Czym jest celiakia?

Mädchen mit Butterbrot im RoggenfeldCeli­akia (inaczej choro­ba trzew­na) jest trwa­ją­cym całe życie zaburze­niem autoim­muno­log­icznym o uwarunk­owa­ni­ach gene­ty­cznych.  Pole­ga ona na nietol­er­ancji glutenu, czyli biał­ka obec­nego w zbożach, takich jak pszeni­ca, żyto, jęczmień oraz owies. Wbrew temu co się powszech­nie uważa, choro­ba trzew­na nie doty­czy wyłącznie małych dzieci. Okazu­je się bowiem, że nawet 60% nowo zdi­ag­no­zowanych przy­pad­ków stanow­ią oso­by dorosłe.

celiakiaageny

Objawy celiakii

Objawy celi­akii mogą być bard­zo różnorodne, zarówno pod wzglę­dem zakre­su symp­tomów, jak i stop­nia ich nasile­nia. Do najbardziej charak­terysty­cznych należą bóle brzucha, wzdę­cia, spadek wagi, apa­tia. Czy­taj więcej »

Diagnostyka

Objawy celi­akii są częs­to mylone z inny­mi nietol­er­anc­ja­mi pokar­mowy­mi, a niewłaś­ci­wa diag­noza i w kon­sek­wencji brak leczenia może mieć w tym przy­pad­ku poważne kon­sek­wenc­je. Obec­nie w diag­nos­tyce celi­akii sto­su­je się testy sero­log­iczne, testy gene­ty­czne i biop­sję jeli­ta. Czy­taj więcej »

Leczenie

Dla osób cier­pią­cych na chorobę trzewną niezwyk­le ważne jest unikanie pro­duk­tów posi­ada­ją­cych gluten. Nieprzestrze­ganie odpowied­niej diety może zapoc­zątkować reakcję układu immuno­log­icznego (odpornoś­ciowego), skutku­jącą zanikiem kosmków jeli­towych, a więc drob­nych wypustek, których celem jest zwięk­sze­nie powierzch­ni wchła­ni­a­nia skład­ników pokar­mowych w jeli­tach. Ich brak przy­czy­nia się do niedoży­wienia oraz innych równie groźnych kon­sek­wencji dla zdrowia i życia człowieka – od ane­mii i osteo­porozy po bezpłod­ność, a nawet choro­by nowot­worowe jelit. Czy­taj więcej »

.

Fotolia_74120711_SGluten

Gluten jest białkiem zapa­sowym pochodzenia roślin­nego obec­nym w ziar­nach niek­tórych zbóż, głównie pszeni­cy (w tym jej odmi­anach, do których zal­icza­ją się: pszeni­ca durum, kamut, ork­isz), jęczmienia, żyta i owsa. Wśród białek zbożowych wyróż­nia się zasad­nic­zo cztery grupy: albu­miny, glob­u­liny, pro­laminy i gluteliny. Z punk­tu widzenia osób chorych na celi­ak­ię szczególne znaczenia będzie miała tutaj prze­dostat­nia z wymienionych czyli pro­lam­i­na. Czy­taj więcej»

 ..


Zobacz też:

 Życie z celiakią
 Pomoc dla chorych
 Dieta bezg­lutenowa
 Częste pyta­nia o celiakię