Celiakia a problemy skórne

Masz wysyp­kę, podrażnie­nie czy inne prob­le­my skórne? Może odpowiadać za nie celi­akia – trwała nietol­er­anc­ja glutenu. Ta choro­ba nie tylko wywołu­je tego typu objawy, ale też zaostrza symp­to­my atopowego zapale­nia skóry (AZS), egze­my i innych schorzeń. Chorzy na celi­ak­ię częs­to cier­pią też z powodu choro­by Dühringa, zwanej „skórną postacią celi­akii”. Jest ona częs­to mylona właśnie z AZSceliakia objawy skórne, nietolerancja glutenu objawy skórne

 

Tylko praw­idłowa diag­noza poz­woli Ci więc uwol­nić się od przykrych objawów.

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia objawy skórne – kiedy gluten dzi­ała toksycznie.
 2. Celi­akia a prob­le­my skórne – jakie są powiązania?
 3. Objawy skórne celi­akia — masz AZS, egzemę, łuszczycę?
 4. Nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne? A może tak naprawdę masz chorobę Dühringa?
 5. Objawy skórne celi­akii ‑cza­sa­mi wystar­czy proste lecze­nie, by popraw­ić stan skóry
 6. Czy to celi­akia? Warto wykon­ać test DNA
 7. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Celiakia objawy skórne – kiedy gluten działa toksycznie.

Jeśli masz celi­ak­ię, spoży­cie glutenu powodu­je w Twoim orga­nizmie niepraw­idłową reakcję. Jaką? Kosm­ki jeli­towe – małe wypust­ki odpowiada­jące za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych – zosta­ją zniszc­zone. To powodu­je niedoży­wie­nie i niedobo­ry ważnych wit­a­min i minerałów.

Z tego powodu pojaw­ia­ją się objawy, które są bard­zo różnorodne – od dolegli­woś­ci żołąd­kowych, przez spadek nas­tro­ju, ane­mię i zmęcze­nie, aż po zmi­any skórne (potocznie zwane nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne) takie jak wysyp­ki, swędzenie…

celiakia objawy skórne, nietolerancja glutenu objawy skórne,

Celiakia a problemy skórne – jakie są powiązania?

W jaki sposób nielec­zone celi­akia może wpły­wać na prob­le­my skórne, które Ci dokuczają?

celi­akia może wywoły­wać objawy związane ze skórą, m.in. wysyp­kę, swędze­nie, krostki;

celi­akia częs­to współwys­tępu­je z inny­mi choroba­mi autoim­muno­log­iczny­mi – np. AZS czy łuszczy­cą – zmniejsza­jąc skuteczność leczenia i zaostrza­jąc objawy;

wielu celi­aków ma tzw. „skórną postać celi­akii”, czyli chorobę Dühringa (bywa mylona z AZS czy egzemą).

Objawy skórne celiakia — masz AZS, egzemę, łuszczycę? 

Atopowe zapale­nie skóry i łuszczy­ca to choro­by immuno­log­iczne – podob­nie jak celi­akia. Tego typu schorzenia częs­to wys­tępu­ją razem, więc jeśli masz którąś z nich, jesteś narażony także na obec­ność trwałej nietol­er­ancji glutenu. Co ważne, nielec­zona celi­akia może uniemożli­wiać lecze­nie tych chorób i zaostrzać ich objawy w niek­tórych! Jak to możli­we? Sub­stanc­je odży­w­cze z poży­wienia, suple­men­tów diet czy nawet leków mogą po pros­tu niepraw­idłowo się wchła­ni­ać, przez co orga­nizm ma liczne niedobo­ry powodu­jące zmi­any skórne.

Nietolerancja glutenu objawy skórne? A może tak naprawdę masz chorobę Dühringa?

Bywa, że oso­by chore na AZS czy inne schorzenia skórne tak naprawdę mają niez­di­ag­no­zowaną skórną (nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne) postać celi­akii – chorobę Dühringa. Jej objawy to m.in. rumień, grud­ki oraz pęcherzy­ki, które swędzą i są obec­ne głównie w zgię­ci­ach sta­wowych. Częs­to wys­tępu­ją też inne objawy celi­akii, m.in. bóle brzucha czy zmęczenie.

Objawy skórne celiakii ‑czasami wystarczy proste leczenie, by poprawić stan skóry

Celi­akia objawy skórne? Jeśli to celi­akia odpowia­da za Two­je kłopo­ty ze skórą, częs­to wystar­czy tylko wye­lim­i­nować czyn­nik drażnią­cy – gluten – by zmniejszyć lub nawet całkiem cofnąć nieprzy­jemne objawy! Prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową powin­no być jed­nak poprzed­zone postaw­ie­niem praw­idłowej diag­nozy. Nieste­ty od wys­tąpi­enia pier­wszych objawów do zdi­ag­no­zowa­nia celi­akii mija śred­nio nawet 10–12 lat! Nie pozwól, by prob­le­my skórne i inne kłopo­ty zdrowotne tak dłu­go zmniejsza­ły kom­fort Two­jego życia!

Czy to celiakia? Warto wykonać test DNA

celiakia objawy skórne, nietolerancja glutenu objawy skórne

Na celi­ak­ię (również jej skórną postać) możesz zachorować, jeśli wys­tępu­ją u Ciebie określone geny – HLA DQ2.2 i/lub HLA DQ2.5 i/lub HLA DQ8. Wystar­czy prosty test DNA, żeby sprawdz­ić, czy są u Ciebie obecne. 

Dzię­ki jed­ne­mu bada­niu możesz więc raz na zawsze dowiedzieć się, że nie masz celi­akii i nigdy na nią nie zacho­ru­jesz (jeśli nie masz tych genów). Jeśli jed­nak geny są obec­ne, konieczne będzie sprawdze­nie, czy choro­ba jest akty­w­na (wykonu­jąc bada­nia prze­ci­w­ci­ał). Pamię­taj, że nie ma jed­nego bada­nia, które poz­woli zdi­ag­no­zować celi­ak­ię, dlat­ego jeśli wys­tąpią u Ciebie geny odpowiedzialne za celi­ak­ię należy wykon­ać bada­nia na prze­ci­w­ci­ała z krwi.

Na szczęś­cie do wyniku bada­nia DNA wykony­wanego w naszym lab­o­ra­to­ri­um otrzy­masz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. Wskazów­ki spec­jal­istów pomogą Ci w pod­ję­ciu dal­szych kroków w kierunku zdrowia.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 objawy skórne celiakii, celiakia a problemy skórne

 

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE