Anemia u dziecka – jakie mogą być przyczyny 

Ane­mia u dziec­ka może mieć różne podłoże. Częs­to jed­nak jej przy­czyną jest celi­akia, czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu. Choro­ba ta nie zawsze daje objawy i w jej diag­no­zowa­niu poma­ga­ją testy DNA – proste i przy­jazne dla dziec­ka.

W jaki sposób celiakia wpływa na rozwój anemii u dziecka

Celi­akia to choro­ba o podłożu gene­ty­cznym, związana z niepraw­idłową reakcją układu odpornoś­ciowego na gluten – białko zbożowe obec­ne w wielu pro­duk­tach spoży­w­czych – żyt­nim i pszen­nym pieczy­wie, cias­tach, makaronach, a nawet keczupie, sosach i lekach.

Gluten, który dosta­je się do orga­niz­mu dziec­ka ze spoży­wanym pokarmem, uszkadza kosm­ki jeli­towe, czym zmniejsza powierzch­nię chłon­ną jeli­ta. Dziecko może więc jeść nor­mal­nie, a mimo tego nie dostar­czy sobie odpowied­niej iloś­ci wit­a­min oraz makro- i mikroele­men­tów, z żelazem na czele. Z jego niedoboru może z kolei rozwinąć się niedokr­wis­tość.

U dziec­ka będzie się ona objaw­iać osła­bi­e­niem, sen­noś­cią i bladoś­cią skóry, brakiem apety­tu czy spad­kiem kon­cen­tracji. Samą ane­mię moż­na stwierdz­ić na pod­staw­ie wyników bada­nia mor­fo­log­icznego. Będzie o niej świad­czyć m.in. obniżony poziom hemo­glo­biny i ery­tro­cytów (czer­wonych krwinek).

Przyczyna anemii – najlepiej zacząć od badania na celiakięPrzyczyna anemii – najlepiej zacząć od badania na celiakię

ESPGHAN (Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia) rekomen­du­je rozpoczę­cie diag­nos­ty­ki od bada­nia gene­ty­cznego u dzieci z objawa­mi celi­akii (np. ane­mią), by uniknąć nieprzy­jem­nej biop­sji jeli­ta cienkiego. Celem tes­tu DNA jest odnalezie­nie genu HLADQ2 i/lub HLADQ8. Są to geny, które wys­tępu­ją u 90–95% dotknię­tych chorobą trzewną.

Jeśli geny te nie wys­tępu­ją u dziec­ka, celi­ak­ię moż­na wyk­luczyć (dziecko nie cho­ru­je i nigdy nie zacho­ru­je). Gdy są obec­ne, dal­sze bada­nia obe­j­mu­ją badanie krwi w kierunku poziomu prze­ci­w­ci­ał charak­terysty­cznych dla celi­akii. To pozwala sprawdz­ić, czy choro­ba jest akty­w­na. Jeśli prze­ci­w­ci­ała nie są pod­wyżs­zone, co 2–3 lata warto pow­tarzać badanie krwi, by zyskać szan­sę na szy­bkie rozpoz­nanie choro­by.

Jeśli więc u dziec­ka z ane­mią wys­tępu­ją dodatkowo objawy ze strony układu pokar­mowego, takie jak bóle brzucha, luźne stolce, zaparcia, wzdę­cia i wymio­ty, może to oznaczać, że przy­czyną niedokr­wis­toś­ci wys­tępu­jącej u malucha jest celi­akia. Lekarz może stwierdz­ić celi­ak­ię u dziec­ka na pod­staw­ie dodat­nich wyników tes­tu gene­ty­cznego i bada­nia krwi. W takiej sytu­acji moż­na uniknąć wykony­wa­nia nieprzy­jem­nej biop­sji jeli­ta cienkiego.

 

Wyklucz celiakiętest na celiakie w 4 krokach

sprawdz_jak_zamowic_test

 

Diagnoza celiakii – dlaczego tak ważna dla dziecka

Szy­b­ka i trafnie postaw­iona diag­noza w połącze­niu z odpowied­nim lecze­niem poz­woli uchronić dziecko od dal­szych skutków choro­by. Co najważniejsze, wprowadze­nie odpowied­niej diety pozwala cofnąć wszelkie objawy związane z celi­ak­ią oraz przy­wró­cić możli­wość praw­idłowego roz­wo­ju i wzros­tu. Konieczne jest jed­nak wye­lim­i­nowanie z diety dziec­ka wszys­t­kich pro­duk­tów spoży­w­czych zaw­ier­a­ją­cych gluten.