Problemy gastryczne – najbardziej charakterystyczne objawy celiakii 

Ból brzucha, wzdę­cia, biegun­ki i inne kłopo­ty żołąd­kowo-jeli­towe mogą wiązać się z celi­ak­ią – trwałą nietol­er­ancją glutenu. To choro­ba, z której obec­noś­ci nie zda­je sobie sprawy aż 95% chorych! Tym­cza­sem nielec­zona może powodować nie tylko prob­le­my gas­tryczne, ale też niepłod­ność, depresję czy nawet nowotwór. A czy wiesz, że tego typu dolegli­woś­ci mogą świad­czyć też o nietol­er­ancji laktozy?

Spis treś­ci:

 1. Prob­le­my gas­tryczne — czy to przez uszkod­zone jelita?
 2. Prob­le­my gas­tryczne — biegun­ka, wzdę­cia, zaparcia to najczęst­sze objawy celiakii
 3. Celi­akia a prob­le­my gas­tryczne — jak wyglą­da diag­nos­ty­ka celiakii?
 4. Celi­akia a prob­le­my gas­tryczne — dlaczego warto wykon­ać badanie genetyczne?
 5. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Problemy gastryczne — czy to przez uszkodzone jelita?

celiakia i problemy gastryczne, ból brzucha, problemy gastryczneGdy jeli­ta zosta­ją uszkodzone… 

Celi­akia pole­ga na niepraw­idłowej odpowiedzi immuno­log­icznej na gluten, czyli białko najpop­u­larniejszych zbóż. Jeśli cho­ru­jesz i spoży­jesz ten skład­nik, wyt­warza­ją się prze­ci­w­ci­ała ataku­jące wypust­ki w jeli­cie cienkim – kosm­ki jeli­towe. Ich rolą jest wchła­ni­an­ie sub­stancji odżywczych.

 

Z tego powodu w jeli­tach – nazy­wanych „drugim mózgiem człowieka” toczy się stały stan zapal­ny. Co więcej, degradac­ja kosmków jeli­towych uniemożli­wia poprawne przyswa­janie różnych skład­ników z jedzenia czy lekarstw lub suple­men­tów. To powodu­je nie tylko niedoży­wie­nie i niedobo­ry, ale też mniejszą skuteczność prowad­zonych terapii.

 

Problemy gastryczne — biegunka, wzdęcia, zaparcia to najczęstsze objawy celiakii

Prob­le­my gas­tryczne (biegun­ki, bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia, mdłoś­ci, wymio­ty) wiążą się z celi­ak­ią pełnoob­ja­wową i są najbardziej charak­terysty­czny­mi objawa­mi tej choro­by. Jeśli u Ciebie wys­tępu­ją, tym bardziej warto się prze­badać w kierunku trwałej nietol­er­ancji glutenu i dzię­ki temu zyskać szan­sę na szy­bkie pozby­cie się przykrych dolegli­woś­ci. Ten typ choro­by doty­czy przede wszys­tkim dzieci, osób starszych i kobi­et w ciąży. Podob­ne symp­to­my mogą wys­tępować jed­nak u wszys­t­kich chorych.

Co jeszcze może powodować nielec­zona celi­akia? Częs­to objawy są nieoczy­wiste. Pojaw­ia­ją się np. afty, bóle głowy, przewlekłe zmęcze­nie, prob­le­my skórne, suche włosy, ane­mia, spadek libido, bladość, łupież, osteo­poroza czy ast­ma. Celi­akia może wywoły­wać też depresję, poronienia, niepłod­ność czy nawet nowotwory.

celiakia i problemy gastryczne, ból brzucha, problemy gastryczne

Celiakia a problemy gastryczne — jak wygląda diagnostyka celiakii?

Celi­akia a prob­le­my gas­tryczne — czy wiesz jak powin­na wyglą­dać diag­nos­ty­ka celi­akii? Diag­nos­ty­ka celi­akii częs­to trwa aż 12 lat! To stanow­c­zo zbyt dłu­go! Dzieje się tak przede wszys­tkim dlat­ego, że objawy celi­akii bywa­ją przyp­isy­wane innym chorobom. Co więcej, wiele osób wciąż błęd­nie uważa trwałą nietol­er­ancję glutenu za chorobę dzieci. 

celiakia i problemy gastryczne, ból brzucha, problemy gastryczne

Tym­cza­sem to niepraw­da – celi­akia może wys­tąpić w każdym wieku, ale tylko u tych osób, które mają geny za nią odpowiedzialne (HLA DQ2.2 i/lub HLA DQ2.5 i/lub HLA DQ8). Do zachorowa­nia konieczne jest też dzi­ałanie dodatkowego czyn­ni­ka. Akty­wa­to­ry to m.in. ciąża, spadek odpornoś­ci, infekc­ja, oper­ac­ja czy podeszły wiek.

Celiakia a problemy gastryczne — dlaczego warto wykonać badanie genetyczne?

Celi­akia a prob­le­my gas­tryczne — czy wiesz, że badanie DNA na celi­akie warto wykon­ać na początku dro­gi diag­nos­ty­cznej. Dlaczego? Tylko to badanie umożli­wia jed­noz­naczne wyk­lucze­nie choro­by (brak genów to brak szan­sy na zachorowanie). Co więcej, wystar­czy przeprowadz­ić je tylko raz na całe życie! W przy­pad­ku wykrycia predys­pozy­cji gene­ty­cznych przeprowadza się nato­mi­ast bada­nia bio­chemiczne w kierunku prze­ci­w­ci­ał, dzię­ki którym moż­na sprawdz­ić, czy celi­akia jest aktywna.

Jeśli zde­cy­du­jesz się wykon­ać badanie gene­ty­czne u nas, do wyniku otrzy­masz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. Dzię­ki nim zyskasz wiedzę, co robić dalej, by niedłu­go pozbyć się przykrych dolegliwości.

Nie zwlekaj z diag­nos­tyką i pozbądź się przykrych objawów

Im szy­b­ciej sprawdzisz, czy to celi­akia odpowia­da za dolegli­woś­ci gas­tryczne, tym szy­b­ciej się ich pozbędziesz. Po postaw­ie­niu odpowied­niej diag­nozy i prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową Two­je jeli­ta zaczną się odbu­dowywać. Dzię­ki temu znów zaczniesz wchła­ni­ać skład­ni­ki odży­w­cze i zmniejszysz ryzyko wys­tąpi­enia niebez­piecznych powikłań (w tym nowotworów).

Pamię­taj jed­nak, żeby wye­lim­i­nować gluten dopiero wów­czas, gdy celi­akia zostanie potwierd­zona. Warto sko­rzys­tać z pomo­cy diete­ty­ka, który pomoże ułożyć jadłospis tak, żeby nie zabrakło żad­nych skład­ników odży­w­czych. Z kon­sul­tacji z doświad­c­zonym spec­jal­istą możesz sko­rzys­tać u nas!

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 celiakia i problemy gastryczne, ból brzucha, problemy gastryczne

 

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE