Anemia u dziecka – jakie mogą być przyczyny? 

Ane­mia u dziec­ka może mieć różne podłoże. Częs­to jed­nak jej przy­czyną jest celi­akia, czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu. Choro­ba ta nie zawsze daje objawy i w jej diag­no­zowa­niu poma­ga­ją testy DNA – proste i przy­jazne dla dziec­ka. W jaki sposób celi­akia wpły­wa na rozwój ane­mii u dziecka

Spis treś­ci:

 1. Ane­mia u dziec­ka — czy przy­czyną może być celiakia?
 2. Ane­mia u dziec­ka przy­czyny — win­ny może być gluten
 3. Ane­mia u dzieci — cza­sa­mi wystar­czy wykon­ać proste badanie gene­ty­czne aby znaleźć przyczynę
 4. Diag­noza celi­akii – dlaczego tak waż­na dla dziecka
 5. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Anemia u dziecka — czy przyczyną może być celiakia?

Celi­akia to choro­ba o podłożu gene­ty­cznym, na celi­ak­ię mogą zachorować jedynie oso­by posi­ada­jące przy­na­jm­niej jeden z genów HLA: DQ2,2, DQ2,5, DQ8. Celi­akia uznawana jest częs­to za chorobę wieku dziecięcego, co jed­nak nie jest prawdą. Celi­akia powodu­je niepraw­idłową reakcję układu odpornoś­ciowego na gluten – białko zbożowe obec­ne w wielu pro­duk­tach spoży­w­czych – żyt­nim i pszen­nym pieczy­wie, cias­tach, makaronach, a nawet keczupie, sosach i lekach. Celi­akia jest chorobą autoim­muno­log­iczną, trwa­jącą całe życie (od momen­tu aktywacji) nietol­er­ancją glutenu. 

U każdego objawy celi­akii mogą być różne. Ze wzglę­du na rodzaj i nasile­nie objawów powszech­nie wyróż­nia się trzy pod­sta­wowe rodza­je celi­akii: celi­akia pełnoob­ja­wowa (klasy­cz­na, jaw­na) – stanowi 30% wszys­t­kich przy­pad­ków, celi­akia skąpoob­ja­wowa (ubo­goob­ja­wowa, bezob­ja­wowowa, niema) – wys­tępu­je znacznie częś­ciej od celi­akii pełnoob­ja­wowej, celi­akia ukry­ta (letar­na, uta­jona) – jest to celi­akia, która jest jeszcze nieaktywna.

Anemia u dziecka przyczyny — winny może być gluten

Gluten, który dosta­je się do orga­niz­mu dziec­ka ze spoży­wanym pokarmem, uszkadza kosm­ki jeli­towe, czym zmniejsza powierzch­nię chłon­ną jeli­ta. Dziecko może więc jeść nor­mal­nie, a mimo tego nie dostar­czy sobie odpowied­niej iloś­ci wit­a­min oraz makro- i mikroele­men­tów, z żelazem na czele. Z jego niedoboru może z kolei rozwinąć się niedokrwistość.

U dziec­ka będzie się ona objaw­iać osła­bi­e­niem, sen­noś­cią i bladoś­cią skóry, brakiem apety­tu czy spad­kiem kon­cen­tracji. Samą ane­mię moż­na stwierdz­ić na pod­staw­ie wyników bada­nia mor­fo­log­icznego. Będzie o niej świad­czyć m.in. obniżony poziom hemo­glo­biny i ery­tro­cytów (czer­wonych krwinek).

Anemia u dzieci — czasami wystarczy wykonać proste badanie genetyczne aby znaleźć przyczynę

ESPGHAN (Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia) rekomen­du­je rozpoczę­cie diag­nos­ty­ki od bada­nia gene­ty­cznego u dzieci z objawa­mi celi­akii (np. ane­mią), by uniknąć nieprzy­jem­nej biop­sji jeli­ta cienkiego. Celem tes­tu DNA jest odnalezie­nie genu HLADQ2 i/lub HLADQ8. Są to geny, które wys­tępu­ją u 90–95% dotknię­tych chorobą trzewną.

Jeśli geny te nie wys­tępu­ją u dziec­ka, celi­ak­ię moż­na wyk­luczyć (dziecko nie cho­ru­je i nigdy nie zacho­ru­je). Gdy są obec­ne, dal­sze bada­nia obe­j­mu­ją badanie krwi w kierunku poziomu prze­ci­w­ci­ał charak­terysty­cznych dla celi­akii. To pozwala sprawdz­ić, czy choro­ba jest akty­w­na. Jeśli prze­ci­w­ci­ała nie są pod­wyżs­zone, co 2–3 lata warto pow­tarzać badanie krwi, by zyskać szan­sę na szy­bkie rozpoz­nanie choroby.

Jeśli więc u dziec­ka z ane­mią wys­tępu­ją dodatkowo objawy ze strony układu pokar­mowego, takie jak bóle brzucha, luźne stolce, zaparcia, wzdę­cia i wymio­ty, może to oznaczać, że przy­czyną niedokr­wis­toś­ci wys­tępu­jącej u malucha jest celi­akia. Lekarz może stwierdz­ić celi­ak­ię u dziec­ka na pod­staw­ie dodat­nich wyników tes­tu gene­ty­cznego i bada­nia krwi. W takiej sytu­acji moż­na uniknąć wykony­wa­nia nieprzy­jem­nej biop­sji jeli­ta cienkiego. 

 

anemia u dziecka, anemia u dziecka objawy, anemia u dziecka przyczyny, anemia u dziecianemia u dziecka, anemia u dziecka objawy, anemia u dziecka przyczyny, anemia u dzieci

sprawdz_jak_zamowic_test

 

Diagnoza celiakii – dlaczego tak ważna dla dziecka

Szy­b­ka i trafnie postaw­iona diag­noza w połącze­niu z odpowied­nim lecze­niem poz­woli uchronić dziecko od dal­szych skutków choro­by. Co najważniejsze, wprowadze­nie odpowied­niej diety pozwala cofnąć wszelkie objawy związane z celi­ak­ią oraz przy­wró­cić możli­wość praw­idłowego roz­wo­ju i wzros­tu. Konieczne jest jed­nak wye­lim­i­nowanie z diety dziec­ka wszys­t­kich pro­duk­tów spoży­w­czych zaw­ier­a­ją­cych gluten.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celiakię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 anemia u dziecka, anemia u dziecka objawy, anemia u dziecka przyczyny, anemia u dzieci

 

Przeczytaj także:

 1. BADANIA NA CELIAKIE
 2. CELIAKIA A CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
 3. CELIAKIA OBJAWY
 4. DIETA BEZGLUTENOWA
 5. CELIAKIA W RODZINIE