Celiakia a choroby autoimmunologiczne

Cho­ru­jesz na Hashimo­to, cukrzy­cę typu 1, RZS albo inną chorobę autoim­muno­log­iczną? Być możesz masz również celi­ak­ię – trwałą nietol­er­ancję glutenu. Nielec­zona celi­akia może nie tylko powodować nieprzy­jemne objawy (np. biegun­ki, afty czy ane­mię), ale też zaostrzać objawy Two­jego schorzenia, a nawet uniemożli­wiać jego lecze­nie! Tym­cza­sem częs­to wystar­czy jed­no badanie – w kierunku celi­akii – aby popraw­ić jakość życia i zmniejszyć objawy lub nawet całkowicie je cofnąć.

Spis treś­ci:

 1. Choro­by autoim­muno­log­iczne – częs­to ze sobą współwystępują
 2. Choro­by autoim­muno­log­iczne – celi­akia zaburza pro­ces wchła­ni­a­nia sub­stancji odżywczych
 3. Celi­akia choro­ba autoim­muno­log­icz­na — jej objawy mogą być bard­zo różne
 4. Gluten a choro­by autoim­muno­log­iczne — tylko 5% chorych wie o swo­jej celiakii
 5. Celi­akia a choro­by autoim­muno­log­iczne – poz­naj wpływ choroby
 6. Diag­nos­ty­ka celi­akii — dlaczego warto wykon­ać badanie genetyczne?
 7. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Choroby autoimmunologiczne – często ze sobą współwystępują

Liczne bada­nia wykaza­ły, że schorzenia o podłożu autoim­muno­log­icznym częs­to wys­tępu­ją razem. Powodu­ją je bowiem podob­ne mech­a­nizmy – pod wpły­wem określonego czyn­ni­ka orga­nizm ataku­je własne tkan­ki. Co więcej, wiele z nich jest również zapisanych w genach.

Jeśli masz więc zapale­nie tar­czy­cy Hashimo­to, reuma­toidalne zaple­nie­nie stawów, cukrzy­cę typu 1, łuszczy­cę, łysie­nie plack­owate czy inną chorobę autoim­muno­log­iczną, masz pod­wyżs­zone ryzyko pojaw­ienia się też celiakii.

Przykład­owo, w przy­pad­ku Hashimo­to jest ono wyższe aż 10 razy, a w przy­pad­ku cukrzy­cy typu 1 – celi­ak­ię może mieć nawet 15% chory

Wiele chorób autoim­muno­log­icznych takich jak: młodzieńcze przewlekłe zapale­nie stawów, autoim­muno­log­iczne zapale­nie tar­czy­cy (Hashimo­to), cukrzy­cę typu 1 i autoim­muno­log­iczne zapale­nie wątro­by zostało wpisanych do grupy zwięk­szonego ryzy­ka zachorowa­nia na celi­ak­ię przez ESPGHAN. [1]

ESPGHAN to Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci, które zaj­mu­je się m.in. wyty­czny­mi w spraw­ie diag­no­zowa­nia i leczenia celiakii.

Nowe wyty­czne diag­nos­ty­ki celi­akii wg Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), oprac. A. Rybak, „Stan­dardy Medy­czne Pedi­a­tria” 2012, 9, s. 179–184.  celiakia choroba autoimmunologiczna, choroby autoimmunologiczne, gluten a choroby autoimmunologiczne

Choroby autoimmunologiczne – celiakia zaburza proces wchłaniania substancji odżywczych 

Przy celi­akii czyn­nikiem dzi­ała­ją­cym toksy­cznie jest gluten – białko obec­ne w najpop­u­larniejszych zbożach. Powodu­je on wyt­warzanie przez orga­nizm prze­ci­w­ci­ał ataku­ją­cych kosm­ki jeli­towe. Kosm­ki, czyli małe wypust­ki w jeli­tach, odpowiada­ją za przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia, suple­men­tów czy leków.

Ich niepraw­idłowa pra­ca wiąże się więc nie tylko z niedob­o­ra­mi wit­a­min i min­er­ałów czy niedoży­wie­niem, ale też spad­kiem skutecznoś­ci terapii. 

Celiakia choroba autoimmunologiczna — jej objawy mogą być bardzo różne

Lekarze mówią nawet, że każdy chory ma inną celi­ak­ię! U niek­tórych (przy celi­akii pełnoob­ja­wowej) obec­ne są dolegli­woś­ci żołąd­kowo-jeli­towe, np. ból brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, zaparcia czy wymioty.

U więk­szoś­ci celi­aków wys­tępu­ją jed­nak symp­to­my niecharak­terysty­czne. Powin­ny zaniepokoić Cię m.in. ane­mia, afty w jamie ust­nej, ból głowy, osteo­poroza, spadek libido, depres­ja, zmęcze­nie, waha­nia wagi, prob­le­my z płod­noś­cią, zanik miesiącz­ki, kłopo­ty z erekcją, prob­le­my skórne, suchość włosów czy poronienia.

celiakia choroba autoimmunologiczna, choroby autoimmunologiczne, gluten a choroby autoimmunologiczne

Gluten a choroby autoimmunologiczne — tylko 5% chorych wie o swojej celiakii

Cała resz­ta nie ma poję­cia o tym, że ich orga­nizm jest wyniszczany od środ­ka. Dlaczego? Przez wiele osób trwała nietol­er­anc­ja glutenu błęd­nie uważana jest za chorobę dzieci. Tym­cza­sem moż­na zachorować bez wzglę­du na wiek. Celi­akia nie jest też zwykłą alergią, a naprawdę poważnym schorze­niem, z czego nie wszyscy zda­ją sobie sprawę.

Co więcej, objawy celi­akii mogą być podob­ne do tych symp­tomów, które wywołu­ją np. Hashimo­to czy łuszczy­ca. Częs­to zmęcze­nie, prob­le­my skórne czy inne kłopo­ty zdrowotne nie są więc kojar­zone z trwałą nietol­er­ancją glutenu.

Jeśli okaże się, że masz celi­ak­ię – wprowadze­nie odpowied­niego leczenia (diety bezg­lutenowej) znacznie poprawi kom­fort Two­jego życia. Nie tylko pozbędziesz się przykrych objawów, ale też zwięk­szysz skuteczność ter­apii choro­by autoim­muno­log­icznej. Dzię­ki temu wresz­cie poczu­jesz się lep­iej, a Twój orga­nizm zacznie dzi­ałać prawidłowo.

celiakia choroba autoimmunologiczna, choroby autoimmunologiczne, gluten a choroby autoimmunologiczne

Celiakia a choroby autoimmunologiczne – poznaj wpływ choroby

Celi­akia nie tylko może powodować nieprzy­jemne objawy czy niebez­pieczne powikła­nia. Ma ogrom­ny wpływ także na prze­bieg choro­by autoim­muno­log­icznej, na jaką cho­ru­jesz. Jaki? Chodzi przede wszys­tkim o:

zmniejsze­nie skutecznoś­ci leczenia – sub­stanc­je akty­wne z leków nie wchła­ni­a­ją się prawidłowo;
wywołanie danej choro­by (np. łysienia plack­owa­t­ego czy AZS) – cza­sa­mi celi­akia powodu­je zachorowanie, a po elim­i­nacji glutenu dolegli­woś­ci całkowicie ustępują;
zaostrze­nie objawów choro­by autoim­muno­log­icznej i spowodowanie innych nieprzy­jem­nych dolegliwości.

Diagnostyka celiakii — dlaczego warto wykonać badanie genetyczne?

Jeśli cho­ru­jesz na schorze­nie autoim­muno­log­iczne, jesteś bardziej narażony/narażona na zachorowa­nia na celi­ak­ię. Warto więc sprawdz­ić, czy ta choro­ba Cię doty­czy. W jaki sposób? Diag­nos­tykę najlepiej zacząć od tes­tu genetycznego.

Brak genów odpowiedzial­nych za celi­ak­ię pozwala bowiem od razu wye­lim­i­nować chorobę. A co, jeśli geny są u Ciebie obec­ne? Wtedy potrzeb­ne są dal­sze bada­nia, żeby sprawdz­ić akty­wność choro­by. Wykonu­je się bada­nia krwi w kierunku przeciwciał

Jeśli wykonasz bada­nia u nas, otrzy­masz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. Dzię­ki temu dowiesz się, co robić dalej, by odzyskać zdrowie.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 celiakia choroba autoimmunologiczna, choroby autoimmunologiczne, gluten a choroby autoimmunologiczne

 

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE