Celiakia a choroby autoimmunologiczne

Cho­ru­jesz na Hashimo­to, cukrzy­cę typu 1, RZS albo inną chorobę autoim­muno­log­iczną? Być możesz masz również celi­ak­ię – trwałą nietol­er­ancję glutenu. Nielec­zona celi­akia może nie tylko powodować nieprzy­jemne objawy (np. biegun­ki, afty czy ane­mię), ale też zaostrzać objawy Two­jego schorzenia, a nawet uniemożli­wiać jego lecze­nie! Tym­cza­sem częs­to wystar­czy jed­no badanie – w kierunku celi­akii – aby popraw­ić jakość życia i zmniejszyć objawy lub nawet całkowicie je cofnąć.

Spis treś­ci:

 1. Choro­by autoim­muno­log­iczne – częs­to ze sobą współwystępują
 2. Choro­by autoim­muno­log­iczne – celi­akia zaburza pro­ces wchła­ni­a­nia sub­stancji odżywczych
 3. Celi­akia choro­ba autoim­muno­log­icz­na — jej objawy mogą być bard­zo różne
 4. Gluten a choro­by autoim­muno­log­iczne — tylko 5% chorych wie o swo­jej celiakii
 5. Celi­akia a choro­by autoim­muno­log­iczne – poz­naj wpływ choroby
 6. Diag­nos­ty­ka celi­akii — dlaczego warto wykon­ać badanie genetyczne?
 7. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Choroby autoimmunologiczne – często ze sobą współwystępują

Liczne bada­nia wykaza­ły, że schorzenia o podłożu autoim­muno­log­icznym częs­to wys­tępu­ją razem. Powodu­ją je bowiem podob­ne mech­a­nizmy – pod wpły­wem określonego czyn­ni­ka orga­nizm ataku­je własne tkan­ki. Co więcej, wiele z nich jest również zapisanych w genach.

Jeśli masz więc zapale­nie tar­czy­cy Hashimo­to, reuma­toidalne zaple­nie­nie stawów, cukrzy­cę typu 1, łuszczy­cę, łysie­nie plack­owate czy inną chorobę autoim­muno­log­iczną, masz pod­wyżs­zone ryzyko pojaw­ienia się też celi­akii.

Przykład­owo, w przy­pad­ku Hashimo­to jest ono wyższe aż 10 razy, a w przy­pad­ku cukrzy­cy typu 1 – celi­ak­ię może mieć nawet 15% chorych.

Wiele chorób autoim­muno­log­icznych takich jak: młodzieńcze przewlekłe zapale­nie stawów, autoim­muno­log­iczne zapale­nie tar­czy­cy (Hashimo­to), cukrzy­cę typu 1 i autoim­muno­log­iczne zapale­nie wątro­by zostało wpisanych do grupy zwięk­szonego ryzy­ka zachorowa­nia na celi­ak­ię przez ESPGHAN. [1] ESPGHAN to Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci, które zaj­mu­je się m.in. wyty­czny­mi w spraw­ie diag­no­zowa­nia i leczenia celiakii.

Nowe wyty­czne diag­nos­ty­ki celi­akii wg Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), oprac. A. Rybak, „Stan­dardy Medy­czne Pedi­a­tria” 2012, 9, s. 179–184.

Nietolerancje pokarmowe – umów się na badanie

Wybierz badanie
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu (celi­akia)
  Badanie DNA na nietol­er­ancję laktozy
  Paki­et Zdrowe Jeli­ta – najpop­u­larniejsze nietol­er­anc­je pokar­mowe *oszczędza­sz 100zł*
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu express (celi­akia)
1. Wybierz sposób wyko­na­nia bada­nia rozwiń
2. Wybierz lokaliza­cję rozwiń

Mias­to:

Kod pocz­towy:

Uli­ca:

Numer domu:

Numer mieszka­nia: (pole nieobowiązkowe)

Adres:
Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Radom, ul. 1905 roku 20
Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Warsza­wa, ul. Sien­na 86
Warsza­wa Kabaty, ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55
Warsza­wa, Wrocławska 21a/7
Radom, ul. Andrze­ja Stru­ga 19/21
Ożarów Mazowiec­ki, ul. Romana Dmowskiego 39
Pruszków, ul. Kubu­sia Puchat­ka 11
Piaseczno, ul. Puławska 34
Warsza­wa, ul. Kobiel­s­ka 23
Babice Nowe, ul. Ogrod­nicza 6
Kon­stancin Jezior­na, ul. Bielawska 3
Warsza­wa, ul. Rozło­gi 18
Piaseczno, Ale­ja Kalin 55/7
Grodzisk Mazowiec­ki, ul. T. Bair­da 56/7
Warsza­wa, ul. Sar­ma­c­ka 17/119
Warsza­wa, ul. Pańs­ka 96/203
Mińsk Mazowiec­ki, ul. I. Daszyńskiego 4
Hipolitów, ul. Warsza­wska 63
Płock, ul Raj­mun­da Rem­bielińskiego 10a
Sule­jówek, ul. 11 Listopa­da 87
Adres:
Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A 
Chorzów, Ul. St. Batorego 19
Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Mikołów, Os. 30-lecia 8 
Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8 
Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tychy, ul. Łabędzia 67/18, Polska
Szczekociny, ul. Jana Pawła II 6
Częs­to­chowa, ul. Brzeźnic­ka 59
Częs­to­chowa, Wieluńs­ka 28
Częs­to­chowa, Ale­ja Wol­noś­ci 14
Stru­mień, ul. Wspól­na 2
Żywiec, ul. Dwor­cowa 22
Racibórz, ul. Sienkiewicza 3A
Gli­wice, Al. Kor­fan­tego 21/1
Adres:
Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Piła, ul. Matwieje­wa 6
Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Jarocin, ul. Hallera 9
Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Koło, ul. PCK 8
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7 
Poz­nań, ul. Braniews­ka 20 
Poz­nań, ul. Kaspra Drużbick­iego 7
Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Stęszew, ul. Łukasiewicza 1
Gniezno, ul. Wol­noś­ci 4a
Konin, ul. Wiechow­icza 4
Kro­to­szyn, ul. Grudziel­skiego 25A
Słup­ca, ul. Fran­cisz­ka Rata­jcza­ka 3a/1
Adres:
Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Wiel­gie, ul. Starowiejs­ka 10
Byd­goszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Toruń, ul. Watzen­rodego 15A
Inowrocław, ul. Naru­tow­icza 24
Adres:
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44
Kraków, ul. Mehof­fera 6
Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Zakopane, ul. Orkana 6d
Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10 
Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Kraków ‚ul. Zachod­nia 5/12 A 
Myślenice, ul. Osiedle Tysią­cle­cia 1
Miechów, ul. Słowack­iego 13
Kraków, ul. Zacisze 6
Trze­binia, ul. Koperni­ka 25
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Koś­ciusz­ki 11
Adres:
Chełm, ul.Lipowa 27
Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Zamość, ul. Jas­na 14
Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Lublin, ul. Okopowa 3
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
Adres:
Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Gdańsk, ul. Subisława 24
Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Mal­bork, ul.Dworcowa 14 
Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Człuchów, Os. Wazów 8
Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Bytów, ul. Lębors­ka 11
Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Słup­sk, ul. Zielona 8
Gdańsk, ul. Kom­bat­an­tów 4/22
Cho­jnice, ul. Młodzieżowa 35
Gdańsk, ul. Na Zaspę 3
Gdańsk, ul. Opol­s­ka 5
Adres:
Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Rzeszów, ul.Architektów 11
Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Rzeszów, ul.Dąbrowskiego 31
Sanok ul. Witkiewicza 5
Adres:
Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Wrocław, ul. Trwała 7 
Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25 
Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Ząbkow­ice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Wałbrzych, ul. Wysock­iego 24–24 A
Kłodzko, ul. Armii Kra­jowej 29a
Kłodzko, ul. Spółdziel­cza 4
Kłodzko, ul. Rodzin­na 101
Wrocław, ul. Gaga­ri­na 110
Adres:
Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Końskie, ul. Połud­niowa 1
Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Sędziszów, ul. Dwor­cowa 23
San­domierz, ul. Mick­iewicza 23
Adres:
Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Opole, ul. Katow­ic­ka 55 
Nysa, ul. Marcinkowskiego 2–4
Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Brzeg, ul. Her­ber­ta 1 
Adres:
Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Wieluń, ul J.Żubr 30 
Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19 
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Strz­elec­ka 12
Adres:
Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Ełk ul. Nad­jezior­na 23/A2
Olecko, 11 listopa­da 23
Lidzbark Warmińs­ki, ul. 11 Listopada
Markusy 66
Toruń, ul. S. Sre­brnego 1
Olsz­tyn, ul. Flo­ri­ana Piotrowskiego 16i
Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Ełk, ul. Toruńs­ka 10
Giży­cko, Żeglars­ka 6/7u
Adres:
Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Białys­tok, Sobieskiego 13 m 8
Białys­tok, ul. Parkowa 14/84
Adres:
Szczecin, al. Wyz­wole­nia 7
Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9 
Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Kosza­lin, ul. Niepodległoś­ci 44–48
Adres:
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Żary, ul. Strzel­ców 10
Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K 
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zielona Góra, ul. Jed­noś­ci 59
Zielona Góra, ul. Chro­brego 20a
Sulechów, ul. Krań­cowa 2a
Babi­most, Gaga­ri­na 18
Nowa Sól, ul. Koś­ciusz­ki 1d 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. 30 Sty­cz­nia 15/9
Zielona Góra, ul. Świętej Kin­gi 6 
Sulechów, al. Niepodległoś­ci 15
3. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

4. Podaj dane rozwiń

Admin­is­tra­torem danych podanych w for­mu­la­rzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedz­ibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice, o numerze NIP: 634–282-27–48, REGON: 243413225, e‑mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość » Przekazane nam dane będą wyko­rzys­tane w celu: 1) umówienia wiz­y­ty w placów­ce testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um lub u które­goś z part­nerów współpracu­ją­cych (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dal­szej częś­ci RODO); 2) dochodzenia i obrony przed ewen­tu­al­ny­mi roszczeni­a­mi (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3) odpowiedzi na zadane nam pyta­nia i wery­fikacji tożsamoś­ci oso­by (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże może stanow­ić warunek udzie­le­nia odpowiedzi na zadane pyta­nia lub real­iza­cję usłu­gi. Dane te mogą zostać przekazane pod­miotom współpracu­ją­cym w celu real­iza­cji zle­conej nam usłu­gi. Szczegółowe infor­ma­c­je nt. przetwarza­nia danych osobowych zna­jdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/

celiakia choroba autoimmunologiczna, choroby autoimmunologiczne, gluten a choroby autoimmunologiczne

Choroby autoimmunologiczne – celiakia zaburza proces wchłaniania substancji odżywczych 

Przy celi­akii czyn­nikiem dzi­ała­ją­cym toksy­cznie jest gluten – białko obec­ne w najpop­u­larniejszych zbożach. Powodu­je on wyt­warzanie przez orga­nizm prze­ci­w­ci­ał ataku­ją­cych kosm­ki jeli­towe. Kosm­ki, czyli małe wypust­ki w jeli­tach, odpowiada­ją za przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia, suple­men­tów czy leków.

Ich niepraw­idłowa pra­ca wiąże się więc nie tylko z niedob­o­ra­mi wit­a­min i min­er­ałów czy niedoży­wie­niem, ale też spad­kiem skutecznoś­ci terapii. 

Celiakia choroba autoimmunologiczna — jej objawy mogą być bardzo różne

Lekarze mówią nawet, że każdy chory ma inną celi­ak­ię! U niek­tórych (przy celi­akii pełnoob­ja­wowej) obec­ne są dolegli­woś­ci żołąd­kowo-jeli­towe, np. ból brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, zaparcia czy wymioty.

U więk­szoś­ci celi­aków wys­tępu­ją jed­nak symp­to­my niecharak­terysty­czne. Powin­ny zaniepokoić Cię m.in. ane­mia, afty w jamie ust­nej, ból głowy, osteo­poroza, spadek libido, depres­ja, zmęcze­nie, waha­nia wagi, prob­le­my z płod­noś­cią, zanik miesiącz­ki, kłopo­ty z erekcją, prob­le­my skórne, suchość włosów czy poronienia.

celiakia choroba autoimmunologiczna, choroby autoimmunologiczne, gluten a choroby autoimmunologiczne

Gluten a choroby autoimmunologiczne — tylko 5% chorych wie o swojej celiakii

Cała resz­ta nie ma poję­cia o tym, że ich orga­nizm jest wyniszczany od środ­ka. Dlaczego? Przez wiele osób trwała nietol­er­anc­ja glutenu błęd­nie uważana jest za chorobę dzieci. Tym­cza­sem moż­na zachorować bez wzglę­du na wiek. Celi­akia nie jest też zwykłą alergią, a naprawdę poważnym schorze­niem, z czego nie wszyscy zda­ją sobie sprawę.

Co więcej, objawy celi­akii mogą być podob­ne do tych symp­tomów, które wywołu­ją np. Hashimo­to czy łuszczy­ca. Częs­to zmęcze­nie, prob­le­my skórne czy inne kłopo­ty zdrowotne nie są więc kojar­zone z trwałą nietol­er­ancją glutenu.

Jeśli okaże się, że masz celi­ak­ię – wprowadze­nie odpowied­niego leczenia (diety bezg­lutenowej) znacznie poprawi kom­fort Two­jego życia. Nie tylko pozbędziesz się przykrych objawów, ale też zwięk­szysz skuteczność ter­apii choro­by autoim­muno­log­icznej. Dzię­ki temu wresz­cie poczu­jesz się lep­iej, a Twój orga­nizm zacznie dzi­ałać prawidłowo.

celiakia choroba autoimmunologiczna, choroby autoimmunologiczne, gluten a choroby autoimmunologiczne

Celiakia a choroby autoimmunologiczne – poznaj wpływ choroby

Celi­akia nie tylko może powodować nieprzy­jemne objawy czy niebez­pieczne powikła­nia. Ma ogrom­ny wpływ także na prze­bieg choro­by autoim­muno­log­icznej, na jaką cho­ru­jesz. Jaki? Chodzi przede wszys­tkim o:

zmniejsze­nie skutecznoś­ci leczenia – sub­stanc­je akty­wne z leków nie wchła­ni­a­ją się prawidłowo;
wywołanie danej choro­by (np. łysienia plack­owa­t­ego czy AZS) – cza­sa­mi celi­akia powodu­je zachorowanie, a po elim­i­nacji glutenu dolegli­woś­ci całkowicie ustępują;
zaostrze­nie objawów choro­by autoim­muno­log­icznej i spowodowanie innych nieprzy­jem­nych dolegliwości.

Diagnostyka celiakii — dlaczego warto wykonać badanie genetyczne?

Jeśli cho­ru­jesz na schorze­nie autoim­muno­log­iczne, jesteś bardziej narażony/narażona na zachorowa­nia na celi­ak­ię. Warto więc sprawdz­ić, czy ta choro­ba Cię doty­czy. W jaki sposób? Diag­nos­tykę najlepiej zacząć od tes­tu genetycznego.

Brak genów odpowiedzial­nych za celi­ak­ię pozwala bowiem od razu wye­lim­i­nować chorobę. A co, jeśli geny są u Ciebie obec­ne? Wtedy potrzeb­ne są dal­sze bada­nia, żeby sprawdz­ić akty­wność choro­by. Wykonu­je się bada­nia krwi w kierunku przeciwciał

Jeśli wykonasz bada­nia u nas, otrzy­masz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. Dzię­ki temu dowiesz się, co robić dalej, by odzyskać zdrowie.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.

celiakia


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 celiakia choroba autoimmunologiczna, choroby autoimmunologiczne, gluten a choroby autoimmunologiczne

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE