Celiakia – jedna z przyczyn poronienia

Doświad­czyłaś poronienia lub właśnie planu­jesz ciążę i chcesz dobrze się do niej przy­go­tować? Warto, abyś wiedzi­ała, że na prze­bieg ciąży może mieć wpływ celi­akia – trwała nietol­er­anc­ja glutenu. Nielec­zona aż 10 razy zwięk­sza ryzyko poronienia! Co jeszcze warto wiedzieć, by już niedłu­go cieszyć się upragnionym dzieckiem?

celiakia a poronienia, poronienia a celiakia

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia — czym  jest ta choroba?
 2. Celi­akia a poronienia — ciąża może być akty­wa­torem celiakii
 3. Poronienia a celi­akia — nielec­zona celi­akia to aż 10 razy wyższe ryzyko utraty ciąży
 4. Poronienia a celi­akia —  inne objawy celiakii
 5. Jak wykryć celi­ak­ię? Najpierw test DNA
 6. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Celiakia — czym  jest ta choroba?
celiakia a poronienia, poronienia a celiakia

Wciąż wiele osób błęd­nie myśli, że to choro­ba wieku dziecięcego. Tym­cza­sem to schorze­nie autoim­muno­log­iczne o podłożu gene­ty­cznym. To oznacza, że jest zapisane w genach i może uak­ty­wnić się w każdym wieku. Nie da się też z niego wyrosnąć. 

Na czym pole­ga celi­akia? Chodzi o toksy­czne dzi­ałanie glutenu, który  powodu­je wyt­warzanie prze­ci­w­ci­ał ataku­ją­cych orga­nizm. Zde­grad­owane zosta­ją kosm­ki jeli­towe – małe wypust­ki, które odpowiada­ją za przyswa­janie skład­ników odży­w­czych. W kon­sek­wencji pow­sta­ją niedobo­ry różnych skład­ników, leki czy suple­men­ty nie mogą się wchła­ni­ać, a orga­nizm jest niedożywiony.

Celiakia a poronienia — ciąża może być aktywatorem celiakii

Jeśli wys­tępu­ją u Ciebie geny odpowiedzialne za celi­ak­ię, może ona uak­ty­wnić się pod wpły­wem różnych czyn­ników. Częs­to jest nim ciąża – to właśnie dlat­ego u wielu kobi­et przed poronie­niem nie wys­tępowały żadne objawy związane z celi­ak­ią. Celi­akia a poronienia — czy wiesz, że nierzad­ko poronie­nie jest jedynym symp­tomem wskazu­ją­cym na trwałą nietol­er­ancję glutenu?

Poronienia a celiakia — nieleczona celiakia to aż 10 razy wyższe ryzyko utraty ciąży

Niedobo­ry wit­a­min i min­er­ałów – mimo praw­idłowej diety i korzys­ta­nia z suple­men­tów – powodu­ją, że orga­nizm może nie być w stanie utrzy­mać ciąży. Ane­mia, niedobo­ry wap­nia, niedobo­ry kwa­su foliowego i innych wit­a­min z grupy B oraz wiele więcej…

To wszys­tko powodu­je, że poronienia doświad­cza aż 15–27% chorych na celi­ak­ię i nieleczą­cych się kobi­et! Nieod­powied­nia ilość skład­ników odży­w­czych nieko­rzyst­nie odbi­ja się też na roz­wo­ju malucha.

Poronienia a celi­akia — powikła­nia związane z celi­ak­ią to przede wszystkim:

niepraw­idłowy podzi­ał komórek po zapłodnieniu,

hamowanie zag­nieżdże­nia zarodka,

hamowanie for­mowa­nia łożyska,

odd­zie­le­nie łożyska,

przed­w­czes­ny poród,

niska waga urodzeniowa dziecka,

niedokr­wis­tość u dziecka,

hipotrofia płodu.

Poronienia a celiakia —  inne objawy celiakii

Rozpoz­nanie celi­akii na pod­staw­ie objawów wcale nie jest łatwe – zwyk­le są one bard­zo niecharak­terysty­czne. Mogą wys­tąpić m.in. bóle głowy, bóle mięśni, afty w jamie ust­nej, zanik szk­li­wa zębowego, spadek libido, ane­mia, łam­li­wość paznok­ci, suchość skóry i włosów, dolegli­woś­ci żołąd­kowo-jeli­towe, depres­ja czy nowotwory.

Lekarze mówią, że każdy ma inną celi­ak­ię, dlat­ego u każdego chorego mogą wys­tąpić inne objawy o różnym nasileniu.

Jak wykryć celiakię? Najpierw test DNA

Możesz zachorować tylko wtedy, gdy masz geny HLA DQ2.2 i/lub HLA DQ2.5 i/lub HLA DQ8. To właśnie dlat­ego diag­nos­tykę najlepiej rozpocząć od bada­nia gene­ty­cznego. Poz­woli Ci to sprawdz­ić, czy dal­sze testy są konieczne, czy może choro­ba zostanie wyk­luc­zona już na tym etapie.

Jeśli geny zostaną wykryte, spec­jal­ista zle­ci Ci badanie w kierunku prze­ci­w­ci­ał. Dzię­ki połącze­niu tych dwóch badań będziesz praw­dopodob­nie mogła uniknąć nieprzy­jem­nej biop­sji jelita.

celiakia a poronienia, poronienia a celiakia

Prawidłowa diagnoza – szansa na zdrowe dziecko

Cho­ci­aż nielec­zona celi­akia może powodować poronienia, wystar­czą odpowied­nia diag­noza i dieta bezg­lutenowa, by znacznie zwięk­szyć szan­sę na urodze­nie zdrowego malucha. Bada­nia wskazu­ją, że wiele kobi­et, które wcześniej miały kłopot z donosze­niem ciąży z powodu celi­akii, rodzi zdrowe dziecko – po wye­lim­i­nowa­niu glutenu. 

Dietę najlepiej rozpocząć jed­nak dopiero po postaw­ie­niu diag­nozy i kon­sul­tacji z diete­tykiem, który pomoże ułożyć odpowied­ni jadłospis.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 celiakia a poronienia, poronienia a celiakia

 

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE