Naturalne produkty bezglutenowe

Do pro­duk­tów pier­wot­nie bezg­lutenowych zal­icza się wszys­tkie warzy­wa i owoce (świeże i mrożone, bez żad­nych dodatkowych skład­ników), mleko,  jaja, mię­so i ryby.  Wśród  surow­ców zbożowych, które nat­u­ral­nie nie zaw­ier­a­ją tego biał­ka wymienić należy ryż, kukury­dzę i ziem­ni­a­ki. Do mniej znanych pro­duk­tów zal­icza natomiast:

.

Ama­ran­tus (szarłat) 

gatunek rośliny z rodziny szarła­towatych, pochodzą­cy z Amery­ki Środ­kowej. Jest bogatym źródłem biał­ka, wit­a­min z grupy A, E, C i B, błon­ni­ka, nien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych oraz mag­nezu, wap­nia i żelaza. Szarłat posi­a­da także dużo skwalenu – lipidu, który nie tylko opóź­nia pro­cesy starzenia, ale ma też właś­ci­woś­ci prze­ci­w­grzy­bicze i prze­ci­w­bak­teryjne. Z ama­ran­tusa pro­duku­je się m. in. mąkę oraz płatki.

Proso

gatunek rośliny z rodziny wiech­li­nowatych. W wyniku obłuszcza­nia lub polerowa­nia z prosa wyt­warza się kaszę jaglaną, która jest bogatym źródłem biał­ka i żelaza. Pon­ad­to zaw­iera krzemionkę, mającą bard­zo pozy­ty­wny wpływ na włosy, skórę i paznokcie.

Sorgo

to kole­j­na rośli­na należą­ca do rodziny wiech­li­nowatych. Ist­nieje ok. 60 odmi­an tej rośliny, bard­zo różnorod­nych pod wzglę­dem swoich wartoś­ci odży­w­czych. Z sor­ga pro­duku­je się kaszę, mąkę, jak również napo­je alkoholowe.

Teff (zwany inaczej miłką abisyńską bądź trawą abisyńską)

to rośli­na z rodziny wiech­li­nowatych pochodzenia afrykańskiego. Ziarno teff posi­a­da dużo wap­nia, żelaza, metioniny, błon­ni­ka, kwa­su foliowego i antyoksy­dan­tów. Z ziar­na tego niezwykłego zboża robi się nie tylko mąkę, ale też napo­je alkoholowe.

Quinoa  (ryż peruwiańs­ki, komosa ryżowa)

gatunek rośliny z rodziny komosowatych, pochodzą­cy z Amery­ki Połud­niowej o wielu bard­zo pozy­ty­wnych właś­ci­woś­ci­ach. Komosa ryżowa jest bogatym źródłem pełnowartoś­ciowego biał­ka, skład­ników min­er­al­nych, takich jak: żela­zo, cynk, potas, mag­nez, wapń i fos­for oraz nien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych. Ma właś­ci­woś­ci antyoksy­da­cyjne, prze­ci­w­grzy­bicze, prze­ci­wwiru­sowe i prze­ci­wa­ler­giczne. Dowiedziono również, że jej spoży­wanie może zapo­b­ie­gać roz­wo­jowi chorób nowot­worowych oraz schorzeń układu krąże­nia, w tym miażdży­cy. Z ziaren komosy ryżowej wyt­warza się mąkę, a młode liś­cie mogą być ide­al­nym skład­nikiem do sałatek.

Maniok 

jest zbożem pochodzą­cym z Amery­ki, należą­cym do rodziny wilczom­lec­zowatych. Posi­a­da dużo wit­a­miny C, B oraz wapń. Z sus­zonych bulw man­ioku robi się mąkę, napo­je alko­holowe oraz tapiokę – pozbaw­ioną smaku kaszkę wyko­rzysty­waną do zagęszcza­nia potraw (np. sosów, zup).

Karob

gatunek drze­wa ros­nącego na obszarach śródziem­nomors­kich i azjaty­c­kich. Należy do rodziny bobowatych. Jest bogatym źródłem takich skład­ników odży­w­czych jak: wapń, fos­for, mag­nez oraz żela­zo. Zaw­iera też sporo biał­ka. Z ziaren karobu wyra­bia się mączkę chle­ba świę­to­jańskiego, stosowaną m.in. jako zagęstnik.

Top­inam­bur (słonecznik bulwiasty)

zal­icza­ją­ca się do rodziny astrowatych rośli­na pochodzenia amerykańskiego. Jest bard­zo cen­nym pod wzglę­dem skład­ników odży­w­czych warzy­wem o ory­gi­nal­nym smaku. Oprócz żelaza, pota­su i mag­nezu posi­a­da również inulinę – nat­u­ral­ny pro­bio­tyk wspo­ma­ga­ją­cy rozwój przy­jaznej flo­ry bak­teryjnej w jeli­tach oraz obniża­ją­cy poziom glukozy we krwi.

.

Fotolia_74120711_SA co z owsem?

Już od wielu lat toczy się spór o to czy zna­j­du­jące się w owsie białko o nazwie awen­i­na powin­no się zal­iczać do białek glutenowych. Pod wzglę­dem swoich właś­ci­woś­ci różni się ono bowiem od tych zawartych w pszeni­cy, życie czy jęczmie­niu. I choć wiele boryka­ją­cych się z celi­ak­ią osób  może bez obaw jeść pro­duk­ty zaw­ier­a­jące owies, to ten przy­wilej nie doty­czy jed­nak wszys­t­kich chorych. Nieste­ty więk­szość owsianych pro­duk­tów spoży­w­czych wyt­warzanych w naszym kra­ju jest sil­nie zanieczyszc­zonych wymieniony­mi wyżej i zabro­niony­mi w diecie bezg­lutenowej zboża­mi. Z tego też powodu nie powin­ny być spoży­wane przez oso­by cier­piące na chorobę trzewną.


Zobacz też:

 Częste pyta­nia o celiakię
 Dieta bezg­lutenowa
 Znakowanie pro­duk­tów bezglutenowych