Celi­akia to schorze­nie, które może objaw­iać się na wiele różnych sposobów, a u niek­tórych osób prze­b­ie­ga niemalże bezob­ja­wowo. Aby zdi­ag­no­zować chorobę i móc wprowadz­ić odpowied­nie lecze­nie, warto być szczegól­nie wyczu­lonym na niek­tóre objawy celi­akii — takie, które są najbardziej powszechne. O jakich symp­tomach mowa?

Jakich objawów celi­akii nie należy ignorować u dzieci?
Jakich objawów celi­akii nie należy ignorować u młodzieży?
Jakich objawów celi­akii nie należy ignorować u dorosłych?
Jakich objawów celi­akii nie należy ignorować ogólnie?

Jakich objawów celiakii nie należy ignorować u dzieci?

U mniejszych dzieci celi­akia najczęś­ciej daje objawy ze strony układu pokar­mowego — mowa o biegunce, zaparci­ach czy wymio­tach. Charak­terysty­czne jest także zatrzy­manie przy­biera­nia na wadze oraz nis­ki wzrost. Takie objawy powin­ny nas skłonić do tego, by prze­badać dziecko pod kątem celiakii.

Jakich objawów celiakii nie należy ignorować u młodzieży?

Jeśli chodzi o objawy celi­akii u starszych dzieci i młodzieży, warto zwró­cić szczegól­ną uwagę na prob­le­my z kon­cen­tracją, afty i na niedobo­ry wit­a­min. Starsze dzieci cho­ru­jące na celi­ak­ię mogą mieć także prob­le­my z nadpobudliwością.

Jakich objawów celiakii nie należy ignorować u dorosłych?

U dorosłych celi­akia może objaw­iać się na wiele mniej lub oczy­wistych sposobów. Do powszech­nych objawów celi­akii należą te ze strony układu pokar­mowego (biegun­ka, zaparcia, wymio­ty, bóle brzucha). Nie należy także lekce­ważyć objawów, które częs­to wiąże­my z inny­mi jed­nos­tka­mi chorobowy­mi, na przykład prob­lemów z cho­les­terolem, osteopatii czy zmi­an der­ma­to­log­icznych (trądzik, łuszczy­ca). Powin­no nas także zaniepokoić chron­iczne zmęcze­nie, przy którym także warto rozważyć test w kierunku celi­akii.

Jakich objawów celiakii nie należy ignorować ogólnie?

Najbardziej powszechne objawy celi­akii, które doskwier­a­ją osobom chorym nieza­leżnie od ich wieku, to przede wszys­tkim te ze strony układu pokar­mowego. Jeśli więc obser­wu­je­my u siebie dolegli­woś­ci takie jak zaparcia, biegun­ka, wymio­ty, nawraca­jące bóle brzucha, to warto rozważyć badanie w kierunku celi­akii. Dodatkowe niepoko­jące symp­to­my to prob­le­my skórne (na przykład wyprys­ki lub łuszczy­ca), napad­owe bóle głowy i migreny oraz niedobo­ry wit­a­min i kwa­su foliowego.