Niepłodność – może powodować ją celiakia celiakia a niepłodność, celiakia a płodność, celiakia a potomstwo

Celi­akia a niepłod­ność? Od dłuższego cza­su bezskutecznie starasz się o dziecko? Marzysz o tym, żeby już niedłu­go cieszyć się upragnionym potomst­wem? Sprawdź, czy nie masz celi­akii – trwałej nietol­er­ancji glutenu. To niebez­piecz­na choro­ba, która nielec­zona zmniejsza płod­ność kobi­ety aż o 40% i wpły­wa nieko­rzyst­nie na jakość męskiego nasienia. Poz­nanie przy­czyny niepowodzeń, jest kluczem do postaw­ienia praw­idłowej diag­nozy i wprowadzenia leczenia dzię­ki które­mu będziesz miała szanse na poczę­cie . Taką szanse może Ci dać badanie w kierunku celiakii!

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia — co to jest? Skąd się bierze? 
 2. Celi­akia a płod­ność – jak celi­akia może wpły­wać na prob­le­my z zajś­ciem w ciąże?
 3. Celi­akia a niepłod­ność męs­ka – niska jakość nasienia i inne problemy
 4. Celi­akia a niepłod­ność — co jest akty­wa­torem celi­akii, dlaczego warto się zbadać?
 5. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Celiakia — co to jest? Skąd się bierze? 

Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na o podłożu gene­ty­cznym. Jest ona spowodowana przez niewłaś­ci­we dzi­ałanie układu odpornoś­ciowego- w jej wyniku orga­nizm ataku­je własne tkan­ki. Sytu­ację taką powodu­ję gluten, a dokład­niej jego nietol­er­anc­ja. Gluten to białko zbożowe zawarte w pszeni­cy, życie, jęczmie­niu. Celi­akia wys­tępu­ję u osób, które mają geno­typy deter­min­u­jące jej pojaw­ie­nie  się: HLA DQ2,2 i/lub HLA DQ2,5 lub HLA DQ8. Liczne bada­nia wskazu­ją, że celi­akia może się wiązać z obciąże­niem dziedzicznym. 

Celi­akia – wbrew powszech­nej opinii – nie jest chorobą wieku dziecięcego czy zwykłą alergią. To niebez­piecz­na choro­ba autoim­muno­log­icz­na. Co to oznacza? Dostar­cze­nie glutenu chore­mu orga­niz­mowi powodu­je jego niepraw­idłową reakcję.

Orga­nizm zaczy­na wyt­warzać  prze­ci­w­ci­ała, które ataku­ją kosm­ki jeli­towe – małe wypust­ki w jeli­tach, których zadaniem jest wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych. Zde­grad­owane kosm­ki nie mogą nieste­ty poprawnie funkcjonować, co powodu­je niedobo­ry i niedoży­wie­nie, a w kon­sek­wencji odbi­ja się na dzi­ała­niu całego organizmu. celiakia a niepłodność, celiakia a płodność, celiakia a potomstwo

 

Celiakia a płodność – jak celiakia może wpływać na problemy z zajściem w ciąże?

Pow­sta­jące przy celi­akii niedobo­ry skład­ników odży­w­czych zmniejsza­ją płod­ność zarówno kobi­et, jak i mężczyzn. Wit­a­miny i min­er­ały – nawet mimo zbi­lan­sowanej diety i suple­men­tacji – po pros­tu się nie wchła­ni­a­ją. Znacze­nie ma pon­ad­to stale toczą­cy się w jeli­tach stan zapalny.

Celi­akia a niepłod­ność  – szanse na dziecko mniejsze nawet o 40%

Spoży­wanie glutenu przy celi­akii znacznie obniża płod­ność kobi­ety i osłabia orga­nizm. Skra­ca również okres kobiecej płod­noś­ci: pier­wsza miesiącz­ka może pojaw­ić się 1–2 lata później, a menopauza – nawet 4 lata wcześniej!

Co jeszcze mogą powodować niedobo­ry ważnych skład­ników odży­w­czych? Powikła­nia to między innymi:

ane­mia – zmniejs­zony trans­port tlenu do maci­cy i jajników, opóźniony wzrost dziec­ka, poronienie;

prob­le­my hor­mon­alne – zanik miesiącz­ki, prob­le­my z owulacją;

spadek jakoś­ci komórek jajowych;

niedobór wap­nia – upośledze­nie dzi­ała­nia gospo­dar­ki hor­mon­al­nej, wzrost ciśnienia krwi;

obec­ność prze­ci­w­ci­ał TTG/EMA – hamowanie zag­nieżdże­nia zar­o­d­ka i for­mowa­nia się łożyska;

 zaburzenia flo­ry bak­teryjnej pochwy – pH nieko­rzystne dla „wędrów­ki plemników”.

celiakia a niepłodność, celiakia a płodność, celiakia a potomstwo

Celiakia a niepłodność męska – niska jakość nasienia i inne problemy

U mężczyzn niedobo­ry wit­a­min i min­er­ałów powodu­ją obniże­nie para­metrów nasienia. Plem­ników jest mniej, są mniej ruch­li­we i po pros­tu wadli­we. Szczególne znacze­nie ma tutaj niedobór wit­a­miny A. Co ważne, celi­akia powodu­je nie tylko znaczne obniże­nie jakoś­ci nasienia. Może wiązać się też ze spad­kiem libido i prob­le­ma­mi z potencją.

Inne objawy celi­akii mogą Cię zaskoczyć

Są bowiem niecharak­terysty­czne i nieoczy­wiste, dlat­ego mało kto łączy je właśnie z celi­ak­ią. To właśnie dlat­ego aż 95% chorych nie zda­je sobie sprawy z obec­noś­ci schorzenia!

celiakia a niepłodność, celiakia a płodność, celiakia a potomstwo

Oprócz niepłod­noś­ci, spad­ku libido, kłopotów hor­mon­al­nych czy impo­tencji niedobo­ry sub­stancji odży­w­czych mogą powodować szereg innych kłopotów zdrowotnych.

To m.in. afty w jamie ust­nej, spadek nas­tro­ju (nawet depres­ja), osteo­poroza, bóle głowy, suchość włosów, kłopo­ty skórne, przewlekłe zmęcze­nie, bóle brzucha, zaparcia, biegun­ki czy nawet nowot­wory. Nielec­zona celi­akia aż 10-krotkie zwięk­sza też ryzyko poronienia. Bywa jed­nak, że celi­akia objaw­ia się tylko niepłodnością!

Celiakia a niepłodność — co jest aktywatorem celiakii, dlaczego warto się zbadać?

Sama obec­ność genów jeszcze nie świad­czy o wys­tępowa­niu schorzenia, a o predys­pozy­c­jach gene­ty­cznych do zachorowa­nia. Celi­akia może akty­wować się pod wpły­wem m.in. spad­ku odpornoś­ci, infekcji, ciąży, dużego stre­su, oper­acji czy w podeszłym wieku.

celiakia a niepłodność, celiakia a płodność, celiakia a potomstwo

Jeśli pode­jrze­wasz u siebie lub partnera/partnerki celi­ak­ię, nie zwlekaj z badaniem. Im szy­b­ciej choro­ba zostanie zdi­ag­no­zowana, tym szy­b­ciej będzie moż­na rozpocząć dietę bezg­lutenową. Dzię­ki temu znacznie zwięk­szą się szanse na poczę­cie upragnionego malucha. Wynik bada­nia DNA to waż­na infor­ma­c­ja również na przyszłość – geny może­cie bowiem przekazać swo­je­mu potomst­wu.

Wyni­ki badań pokazu­ją, że całkowite wye­lim­i­nowanie glutenu przy celi­akii pozwala odbu­dować florę bak­teryjną jelit, pozbyć się nieprzy­jem­nych objawów i w kon­sek­wencji – począć i urodz­ić zdrowe dziecko. Trze­ba jed­nak zdawać sobie sprawę z obec­noś­ci choro­by, a na dietę prze­jść dopiero wtedy, gdy celi­akia zostanie potwierd­zona. W jaki sposób postaw­ić praw­idłową diagnozę?

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Celi­akia ma podłoże gene­ty­czne. To oznacza, że zachorować mogą tylko te oso­by, u których wys­tępu­ją określone geny (HLA DQ2.2 i/lub HLA DQ2.5 i/lub HLA DQ8). Test DNA w ich kierunku pozwala sprawdz­ić, czy są obec­ne także u Was. 

Jeśli nie – możli­we jest całkowite wyk­lucze­nie celi­akii. Jeśli tak, niezbęd­na jest dal­sza diag­nos­ty­ka. Najczęś­ciej obe­j­mu­je ona bada­nia krwi w kierunku prze­ci­w­ci­ał. Dzię­ki temu moż­na sprawdz­ić, czy choro­ba jest aktywna.

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 

celiakia a niepłodność, celiakia a płodność, celiakia a potomstwo