Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Jeśli chcesz zro­bić badanie DNA, masz pyta­nia doty­czące testów gene­ty­cznych i celi­akii lub potrze­bu­jesz porady, zaprasza­my do kon­tak­tu. Nasi kon­sul­tan­cie są dla Ciebie dostęp­ni codzi­en­nie pod tele­fonem. Możesz też napisać maila, poroz­maw­iać na anon­i­mowym cza­cie i odwiedz­ić nas osobiście.

 

kontakt

 

Tele­fon komórkowy do dzi­ału nietol­er­ancji pokarmowych:
665 761 161

od poniedzi­ałku do piątku 7.00–19.00,
Sob­o­ta 9.00–17.00

 

kontakt 

 

Na maile odpowiadamy w ciągu 24 godzin od ich otrzymania

od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 19.00

 

kontakt 

 

Na anon­i­mowym cza­cie jesteśmy dostępni

od poniedzi­ałku do piątku od 8.00 do 15.00

 Odwiedź nas osobiście

Nasz cen­tral­ny odd­zi­ał zna­j­du­je się w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38a w przy­chod­ni Cen­terMed (Katow­ice Załęże) na I piętrze.

Dojazd z cen­trum Katowic:
Przys­tanek Dworzec PKP, tramwaj nr 7, 20 i 43.

kontakt

Kon­takt z Admin­is­tra­torem danych w związku z treś­ci­a­mi Użytkown­ików zamieszany­mi w Ser­wisie, możli­wy jest pod adresem e- mail: marketing@testdna.pl. Jeżeli zauważysz na stron­ie naszego Ser­wisu lub na naszych pro­fi­lach w medi­ach społecznoś­ciowych treś­ci, które mogą być niele­galne lub niez­godne z naszym Reg­u­laminem sprzedaży, możesz zgłosić to pod adresem e‑mail: marketing@testdna.pl. Szczegółowe zasady zgłasza­nia niele­gal­nych treś­ci zna­jdziesz tutaj w Reg­u­laminie sprzedaży