Objawy celiakii bywają nietypowe 

Rozpoz­nanie klasy­cznej postaci celi­akii objaw­ia­jącej się typowo: biegunka­mi, wzdę­ci­a­mi czy częsty­mi bóla­mi brzucha nie powin­no spraw­iać trud­noś­ci diag­nos­ty­cznych doświad­c­zone­mu lekar­zowi. Jed­nak na przestrzeni dziesię­ci­ole­ci obraz klin­iczny choro­by ewolu­ował, co utrud­nia jej rozpoz­nanie. Obec­nie częś­ciej spo­tykamy się z niety­powy­mi objawa­mi celi­akii, które mogą powodować kłopo­ty diag­nos­ty­czne i być wyzwaniem dla lekarzy. Pod­kreśla się, że pier­wsze objawy choro­by trzewnej są mało specy­ficzne i mogą mieć charak­ter wyłącznie poza­jeli­towy, co spraw­ia, że częs­to bywa­ją błęd­nie przyp­isy­wane innym schorzeniom. Aktu­al­nie 95% chorych nie wie, że ma celi­ak­ię, a śred­ni okres postaw­ienia praw­idłowej diag­nozy wynosi aż 10 lat. 

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia objawy — skąd się bierze celi­akia?
 2. Objawy celi­akii — co może wskazy­wać na chorobę? 
 3. Celi­akia objawy — celi­akia bezob­ja­wowa, celi­akia uta­jona, celi­akia niema
 4. Objawy celi­akii — najczęst­sze mity doty­czące celi­akii

 5. Masz objawy celi­akii? Wykon­aj najważniejsze bada­nia
 6. Zamów badanie gene­ty­czne na celi­akie

Celiakia objawy — skąd się bierze celiakia?

Celi­akia to inaczej choro­ba trzew­na, opisy­wana także jako nietol­er­ancją glutenu czy trwałą nietol­er­ancją glutenu. Celi­akia to poważ­na choro­ba autoim­muno­log­icz­na o podłożu gene­ty­cznym, zachorować moż­na na nią tylko wtedy, gdy ma się określone geny.

Celi­akia kojarzy się przede wszys­tkim z prob­le­ma­mi żołąd­kowy­mi – bóla­mi, wzdę­ci­a­mi, mdłoś­ci­a­mi, wymio­ta­mi czy biegunką. To praw­da, takie dolegli­woś­ci mogą być symp­tomem celi­akii, ale to tylko jeden z możli­wych objawów celi­akii, których jest bard­zo wiele.

Celi­akia u wielu osób przy­biera postać skąpoob­ja­wową, a objawy mogą doty­czyć wielu sfer. Nielec­zona celi­akia może na przykład powodować ane­mię, bóle głowy, zmęcze­nie i spadek energii, afty w jamie ust­nej, prob­le­my z płod­noś­cią i poronienia, osteo­porozę, depresję i wiele innych prob­lemów zdrowot­nych. Jeśli to celi­akia objawy mogą być różnorodne, zmi­enne w cza­sie i mylone z objawa­mi innych schorzeń.

Objawy celiakii — co może wskazywać na chorobę? 

Tak naprawdę celi­akia u każdego prze­b­ie­ga w inny sposób. Może rozpocząć się nagle ze znacznym nasile­niem objawów, a objawy celi­akii mogą naras­tać stop­niowo, może też pozostać bezob­ja­wowa. Z tego powodu nazy­wana jest chorobą o wielu twarzach. 

Obec­nie nawet 7 razy częś­ciej spo­ty­ka się celi­ak­ię skąpoob­ja­wową czy bezob­ja­wową (powodu­jącą niety­powe dolegli­woś­ci, np. ane­mię, hiper­c­ho­les­terolemię, zaburzenia neu­ro­log­iczne, niepłod­ność czy poronienia), co może powodować kłopo­ty diag­nos­ty­cznei być wyzwaniem dla lekarzy. To właśnie dlat­ego śred­ni czas postaw­ienia diag­nozy celi­akii w Polsce to aż 10 lat. Tym­cza­sem diag­nos­ty­ka celi­akii w tym momen­cie jest już w pełni dostęp­na dla każdego, pros­ta i szy­b­ka. Cza­sem wystar­czy jeden bezbolesny, szy­b­ki test gene­ty­czny, żeby prak­ty­cznie 100% wyk­luczyć, że to objawy celi­akii.

Warto wiedzieć:

Cho­ci­aż więk­szość osób uważa, że najczęst­sze objawy celi­akii doty­czą układu pokar­mowego to aż 70% pac­jen­tów z noworozpoz­naną celi­ak­ią nie ma takich dolegli­woś­ci. 

Celiakia objawy — celiakia bezobjawowa, celiakia utajona, celiakia niema

Celi­akia klasy­cz­na (pełnoob­ja­wowa, jaw­na) jest obec­na u ok. 10–30% chorych i wiąże się z wys­tępowaniem najbardziej widocznych objawów – związanych głównie z ukła­dem pokar­mowym. Celi­akia objawy typowe to np. bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, wymio­ty czy prob­le­my skórne. Ten typ trwałej nietol­er­ancji glutenu doty­czy przede wszys­tkim dzieci, osób starszych i kobi­et w ciąży.

Celi­akia skąpoob­ja­wowa (niema) charak­teryzu­je się niety­powy­mi i częs­to niereg­u­larny­mi objawa­mi. Bywa­ją one również mylone z inny­mi choroba­mi. Celi­akia objawy — należą do nich m.in. ane­mia, prob­le­my ze szk­li­wem, zmi­any nas­tro­ju, zaburzenia neu­ro­log­iczne czy niereg­u­larne cyk­le miesiączkowe.

Celi­akia bezob­ja­wowa (ukry­ta) jest najczęś­ciej wstępem do wys­tąpi­enia typu jawnego lub niemego choro­by. Uak­ty­w­nia się pod wpły­wem różnych czyn­ników, np. stre­su, spad­ku odpornoś­ci czy ciąży. Pole­ga na braku objawów przy jed­noczes­nej obec­noś­ci genów odpowiedzial­nych za trwałą nietol­er­ancję glutenu i prze­ci­w­ci­ał we krwi.

celiakia objawy, objawy celiakii, celiakia bezobjawowa, celiakia utajona, celiakia niema

Objawy celiakii — najczęstsze mity dotyczące celiakii

Celi­akia to choro­ba wieku dziecięcego – celi­akia może uak­ty­wnić się w każdym wieku. Rodz­imy się jed­nak z gena­mi, które są związane z predys­pozy­cją do jej wys­tąpi­enia. Jeśli nie masz genów odpowiedzial­nych za celi­ak­ię, to chorobę moż­na w 100% wyk­luczyć.

Z celi­akii moż­na wyros­nąć – nieste­ty, celi­akia jest trwałą nietol­er­ancją glutenu, zatem nie moż­na z niej wyros­nąć.

Celi­akia zawsze powodu­je dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego – takie dolegli­woś­ci jak bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki wys­tępu­ją przede wszys­tkim u dzieci do 2. roku życia. Później celi­akia może objaw­iać się na wiele sposobów i nie powodować dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego.

Nie ma sen­su robić tes­tu gene­ty­cznego, bo jego wynik pokaże nam tylko predys­pozy­c­je do zachorowa­nia – to najczęś­ciej pow­tarzany mit. Wyni­ka on z małej świado­moś­ci na tem­at współczes­nych możli­woś­ci medy­cyny. Przede wszys­tkim test gene­ty­czny jako jedyny jest w stanie wyk­luczyć celi­ak­ię raz na całe życie. Ani biop­s­ja, ani bada­nia w kierunku prze­ci­w­ci­ał nie mogą tego zro­bić. Bez genów nie ma celi­akii. Co ważne, wynik tes­tu gene­ty­cznego pozwala pac­jen­towi ograniczyć czyn­ni­ki ryzy­ka i być może w ten sposób uniknąć celi­akii. Mając świado­mość tego, że masz geny związane z celi­ak­ią i ta choro­ba może u Ciebie wys­tąpić, możesz okre­sowo mon­i­torować prze­ci­w­ci­ała. Jesteś pon­ad­to bardziej wyczu­lony na pier­wsze objawy choro­by. To poz­woli Ci uniknąć wyniszczenia orga­niz­mu. Badanie gene­ty­czne jest bezbolesne i niein­wazyjne, dlat­ego moż­na je wykon­ać nawet u małych dzieci. 

Masz objawy celiakii? Wykonaj najważniejsze badania

Celi­akii nie należy lekce­ważyć, ponieważ nielec­zona nie tylko powodu­je szereg nieprzy­jem­nych – a nierzad­ko i niebez­piecznych – objawów, ale też zwięk­sza ryzyko nowot­woru. Aby sprawdz­ić, czy doty­czy Cię ten prob­lem i ewen­tu­al­nie wye­lim­i­nować gluten, możesz wykon­ać odpowied­nie bada­nia na celi­ak­ię. 

Nie ma jed­nego uni­w­er­sal­nego bada­nia, które może dać 100% potwierdze­nie choro­by, jed­nak diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocznij od badań gene­ty­cznych. Dlaczego? Jeśli nie wytępią u Ciebie geny odpowiedzialne za celi­ak­ię (HLA DQ2,2 i/lub HLA DQ2,5 i/lub HLA DQ8), tym jed­nym badaniem możesz ją wyk­luczyć.

Z kolei jeśli wys­tąpi u Ciebie przy­na­jm­niej jeden z tych genów, należy sprawdz­ić, czy choro­ba jest akty­w­na (ponieważ może uak­ty­wnić się w każdym momen­cie). Aby to sprawdz­ić, należy wykon­ać bada­nia z krwi na prze­ci­w­ci­ała. Jeśli anal­iza nie wykaże akty­wnoś­ci, pamię­taj, aby raz na jak­iś kon­trolować ich poziom.

celiakia objawy, objawy celiakii, celiakia bezobjawowa, celiakia utajona, celiakia niema

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stron­ie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłat­nie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klin­icznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został pod­ważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 celiakia objawy, objawy celiakii, celiakia bezobjawowa, celiakia utajona, celiakia niema


Zobacz też:

Celi­akia u dzieci
Celi­akia a prob­le­my z poczę­ciem lub donosze­niem ciąży 
Celi­akia a osteo­poroza i osteope­nia