Wykonaj badanie na celiakię bez wychodzenia z domu!

W naszym lab­o­ra­to­ri­um cały czas mogą Państ­wo wykony­wać BEZPIECZNIE bada­nia DNA korzys­ta­jąc z samodziel­nego pobra­nia próbek w domu. Bada­nia w domu oraz wysył­ki zestawów orga­nizu­je­my w całej Polsce, pracu­je­my cały czas i badanie na celiakię w domuwyni­ki wydawane są terminowo. 

 

#zostańw­do­mu Badanie DNA bez wychodzenia z domu to bard­zo dobre rozwiązanie w aktu­al­nej sytu­acji zagroże­nia epi­demicznego związanego z rozprzestrzeni­an­iem się koron­awirusa. Wybier­a­jąc badanie w domu unika­ją Państ­wo wiz­y­ty w przy­chod­ni i kon­tak­tu z pac­jen­ta­mi w poczekalni. Dzię­ki temu dba­ją Państ­wo o zdrowie swo­je i innych.

Celiakia – najważniejsze informacje 

Choro­ba trzew­na czyli celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na o podłożu gene­ty­cznym. Wys­tępu­ję u osób, które mają geno­typy deter­min­u­jące jej pojaw­ie­nie  się: HLA DQ2,2 i/lub HLA DQ2,5 lub HLA DQ8. Choro­ba spowodowana jest przez niewłaś­ci­we dzi­ałanie układu odpornoś­ciowego- w jej wyniku orga­nizm ataku­je własne tkan­ki. Sytu­ację taką powodu­ję GLUTEN, a dokład­niej jego nietol­er­anc­ja. Gluten to białko zbożowe zawarte w pszeni­cy, życie, jęczmieniu.

Domowy test na celiakię – dlaczego warto wykonać badania genetyczne?

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu (celi­akia) jest chorobą uwarunk­owaną gene­ty­cznie to znaczy, że do  wys­tępowa­nia potrzeb­ne są odpowied­nie zestawy genów. Te zmi­any może­my wykryć właśnie wykonu­jąc bada­nia gene­ty­czne na nietol­er­anc­je pokar­mowe.

Domowy test na celi­ak­ię da Ci odpowiedź:

 • Czy możesz mieć celi­ak­ię – odpowiedź na całe życie
 • Czy Twoi blis­cy też mają się prze­badać – na te choro­by może też chorować ktoś z Two­jej rodziny
 • Czy powinieneś wykony­wać reg­u­larne bada­nia z krwi, aby zad­bać o swo­je zdrowie

Domowy test na celiakię — jak można go wykonać bez wychodzenia z domu?

 1. Badanie moż­na zamówić na tej stron­ie oraz na stron­ie poniżej, również kon­tak­tu­jąc się tele­fon­icznie pod numerem tel. 533 484 026, na cza­cie.
 2. Po złoże­niu zamówienia wyśle­my do Ciebie zestaw do pobra­nia próbek na wskazany adres. Prób­ki pobiera się na zasadzie wymazu z wewnętrznej strony policzka
 3. Próbkę wraz z doku­men­ta­mi zostanie następ­nie ode­brana przez kuri­era i dostar­c­zona do lab­o­ra­to­ri­um, gdzie odbędą się analizy.
 4. Wynik tes­tu odbierz on-line po zal­o­gowa­niu się do Pan­elu Pac­jen­ta na stron­ie inter­ne­towej lab­o­ra­to­ri­um do 7 dni roboczych od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Jest to maksy­mal­ny czas oczeki­wa­nia, częs­to wynik jest dostęp­ny szybciej!

Co zawiera nasze badanie na celiakię:

 • Domowy test na celi­ak­ię w najsz­er­szym zakre­sem badanych genów HLA (DQ2,2 DQ2,5 DQ8) w pod­jed­nos­tce  α i β
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia obję­ty gwarancją prób­ki (w przy­pad­ku „niewystar­cza­jącego” wymazu Pac­jen­towi przysługu­je kole­jny zestaw bez dopłat)
 • Bezpłat­ną dostawę zestawu i bezpłat­ny odbiór pobranej próbki 
 • Pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne do wyniku celi­akii, przy pozy­ty­wnym rezulta­cie dodatkowo przykład­owy jadłospis bezglutenowy
 • Anal­iza wykony­wana jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um metodą Time PCR Sys­tem. Do bada­nia wyko­rzys­tu­je­my odczyn­ni­ki posi­ada­jące cer­ty­fikat IVD. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ niek­tóre lab­o­ra­to­ria ze wzglę­du na kosz­ty sto­su­ją odczyn­ni­ki przy­go­towane samodziel­nie we włas­nym lab­o­ra­to­ri­um, co oznacza, że sama jakość i skuteczność odczyn­ników nie jest sprawd­zona. Wybier­a­jąc lab­o­ra­to­ri­um, warto więc zapy­tać, czy do danego bada­nia stosowane są odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD.

 

Zamów badanie domowe na celiakię

badanie na celiakie w domu

 Częste pytania
Czy wynik tes­tu jest pewny?

Test gene­ty­czny jed­noz­nacznie i z całkow­itą pewnoś­cią potwierdza wys­tępowanie genów HLA-DQ2/DQ8/DR4 lub wyk­lucza ich obec­ność. Są to geny odpowiedzialne ca celi­ak­ię i 90–95% osób chorych posi­a­da gen DQ2, 5–10% DQ8. Jeżeli u chorego wys­tępu­ją objawy charak­terysty­czne dla celi­akii oraz testy sero­log­iczne wykażą obec­ność prze­ci­w­ci­ał swoistych dla tej choro­by, wów­czas obec­ność genów HLA-DQ2/DQ8/DR4 wskazu­je na celi­ak­ię. Około 1% chorych jed­nak nie posi­a­da genów HLA-DQ2/DQ8/DR4. Należy pamię­tać, że żadne z dostęp­nych badań na celi­ak­ię nie jest w stanie zdi­ag­no­zować jej samodziel­nie, bada­nia uzu­peł­ni­a­ją się, a test gene­ty­czny może w niek­tórych przy­pad­kach zastąpić biop­sję, od której jest bez­pieczniejszy i bardziej czuły. Oso­by posi­ada­jące dodatkowo gen DR4 są bardziej narażone na choro­by takie jak: cukrzy­ca typu I, reuma­toidalne zapale­nie stawów, młodzieńcze zapale­nie stawów.

Czy test DNA trze­ba powtórzyć za jak­iś czas?

Test gene­ty­czny wystar­czy wykon­ać raz w życiu. Nasze geny nie zmieni­a­ją się w ciągu życia i wynik tes­tu będzie tak sam przez całe życie,

Czy potrze­bu­ję skierowanie, aby zro­bić test?

Aby wykon­ać test DNA w kierunku celi­akii nie jest wyma­gane żadne skierowanie. Test może zle­cić oso­ba pełnoletnia.

Zobacz też:

 Gene­ty­czne podłoże celiakii
 Celi­akia a ciąża