Kto powinien wykonać test genetyczny na celiakięKto powinien wykonać test genetyczny na celiakię?

W diag­nos­tyce celi­akii sto­su­je się zasad­nic­zo trzy metody, a są nimi bada­nia sero­log­iczne, biop­s­ja jeli­ta cienkiego oraz bada­nia gene­ty­czne. Z uwa­gi na fakt, że choro­ba trzew­na jest schorze­niem o sil­nych uwarunk­owa­ni­ach gene­ty­cznych (więk­szość chorych posi­a­da geny HLA klasy II DQ2 i DQ8), to właśnie ostat­niemu z wymienionych narzędzi diag­nos­ty­cznych przyp­isu­je się obec­nie ogromne znaczenie.

Czym jest celiakia»

Test DNA na celiakię warto wykonać gdy:

 U pac­jen­ta wys­tępu­ją objawy mogące sug­erować obec­ność celi­akii – bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, spadek masy ciała, owr­zodzenia jamy ust­nej, niedorozwój szk­li­wa zębowego, zaburzenia zachowa­nia, anemia

Pac­jent cho­ru­je na takie schorzenia jak: cukrzy­ca typu I, schorzenia tar­czy­cy, choro­ba Dühringa, zespół Dow­na, choro­ba Leśniewskiego-Crohna, bezpłodność

U które­goś z członków rodziny pac­jen­ta wykry­to już wcześniej celiakię

Zas­tosowanie innych metod diag­nos­ty­cznych nie dało jed­noz­nacznego wyniku

t” col­or=”#

 

 Kto powinien wykonać test genetyczny na celiakię

Zalety testu DNA w kierunku celiakii

Wyso­ka skuteczność – za pomocą bada­nia gene­ty­cznego moż­na z niemal 100% pewnoś­cią wyk­luczyć celi­ak­ię lub z dużym praw­dopodobieńst­wem potwierdz­ić jej obecność

Pobór prób­ki (wymazu z policz­ka) jest całkowicie bez­pieczny, bezbolesny i moż­na go przeprowadz­ić w domu

W niek­tórych sytu­ac­jach badanie DNA pozwala na uniknię­cie biop­sji jeli­ta cienkiego


Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu DNA w kierunku celi­akii, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami!