Celiakia a sport Celiakia a sport 

Orga­nizm sportow­ca potrze­bu­je więcej skład­ników budul­cowych i ener­gety­cznych, a także całej masy wit­a­min i min­er­ałów. Przy niez­di­ag­no­zowanej i/lub nielec­zonej celi­akii dostar­cze­nie odpowied­niej ich iloś­ci jest znacznie utrud­nione, co może nieko­rzyst­nie wpły­wać na osią­gane wyni­ki i stan zdrowia. Celi­akia a sport – o czym pamię­tać i jak się odżywiać?

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia a sport – choro­ba nie jest przeciwwskazaniem
 2. Zaburzenia wchła­ni­a­nia – gdy gluten degradu­je jelita
 3. Celi­akia a sport — nielec­zona celi­akia to nie tylko mniejsza wydolność
 4. Celi­akia a sport – dieta bezg­lutenowa w sporcie
 5. Celi­akia rozpoz­nanie – jak wyglą­da­ją bada­nia na celiakie?
 6. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Celiakia a sport — choroba nie jest przeciwwskazaniem

…jed­nak brak leczenia może znacznie utrud­ni­ać upraw­ian­ie sportu. Dostar­czanie glutenu przy celi­akii powodu­je, że pojaw­ia­ją się niedobo­ry i niedoży­wie­nie, co osłabia orga­nizm i zmniejsza wydol­ność, a tym samym – obniża uzyski­wane wyniki.

Przy celi­akii czy alergii na gluten moż­na z powodze­niem upraw­iać sport wyczynowo – pamię­ta­jąc o koniecznoś­ci zas­tosowa­nia diety bezg­lutenowej. Przykład­owo: gdy u teni­sisty Nova­ka Djokovića wykry­to alergię na gluten i gdy wye­lim­i­nował ten skład­nik z diety, jego wyni­ki znacznie się poprawiły.

Zaburzenia wchłaniania – gdy gluten degraduje jelita

Celiakia a sport Celi­akia jest chorobą autoim­muno­log­iczną, pole­ga­jącą na niepraw­idłowej reakcji orga­niz­mu na dostar­c­zony gluten. W kon­sek­wencji degradacji ule­ga­ją kosm­ki jeli­towe – małe wypust­ki, które pow­ięk­sza­ją powierzch­nię chłon­ną jeli­ta. To może powodować zaburzenia wchła­ni­a­nia skład­ników odży­w­czych z poży­wienia i sub­stancji z leków. Celi­akia jest również chorobą o podłożu gene­ty­cznym. Zachorować moż­na tylko wtedy, kiedy ma się do niej predys­pozy­c­je. Za trwałą nietol­er­ancję glutenu odpowiada­ją geny: HLA-DQ2 i/lub HLA-DQ8. Pier­wszy z genów wys­tępu­je u 90–95% chorych, a dru­gi – u 5–10%. Ich brak oznacza, że nie ma możli­woś­ci zachorowa­nia na celi­ak­ię (ter­az i w przyszłoś­ci), a choro­ba zosta­je wyk­luc­zona. Celi­akia częs­to myl­nie nazy­wana jest choro­ba wieku dziecięcego, tym­cza­sem może uak­ty­wnić się w każdym wieku.

Celiakia a sport — nieleczona celiakia to nie tylko mniejsza wydolność

Niedobo­ry wap­nia, fos­foru i wit­a­miny D zwięk­sza­ją także ryzyko osteopenii i osteo­porozy – nawet w młodym wieku. Aż 40% chorych na celi­ak­ię ma zmi­any kostne charak­terysty­czne dla osteopenii, a 26% – dla osteo­porozy! [1]

Do objawów i powikłań nielec­zonej celi­akii należą też takie prob­le­my jak ane­mia, kłopo­ty skórne, bóle głowy, skur­cze mięśni, depres­ja, niepłod­ność, zaburzenia neu­ro­log­iczne czy bóle brzucha, biegun­ka i inne kłopo­ty gastryczne.

Celiakia a sport – dieta bezglutenowa w sporcie

Celiakia a sport Koniecz­na jest oczy­wiś­cie całkowi­ta elim­i­nac­ja glutenu (od momen­tu postaw­ienia diag­nozy do koń­ca życia). Jed­nak poza tym zalece­nia właś­ci­wie nie różnią się od tych dla sportow­ca zdrowego. Warto skon­sul­tować swój jadłospis z diete­tykiem, aby – elimin­u­jąc gluten – nie spowodować innych niedoborów (m.in. wit­a­min z grupy B, żelaza, mag­nezu, cynku czy miedzi [2]).

Dieta powin­na zaw­ier­ać wszys­tkie grupy pro­duk­tów: warzy­wa i owoce (szczegól­nie surowe, np. w formie sałatek czy kok­ta­jli), pro­duk­ty białkowe (mię­so, ryby, jaja, nabi­ał), rośliny strączkowe i kasze, a także ole­je i orzechy. 

Najlepiej unikać żywnoś­ci przetwor­zonej, słody­czy i słonych przekąsek. Warto również pamię­tać, że nie zawsze żywność oznac­zona jako bezg­lutenowa będzie zdrowa – cza­sa­mi pro­du­cen­ci zami­ast glutenu sto­su­ją po pros­tu kon­ser­wan­ty, spul­chni­acze i inne niezdrowe dodat­ki. Warto zatem czy­tać składy pro­duk­tów, również tych z logo przekreślonego kłosa.

Ważne jest też dostar­czanie orga­niz­mowi odpowied­niej iloś­ci płynów, aby nie doprowadz­ić do odwod­nienia przy jed­noczes­nym unika­niu alko­holu i kofeiny.

Celiakia rozpoznanie – jak wyglądają badania na celiakie?

Rozpoz­nanie celi­akii potrze­bu­je przy­na­jm­niej 2 kroków. Aby móc zdi­ag­no­zować chorobę, należy wykon­ać przy­na­jm­niej 2 bada­nia. Pier­wszym jest badanie gene­ty­czne na celi­ak­ię: brak genów DQ2,2, DQ2,5, DQ8 oznacza, że diag­nos­tykę celi­akii może­my zakończyć już na pier­wszym kroku, co daje nam oszczęd­ność. Pon­ad­to test dna jest badaniem, na którego wynik nie mają wpły­wu czyn­ni­ki zewnętrzne takie jak sta­di­um choro­by, wiek czy dieta ubo­ga w gluten. Jeśli anal­iza wykaże obec­ność choć jed­nego z genów, drugim krok­iem jest wyko­nanie badań z krwi na prze­ci­w­ci­ała. Z kom­pletem tych wyników należy udać się do lekarza w celu postaw­ienia diag­nozy. Celi­akia rozpoznanieCeliakia a sport 

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 Celiakia a sport 

 

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE

 

 

 


Źródła:

[1] J. Gajew­s­ka, J. Ambroszkiewicz, K. Hozyasz, Zaburzenia pro­ce­su koś­ciot­worzenia i resor­pcji koś­ci u 25-let­niego mężczyzny z zanied­baną celi­ak­ią, „Wiado­moś­ci Lekarskie” 2005, LVIII, 5–6.

[2] I. Rybic­ka, A. Gliszczyńs­ka-Świgło, Niedobo­ry skład­ników odży­w­czych w diecie bezg­lutenowej, „Prob­le­my Higieny i Epi­demi­ologii” 2016, 97 (3).