Objawy celiakii

Celi­akia jest chorobą dającą bard­zo sze­rok­ie spek­trum objawów o różnym nasile­niu – od łagod­nych po zaostr­zone. Dlat­ego też spec­jal­iś­ci wyo­dręb­ni­a­ją 3 typy celi­akii:.

Celiakia jawna (pełnoobjawowa)

Doty­czy ona najczęś­ciej dzieci, kobi­et ciężarnych oraz osób w podeszłym wieku. Ma dość charak­terysty­czne objawy, dlat­ego też sto­sunkowo łat­wo ją zdi­ag­no­zować. W obra­zie klin­icznym celi­akii jawnej obser­wu­je się następu­jące symp­to­my:

bóle brzucha
wzdę­cia
biegun­ki
utratę masy ciała,
zaburzenia wzros­tu u dzieci,
zaburzenia zachowa­nia (depres­ja),
ane­mię.

Celiakia niema (ubogoobjawowa)

Jest trud­niejsza do zdi­ag­no­zowa­nia, z uwa­gi na brak charak­terysty­cznych objawów. Co ważne wys­tępu­je ona nawet kilka­krot­nie częś­ciej niż celi­akia pełnoob­ja­wowa. W tym typ­ie choro­by trzewnej mogą się pojaw­ić:

niedokr­wis­tość,
afty  i wrzodzieją­cych zmi­an w obrę­bie jamy ust­nej,
bóle kost­no-sta­wowe,
wczes­na osteo­poroza,
zmi­any skórne,
pod­wyższe­nie cho­les­terolu,
zaburzenia neu­ro­log­iczne,
zaburzenia płod­noś­ci,
częste poronienia,
zanik szk­li­wa zębowego,
bóle głowy.

Celiakia ukryta (latentna, utajona)

Mamy z nią do czynienia wów­czas, gdy we krwi oso­by z praw­idłowym obrazem jeli­ta obec­ne są prze­ci­w­ci­ała antyen­domys­jalne (IgAE­mA), które mogą prowadz­ić do zaniku kosmków w późniejszym życiu chorego.


Zobacz też:

Powikła­nia nielec­zonej celi­akii
Celi­akia a ciąża
Dieta bezg­lutenowa