Test na gluten — co warto wiedzieć zanim wykonamy badanie?

Test na gluten zupełnie odmienił życie wielu osób, które cier­pi­ały z powodu spoży­cia niek­tórych pro­duk­tów. Jeszcze do niedaw­na nietol­er­anc­je pokar­mowe były bard­zo słabo rozpoz­nawalne i wyco­fy­wanie szkodli­wego jedzenia z codzi­en­nej diety odby­wało się na zasadzie prób i błędów. Na szczęś­cie dzisi­aj dzię­ki szy­bkim testom moż­na bard­zo łat­wo odmienić życie cier­pią­cych na nietol­er­ancję glutenu. Dlat­ego warto zgłosić się do wyk­wal­i­fikowanego lab­o­ra­to­ri­um i zle­cić wyko­nanie testów. Zan­im jed­nak to nastąpi dobrze jest zacz­erp­nąć nieco pod­sta­wowych informacji. 

Na czym pole­ga test na gluten?
Gdzie moż­na wykon­ać test na gluten?
Ile kosz­tu­ją testy na gluten?
Ile czeka się na wyni­ki tes­tu na gluten?

Na czym polega test na gluten?

Na samym początku może nasunąć nam się pytanie — na czym pole­ga test na gluten? Jest to badanie, które pozwala sprawdz­ić obec­ność niek­tórych genów odpowiedzial­nych za nietol­er­ancję glutenu w naszym organizmie. 

Gdzie można wykonać test na gluten?

Jeżeli zaczniemy pode­jrze­wać u siebie nietol­er­ancję glutenu albo ktoś w naszej rodzinie cier­pi na tę przy­padłość warto wiedzieć gdzie moż­na wykon­ać test na gluten? Obec­nie na pol­skim rynku ist­nieje bard­zo duża licz­ba lab­o­ra­toriów, która przeprowadzi dla nas badanie, a także zor­ga­nizu­je kon­sul­tację lekarską. Oczy­wiś­cie test na gluten wykony­wany jest również pry­wat­nie, a więc nie jest potrzeb­ne żadne skierowanie. 

Ile kosztują testy na gluten?

Ile kosz­tu­ją testy na gluten? Cena w każdym lab­o­ra­to­ri­um może się nieco różnić. Wpływ na to ma szy­bkość przeprowadzanych testów, kon­sul­tac­je lekarskie itp. Jed­nak nie są to duże waha­nia i trze­ba się przy­go­tować na kosz­ty oscy­lu­jące w grani­cach kilkuset złotych.

Ile czeka się na wyniki testu na gluten?

Kiedy zlec­imy już wyko­nanie bada­nia na pewno będziemy chcieli się dowiedzieć ile czeka się na wyni­ki tes­tu na gluten? Czas oczeki­wa­nia podob­nie jak cena zależny jest od danego lab­o­ra­to­ri­um. Jed­nak nie jest to jak­iś bard­zo odległy ter­min. W więk­szoś­ci przy­pad­ków wynik będziemy mogli otrzy­mać po upły­wie około tygodnia.