Jak wygląda badanie na gluten?

Bada­nia na gluten najczęś­ciej wykony­wane są w celu potwierdzenia celi­akii, czyli choro­by trzewnej, prze­jaw­ia­jącej się nieuleczal­ną nietol­er­ancją glutenu o specy­ficznych objawach. Jed­nym ze sposobów diag­no­zowa­nia tej dolegli­woś­ci są bada­nia gene­ty­czne. Jedynym dostęp­nym obec­nie sposobem na ustąpi­e­nie specy­ficznych objawów celi­akii jest dieta bezg­lutenowa.

Na czym pole­ga badanie na gluten?
Gdzie moż­na wykon­ać bada­nia na gluten?
Ile kosz­tu­ją bada­nia na gluten?
Ile czeka się na wyni­ki bada­nia na gluten?

Na czym polega badanie na gluten?

Badanie na gluten może być wykony­wane na kil­ka sposobów. Pier­wszym z nich są bada­nia gene­ty­czne. Po drugie bada­nia prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wko trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej, a także prze­ci­wko endomy­si­um. Wszys­tkie te bada­nia mają na celu diag­no­zowanie celi­akii. Ze wzglę­du na to, że choro­ba jest uwarunk­owana gene­ty­cznie, czyli do jej pow­sta­nia przy­czyniły się określone zmi­any w genach, anal­iza gene­ty­cz­na jest obec­nie najskuteczniejszą metodą jej potwierdzenia bądź wyk­luczenia. Gene­ty­czne bada­nia na gluten pole­ga­ją na pobra­niu wymazu (np. z wewnętrznej strony policz­ka), nato­mi­ast bada­nia z krwi na pobra­niu krwi. Moż­na jeszcze testować reakcję orga­niz­mu na dietę eliminacyjną.

Gdzie można wykonać badania na gluten?

Bada­nia na gluten moż­na wykony­wać w wyspec­jal­i­zowanych lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych albo lab­o­ra­to­ri­ach klasy­cznych anal­izu­ją­cych prób­ki krwi. Wszys­tko zależy od rodza­ju badanej próbki.

Ile kosztują badania na gluten?

Stan­dar­d­owe bada­nia na gluten kosz­tu­ją około 350 zło­tych. Inną opcją jest zakup w aptece gotowego tes­tu na gluten, który moż­na przeprowadz­ić samodziel­nie w domu. Wynik dostęp­ny jest zaled­wie po 10 min­u­tach. To również naj­tańsza opc­ja, ponieważ kosz­tu­je około 50 złotych.

Ile czeka się na wyniki badania na gluten?

Czas oczeki­wa­nia na wyni­ki bada­nia na gluten jest uza­leżniony od tego, jakie rozwiązanie wybral­iśmy. Na wyni­ki badań gene­ty­cznych należy czekać maksy­mal­nie kil­ka tygod­ni. Na pod­staw­ie uzyskanych wyników lekarz przeprowadza anal­izę i może postaw­ić odpowied­nią diag­nozę. Wyni­ki domowego tes­tu są dostęp­ne po upły­wie około 10 min­ut. Wyni­ki badań krwi moż­na otrzy­mać po kilku dniach.