Anemia u dziecka – jakie mogą być przyczyny

Anemia u dziecka

 

Ane­mia u dziec­ka może mieć różne podłoże. Częs­to jed­nak jej przy­czyną jest celi­akia, czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu. Choro­ba ta nie zawsze daje objawy i w jej diag­no­zowa­niu poma­ga­ją testy DNA – proste i przy­jazne dla dziec­ka.

 

 

W jaki sposób celiakia wpływa na rozwój anemii u dziecka

Celi­akia to choro­ba o podłożu gene­ty­cznym, związana z niepraw­idłową reakcją układu odpornoś­ciowego na gluten – białko zbożowe obec­ne w wielu pro­duk­tach spoży­w­czych – żyt­nim i pszen­nym pieczy­wie, cias­tach, makaronach, a nawet keczupie, sosach i lekach. Gluten, który dosta­je się do orga­niz­mu dziec­ka ze spoży­wanym pokarmem uszkadza kosm­ki jeli­towe, czym zmniejsza powierzch­nię chłon­ną jeli­ta. Dziecko może więc jeść nor­mal­nie, a i tak nie dostar­czy sobie odpowied­niej iloś­ci wit­a­min, makro – i mikroele­men­tów, z żelazem na czele. Z jego niedoboru może z kolei rozwinąć się niedokr­wis­tość. U dziec­ka będzie się ona objaw­iać osła­bi­e­niem, sen­noś­cią i bladoś­cią skóry, brakiem apety­tu czy spad­kiem kon­cen­tracji. Samą ane­mię moż­na stwierdz­ić na pod­staw­ie wyników bada­nia mor­fo­log­icznego. Będzie o niej świad­czyć m.in. obniżony poziom hemo­glo­biny i ery­tro­cytów (czer­wonych krwinek).

 

Przyczyna anemii – najlepiej zacząć od badania na celiakię

Rekomen­dacją ESPGHAN (Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia) jest rozpoczę­cie diag­nos­ty­ki od badań gene­ty­cznych jako początek praw­idłowej diag­nos­ty­ki celi­akii. Chorobę moż­na dziś zdi­ag­no­zować właśnie przy pomo­cy badań gene­ty­cznych, uzu­pełnionych bada­ni­a­mi sero­log­iczny­mi. Celem bada­nia gene­ty­cznego jest odnalezie­nie genu HLADQ2 lub HLADQ8. Są to geny, które wys­tępu­ją u 90–95% dotknię­tych chorobą trzewną. Za pomocą testów sero­log­icznych sprawdza się nato­mi­ast poziom trzech prze­ci­w­ci­ał, charak­terysty­cznych właśnie dla celi­akii. Jeśli u dziec­ka z ane­mią wys­tępu­ją dodatkowo objawy ze strony układu pokar­mowego, takie jak bóle brzucha, luźne cuch­nące stolce, zaparcia, wzdę­cia i wymio­ty, może to oznaczać, że przy­czyną niedokr­wis­toś­ci wys­tępu­jącej u malucha jest celi­akia.  Lekarz może stwierdz­ić celi­ak­ię u dziec­ka na pod­staw­ie dodat­nich wyników obu tych badań, bez koniecznoś­ci wykony­wa­nia biop­sji jeli­ta cienkiego. To bard­zo dobra wiado­mość dla dzieci i ich rodz­iców, którzy w więk­szoś­ci woleli­by uniknąć tego niewąt­pli­wie mało przy­jem­nego bada­nia.

Wyklucz celiakiętest na celiakie w 4 krokach

sprawdz_jak_zamowic_test

 

Diagnoza celiakii – dlaczego tak ważna dla dziecka

Szy­b­ka i trafnie postaw­iona diag­noza w połącze­niu z odpowied­nim lecze­niem poz­woli uchronić dziecko od dal­szych skutków choro­by. Co najważniejsze wprowadze­nie odpowied­niej diety poz­woli na cofnię­cie się wszel­kich objawów związanych z celi­ak­ią, jak również przy­wró­ci możli­wość praw­idłowego roz­wo­ju i wzros­tu.  Konieczne jest jed­nak wye­lim­i­nowanie z diety dziec­ka wszys­t­kich pro­duk­tów spoży­w­czych zaw­ier­a­ją­cych gluten i zastąpi­e­nie ich bezg­lutenowy­mi odpowied­nika­mi.