Badanie na celiakię bez wychodzenia z domu

Celi­akia to trwały objaw nietol­er­ancji glutenu, który wiąże się z wys­tępowaniem wielu nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci. Jest to choro­ba autoim­muno­log­icz­na, przez którą układ odpornoś­ciowy nie dzi­ała praw­idłowo. Każ­da, nawet najm­niejsza por­c­ja glutenu powodu­je, że kosm­ki zna­j­du­jące się w jeli­tach zaczy­na­ją się niszczyć, co skutku­je niepraw­idłowym wchła­ni­an­iem sub­stancji odży­w­czych niezbęd­nych do praw­idłowego funkcjonowa­nia orga­niz­mu. Zdarza się, że nie pojaw­ia­ją się żadne niepoko­jące objawy, a celi­akia po kryjo­mu niszczy zdrowie. Dlat­ego też warto przeprowadz­ić bada­nia w jej kierunku, aby sprawdz­ić, czy przy­pad­kiem nie wys­tępu­je ona także u nas.

Czy badanie na celi­ak­ię moż­na zro­bić na kwarantannie?
Jak zro­bić badanie na celi­ak­ię na kwarantannie?
Gdzie zro­bić badanie na celi­ak­ię na kwarantannie?
Ile kosz­tu­je badanie na celi­ak­ię na kwarantannie?

Czy badanie na celiakię można zrobić na kwarantannie?

Badanie na celi­ak­ię moż­na wykon­ać bez koniecznoś­ci wychodzenia z domu. Moż­na zamówić paki­et bezpośred­nio na wskazany adres. Takie badanie może wykon­ać także oso­ba prze­by­wa­ją­ca na kwaran­tan­nie, która nie może udać się do przy­chod­ni czy lab­o­ra­to­ri­um osobiście. 

Jak zrobić badanie na celiakię na kwarantannie?

Badanie moż­na wykon­ać w bez­piecznych domowych warunk­ach. Wystar­czy zamówić paki­et przez stronę inter­ne­tową lub kon­tak­tu­jąc się z kon­sul­tan­tem tele­fon­icznie. Zestaw do pobra­nia próbek zostanie przesłany bezpośred­nio na wskazany adres. Próbkę pobiera się samodziel­nie za zasadzie wymazu z wewnętrznej strony policz­ka. Pobraną próbkę i doku­men­ty odbiera kuri­er, który dostar­cza je bezpośred­nio do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik bada­nia będzie gotowy do odczy­ta­nia na pan­elu pac­jen­ta w ciągu 10 dni od chwili dotar­cia prób­ki do laboratorium.

Gdzie zrobić badanie na celiakię na kwarantannie?

Badanie to moż­na przeprowadz­ić w swoim domu bez koniecznoś­ci wychodzenia, co jest bard­zo wskazane w obec­nie panu­jącej sytu­acji. Zamówiony paki­et zostanie dostar­c­zony bezpośred­nio na podany adres oraz ode­brany przez kuri­era całkowicie za dar­mo. Całe badanie odby­wa się bezkontaktowo.

Ile kosztuje badanie na celiakię na kwarantannie?

Paki­et badań DNA “Zdrowe jeli­ta”, które bada­ją aż 6 zmi­an w genach związanych z jeli­ta­mi to koszt 494 zł. Obe­j­mu­je ono sprawdzanie wszys­t­kich genów związanych z możli­woś­cią wys­tąpi­enia celi­akii oraz nietol­er­ancji pokar­mowych. W pakiecie zna­j­du­je się zestaw do samodziel­nego pobra­nia prób­ki oraz pisem­na zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do otrzy­manych wyników bada­nia. Badanie DNA obe­j­mu­jące ryzyko wys­tąpi­enia celi­akii kosz­tu­je 297 zł i bada geny DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β. W cenie obu badań jest dar­mowa dostawa i odbiór pobranego mate­ri­ału bezpośred­nio z domu pac­jen­ta za pośred­nictwem kuriera.