pakiet badań na nietolerancje pokarmowe

Dlaczego warto wykon­ać u siebie badanie na nietol­er­anc­je pokar­mowe? Jakie kon­sek­wenc­je i objawy mogą nieść za sobą celi­akia i nietol­er­anc­ja lak­tozy? Paki­et „Zdrowe Jeli­ta” obe­j­mu­je bada­nia w kierunku trwałych nietol­er­ancji pokar­mowych najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych : nietol­er­ancji glutenu (celi­akii) oraz nietol­er­ancji laktozy.

Spis treś­ci:

 1. Nietol­er­anc­je pokar­mowe — co warto o nich wiedzieć?
 2. Paki­et Zdrowe Jeli­ta – jak nietol­er­anc­ja glutenu i lak­tozy mogą wpłynąć na Two­je zdrowie?
 3. Dlaczego warto wykon­ać u siebie badanie na nietol­er­anc­je pokarmowe?
 4. Paki­et Zdrowe Jeli­ta – najbardziej dokładne badanie pop­u­larnych nietol­er­ancji pokarmowych
 5. Jak wykon­ać i zamówić paki­et Zdrowe Jelita?

Nietolerancje pokarmowe — co warto o nich wiedzieć?

Nietol­er­anc­je pokar­mowe są częs­to mylone z alergią pokar­mową i ma inną charak­terystykę. Schorzenia te pole­ga­ją na niepraw­idłowej reakcji orga­niz­mu na spoży­wane poży­wie­nie. Nietol­er­anc­ja pokar­mowa jest dla wielu osób utrud­ni­a­ją­cym życie prob­le­mem, z którym ciężko sobie poradz­ić. Prowadzi do uciążli­wych objawów, które są efek­tem wal­ki prze­ci­w­ci­ał z aler­gen­em. U osób chorych wys­tępu­ją bard­zo różne, częs­to niespecy­ficzne dolegli­woś­ci, co utrud­nia praw­idłową diag­nos­tykę. Najczęst­sze objawy obejmują:

 • bóle głowy,
 • uczu­cie zmęczenia,
 • nud­noś­ci,
 • wymio­ty,
 • biegun­ka,
 • bóle stawów i mięśni
 • wysyp­ki i prob­le­my skórne

Najczęst­szym typem nietol­er­ancji jest nietol­er­anc­ja pokar­mowa na mleko i lak­tozę, a także nietol­er­anc­ja na gluten i pszenicę. Wów­czas oso­ba cier­pią­ca na nietol­er­ancję zmus­zona jest do przestrze­ga­nia ścisłej diety, która wyk­lucza te pro­duk­ty.

Pakiet Zdrowe Jelita – jak nietolerancja glutenu i laktozy może wpłynąć na Twoje zdrowie?

Zarówno nietol­er­anc­ja lak­tozy i glutenu mają swo­je źródło w jeli­tach – „drugim mózgu” człowieka. Stan zapal­ny jelit może powodować różne kłopo­ty zdrowotne, ponieważ zaburza równowagę całego orga­niz­mu. Warto więc kom­plek­sowo zad­bać o „dru­gi mózg”, by znacznie popraw­ić stan swo­jego zdrowia i po pros­tu poczuć się lepiej.

Objawy trwałej nietol­er­ancji glutenu i lak­tozy mogą być łagodne lub bard­zo gwał­towne. U częś­ci pac­jen­tów będą wys­tępowały biegun­ki i wymio­ty, pod­czas gdy inni nie będą odczuwali żad­nych dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego, a choro­ba będzie się objaw­iała na przykład przez wyprys­ki na skórze, swędze­nie, czy ogólne osła­bi­e­nie orga­niz­mu. Warto jed­nak wiedzieć, że nawet jeśli celi­akia wys­tępu­je u Ciebie bez żad­nych objawów, to i tak niszczy Twój orga­nizm.

nietolerancje pokarmowe, pakiet zdrowe jelita

Dlaczego warto wykonać u siebie badanie na nietolerancje pokarmowe?

Wiele prob­lemów zdrowot­nych takich jak sła­ba odporność i częste infekc­je, depres­ja, padacz­ka,  prob­le­my z poczę­ciem dziec­ka, osteo­poroza, nis­ki wzrost, ane­mia,nietolerancje pokarmowe, pakiet zdrowe jelita poronienia a nawet nowot­wory mają swój początek w nietol­er­anc­jach pokar­mowych. Poprawne i szy­bkie zdi­ag­no­zowanie przy­czyny pow­stawa­nia tych prob­lemów zdrowot­nych poz­woli Ci na pozby­cie się objawów i możli­wość zad­ban­ie o swo­je zdrowie. 

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu (celi­akia) jak i nietol­er­anc­ja lak­tozy są choroba­mi uwarunk­owany­mi gene­ty­cznie to znaczy, że do ich wys­tępowa­nia potrzeb­ne są odpowied­nie zestawy genów. Te zmi­any może­my wykryć wykonu­jąc bada­nia gene­ty­czne na nietol­er­anc­je pokarmowe.

Tylko badanie gene­ty­czne da Ci odpowiedź:

 • Czy możesz mieć celi­ak­ię i nietol­er­ancję lak­tozy – odpowiedź na całe życie
 • Czy Twoi blis­cy też mają się prze­badać – na te choro­by może też chorować ktoś z Two­jej rodziny
 • Czy powinieneś wykony­wać reg­u­larne bada­nia z krwi, aby zad­bać o swo­je zdrowie

Testy na nietol­er­anc­je pokar­mowe IgG zależne, które kosz­tu­ją całoś­ciowo nawet kil­ka tysię­cy zło­tych tak naprawdę nie są rekomen­dowane przez spec­jal­istów. Nie ma żad­nych dowodów na to, że ich wyni­ki mają jakąkol­wiek wartość.

 

 

Pakiet Zdrowe Jelita – najbardziej dokładne badanie popularnych nietolerancji pokarmowych

Wybier­a­jąc badanie gene­ty­czne warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie celi­akii powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03).  Z kolei badanie na nietol­er­ancję lak­tozy powin­no obe­j­mować dwie zmi­any w genie LCT — C/T(-13910) oraz G/A(-22018). Oprócz najsz­er­szego zakre­su do bada­nia celi­akii  otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego.

Jakie badania wykonasz w ramach pakietu?

🔴Celi­akia – geny HLA-DQ2,2, HLA-DQ2,5, HLA-DQ8

🔴Nietol­er­anc­ja lak­tozy — wszys­tkie polimor­fizmy w genie LCT (13910 oraz 22018)

W pakiecie standardowym otrzymujesz:

✔bezpłat­ną dostawę (kurier/paczkomat)
✔domowy zestaw pobraniowy
✔odbiór próbek gratis
✔wynik w 7–10 dni roboczych

 

Zamów badanie genetyczne — Pakiet Zdrowe Jelita

W ramach pakietu:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Nietol­er­anc­ja lak­tozy — wszys­tkie polimor­fizmy w genie LCT (13910 oraz 22018)
 • Wynik bada­nia już do 10 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

pakiet zdrowe jelita

 


nietolerancja laktozy i glutenu, testy na gluten i laktoze, nietolerancja laktozy i glutenu objawy, badanie na gluten i laktoze