Badanie na nietolerancje glutenu. Jak rozpoznać i zbadać?

Nietol­er­anc­je pokar­mowe to pla­ga XXI wieku. Zanieczyszc­zone środowisko, wysoko przetwor­zone pro­duk­ty spoży­w­cze, coraz trud­niej dostęp­na zdrowa, nat­u­ral­na żywność powodu­ją wiele nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci. Bard­zo częs­to są przez nas lekce­ważone, ale nietol­er­anc­je pokar­mowe mogą prowadz­ić do zaburzeń układu odpornoś­ciowego, zaburzeń hor­mon­al­nych, przewlekłego zmęczenia czy nawet chorób skóry. Najczęś­ciej wys­tępu­jące nietol­er­anc­je pokar­mowe to nietol­er­anc­ja lak­tozy i glutenu. W tym artykule zajmiemy się tym drugim zagadnieniem. 

Jakie są bada­nia na nietol­er­anc­je glutenu?
Jaki jest czas oczeki­wa­nia na wyni­ki badań na nietol­er­ancję glutenu?
Co zaw­ier­a­ją wyni­ki badań na nietol­er­ancję glutenu?
Kiedy powin­no się zro­bić bada­nia na nietol­er­ancję glutenu?

Jakie są badania na nietolerancje glutenu? 

Wszelkie nietol­er­anc­je pokar­mowe mają podłoże gene­ty­czne, oznacza to, że u osób, które cier­pią na nietol­er­anc­je glutenu, moż­na zaob­ser­wować pewne zmi­any w genach, a te zmi­any może­my wykryć wykonu­jąc bada­nia DNA. Z testów DNA może­my dowiedzieć się czy ist­nieje ryzyko, że może­my my lub nasi krewni zachorować na celi­ak­ię. 

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki badań na nietolerancję glutenu? 

Czas oczeki­wa­nia na wyni­ki badań na nietol­er­ancję glutenu i celi­ak­ię to 7 dni.  Co ważne w cza­sie kwaran­tan­ny, możesz zamówić paki­et badań gene­ty­cznych do domu i samodziel­nie pobrać wymaz z policz­ka. Jest to wygod­ny i kom­for­towy sposób na badanie. 

Co zawierają wyniki badań na nietolerancję glutenu? 

W pakiecie badań gene­ty­cznych może­my uzyskać infor­ma­c­je na tem­at wszys­t­kich genów związanych z celi­ak­ią. Czyli jeśli nie masz genów DQ2.2 i DQ2.5 oraz DQ8 oznacza to, że nie cho­ru­jesz i nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Dodatkowo, sprawdzane są dwie zmi­any w genie LCT: C/T (-13910) oraz G/A (-22018), które są odpowiedzialne za nietol­er­ancję lak­tozy. 

Razem z dokład­ny­mi wynika­mi dosta­jesz również zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. 

Kiedy powinno się zrobić badania na nietolerancję glutenu? 

Bada­nia są zale­cane wszys­tkim osobom, które dba­ją o swo­je zdrowie. Trwała nietol­er­anc­ja glutenu, czyli celi­akia prowadzi do wyniszczenia orga­niz­mu. Jest to cięż­ka, przewlekła choro­ba. Prze­bieg nietol­er­ancji glutenu jest bard­zo zróżni­cow­any. Najczęś­ciej jest to dyskom­fort traw­i­en­ny, nud­noś­ci, częste biegun­ki, wymio­ty, ale cza­sa­mi choro­ba ta wys­tępu­je w ukryciu, nie dając praw­ie żad­nych objawów. Nieste­ty jed­nak, nawet jeśli nie odczuwasz żad­nych objawów, choro­ba ta może wyniszczać powoli Twój orga­nizm. W takim przy­pad­ku, spoży­cie glutenu może prowadz­ić do niepraw­idłowego funkcjonowa­nia a nawet zaniku kosmków jeli­towych, czego kon­sek­wencją jest zmniejsze­nie wchła­ni­a­nia się skład­ników odży­w­czych, które są niezbędne do praw­idłowego funkcjonowa­nia naszego ciała.  

W przy­pad­ku nietol­er­ancji glutenu należy wye­lim­i­nować ze swo­jej diety wszys­tkie pro­duk­ty, które zaw­ier­a­ją gluten, czyli pszenicę, żyto, jęczmień. Nieste­ty gluten bard­zo częs­to pojaw­ia się również w pro­duk­tach niezbożowych, takich jak wędliny, jogur­ty, przyprawy, top­i­one sery czy śmi­etana, dlat­ego oso­by, które cier­pią na nietol­er­anc­je, muszą dokład­nie czy­tać składy pro­duk­tów. 

Dieta jest jedynym znanym lekarst­wem na dolegli­woś­ci związane z nietol­er­ancją i celi­ak­ią, dlat­ego bard­zo ważne jest jej przestrze­ganie. Zazwyczaj oso­by, którym zale­cana jest dieta bezg­lutenowa, po bard­zo krótkim cza­sie zauważa­ją widoczną poprawę.